Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

15. července 2015 - 30. listopadu 2016

Celkový objem

650 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

335 mil. Kč

Předložené žádosti

114 mil. Kč

Vyřazené žádosti

114 mil. Kč

Zbývající objem

315 mil. Kč

Datum aktualizace

6. prosince 2021

Výzva č. 02_15_004 - Smart Akcelerátor

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

  • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

  • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy1)

02_15_004
1)

Číslo doplněno dle MS2014+.

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

15. 7. 2015

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+2)

28. 8. 2015
2)

V případě, že bude IS KP2014+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum, budou žadatelé informováni o této skutečnosti na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

15. 7. 2015, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 11. 2016, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2019

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
34 měsíců
Maximální délka:
42 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

650 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše: 5 000 000 Kč
Maximální výše: 80 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante. 

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby bude maximálně 30% z celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Rozpad zdrojů financování:

Projekty budou realizovány v rámci obou programových oblastí – tzn. v méně rozvinutých regionech a také na území více rozvinutých regionů. Z důvodu, že jednotlivé projekty nebudou mít dopad na obě programové oblasti v rámci jednoho projektu, je míra podpory určena následovně:

  • Pro méně rozvinuté regiony: EU podíl – 85 %, národní podíl celkem 15 % z toho podíl SR – 0 % a spolufinancování ze strany příjemce minimálně 15 %.
  • Hlavní město Praha: EU podíl 50 %, národní podíl celkem 50 % z toho podíl SR – maximálně 35 % a spolufinancování ze strany příjemce ve výši minimálně15 %.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Informace o podpoře v režimu de minimis (je-li v rámci výzvy poskytována): není relevantní.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vyšší územně samosprávné celky.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou podat projekt samostatně nebo ve spolupráci s jedním partnerem.

Přesná specifikace je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

Partner žadatele se podílí na přípravě a realizaci projektu a je mu umožněno, aby realizoval větší část projektu.

Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem).

Povinnou přílohou projektové žádosti je Čestné prohlášení partnera.

Partner musí splnit obecné podmínky oprávněnosti partnera a podmínky partnerství definované v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

5.1.1 Oprávněné aktivity

Pro všechna níže uvedená témata (podporované aktivity) jsou povinné následující aktivity:

Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro ždatele a příjemce v kapitole 5.2.1.

Základní tým – cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS3 prostřednictvím výkonné jednotky4, zajistit stabilizaci a postupný rozvoj této výkonné jednotky4 dle vývoje inovačního prostředí v kraji. Tato jednotka bude buď nedílnou součástí příjemce nebo je či bude zřízena mimo organizační strukturu příjemce v subjektech, kde se kraje podílí na řízení těchto subjektů a tyto subjekty provádí podstatnou část své činnosti ve prospěch příjemce. Výkonná jednotka bude zajišťovat komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v kraji s využitím RIS3 strategie, komunikaci v rámci kraje, aktualizaci a projednání RIS3 strategie a Akčního plánu RIS3 strategie, konání krajských inovačních platforem, přípravu strategických intervencí a další relevantní aktivity v kraji. Komunikační a informační servis krajské RIS3 strategie vůči Národnímu RIS3 manažerovi, který je odpovědný za realizaci národní RIS3 strategie bude zajišťovat Krajský RIS3 koordinátor, zpravidla pracovník odboru regionálního rozvoje, který spolupracuje s výkonnou jednotkou.

Výkonná jednotka dále může sama připravovat projekty na strategické intervence a ucházet se o jejich financování z jiných výzev a jiných finančních zdrojů mimo ESIF.

Vzdělávání kraje – cílem aktivity je rozvíjet kompetence členů výkonné jednotky a Krajského RIS3 koordinátora a dále kompetence odborníků z partnerských organizací, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji a do realizace strategických intervencí naplňujících RIS3 strategii v kraji a také pracovníků veřejné správy v kraji, kteří se podílejí na schvalování a implementaci krajské RIS3 strategie.

Mapování – cílem aktivity je zmapovat a sledovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji, přizpůsobovat navrhované intervence a navrhovat nové intervence.

Výkonná jednotka bude mapovat vývoj inovačního prostředí a fungování inovačního systému v kraji, na jehož základě bude možné zpřesnit navrhované domény specializace kraje, bude vyhodnocovat efekty realizovaných intervencí a zlepšovat kvalitu a účinnost intervencí nových a dále bude mapovat potřeby organizací v kraji a identifikovat potenciální projekty.

 

Nepovinné aktivity:

Asistence – zajistí koncepční dohled při přípravě projektových záměrů strategických intervencí v kraji tak, aby byly v souladu se strategií RIS3 a projektové žádosti mohly být podány do relevantní výzvy vhodného programu na národní či evropské úrovni, případně byly připraveny k realizaci ze zdrojů identifikovaných jinde (např. místní rozpočty, apod.). Aktivita bude poskytnuta omezenému počtu strategických intervencí v kraji. Nejedná se o projektové poradenství a tato aktivita nevede k podpoře hospodářských činností nositelů strategické intervence.

Nositel intervence rozpracuje projektový záměr do podoby projektové žádosti včetně všech relevantních příloh dle podmínek tuzemského či zahraničního programu nebo dojde k realizaci projektu (v případě, kdy se bude realizovat z prostředků mimo dotační program). Projektová žádost musí projít alespoň schválením formální správnosti a přijatelnosti.

Twinning – umožní prostřednictvím partnerské spolupráce s vybraným zahraničním partnerským subjektem detailní seznámení s aktivitami zkušené zahraniční rozvojové agentury/inovační agentury/agentury pro rozvoj podnikání a pomocí společných aktivit zajistí osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl být využit v podmínkách daného kraje v ČR. Nebudou podporovány nástroje, které již uspokojivě fungují na regionální úrovni v ČR. Je možné podpořit zásadní vylepšení nástroje, který již v ČR existuje a je využíván.

Tato aktivita umožní výměnu zkušeností mezi pracovníky veřejného sektoru v kraji, kteří jsou součástí krajského partnerství, a pracovníky zkušené zahraniční rozvojové agentury/inovační agentury/agentury pro podporu podnikání formou strukturovaných studijních cest v rozsahu nejméně 3 pracovních dnů a nejvýše 10 pracovních dnů. Účast je umožněna pouze pracovníkům veřejné správy, pracovníkům žadatele, pracovníkům partnera projektu a pro realizaci studijní cesty musí být s navštívenou agenturou navázána spolupráce. Náklady na všechny studijní cesty nesmí převýšit 50% nákladů na celou aktivitu Twinning.

Dojde k výměně zkušeností s vybranou inovační agenturou na úrovni pracovníků odpovědných za řízení a implementaci RIS3 strategie v kraji (výkonná jednotka, Krajský RIS3 koordinátor, pracovníci veřejné správy v kraji, pracovníci partnerských organizací), k identifikaci dobré praxe a seznámení se s fungováním vybraného nástroje/programu dobré praxe. Jako povinný výstup této aktivity bude zpracován prováděcí manuál, který návodnou formou popíše, jak bude nástroj implementován v podmínkách ČR.

Pilotní ověřování – umožní ověřit, zdali intervence/podpůrný nástroj a nastavení podmínek a pravidel bude funkční, včetně ověření rolí jednotlivých subjektů zapojených do realizace intervence/podpůrného nástroje a pilotně ověřit zájem cílové skupiny o intervenci/podpůrný nástroj. Do této aktivity mohou vstupovat výsledky aktivit Mapování, Twinning či Základní tým. Především dojde k pilotnímu ověření intervencí/podpůrných nástrojů, které neexistují v ČR, ale existují a je s nimi dobrá zkušenost v zahraničí a mají reálný předpoklad pro realizaci v kraji v ČR. Výjimečně mohou být pilotně ověřovány intervence/nástroje, které již existují v jiném kraji ČR.

Bude podpořena příprava intervence/nástroje včetně projednání a přípravy koncepce s partnery, zmapování cílové skupiny a ověření poptávky, dojde k pilotnímu ověření navržené intervence/nástroje a k závěrečnému vyhodnocení realizace intervence/nástroje.

Propagace – slouží k posilování komunikace a marketingu inovačního systému nastavením místního modelu řízení marketingových a komunikačních aktivit, vydefinováním sdílené vize a ambicí, přípravou, realizací či aktualizací marketingové strategie a marketingového plánu inovačního systému regionu.

Bude podpořena příprava či aktualizace marketingové strategie a marketingového plánu inovačního systému regionu, jeho schválení Krajskou radou pro inovace/konkurenceschopnost a jeho realizace.


4 Výkonná jednotka Smart Akcelerátoru je zpravidla – ne výlučně – externí subjekt, s nímž má kraj partnerskou smlouvu, a který splňuje požadavky partnerství uvedené dále ve výzvě. Základní tým je představován těmi pracovníky výkonné jednotky, kteří se podílejí na klíčových aktivitách Smart Akcelerátoru (viz výčet aktivit dále), popsaných v aktivitě základní tým. V týmu Smart Akcelerátoru (ve výkonné jednotce) mohou být i další pracovníci, jak vyplývá z popisu dalších aktivit (např. marketingový specialista, pracovník pro přenos zkušeností ze zahraničí v aktivitě Twinning, apod.). V případě,že žadatel podává projekt bez partnera, je za výkonnou jednotku považován příslušný odbor žadatele.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách (pouze v případech, kdy půjde o synergii): nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách (pouze v případech, kdy půjde o synergii): nerelevantní.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost výstupů projektu – udržitelnost je stanovena na 3 roky.

a) Pro aktivitu Základní tým – je povinností příjemce zpracovat minimálně jednou za období udržitelnosti aktualizaci krajské přílohy RIS 3 a taktéž zajistit, aby v tomto období proběhlo alespoň 1 jednání Krajské rady pro inovace/konkurencechopnost či obdobné rady zřízené v daném kraji (bude doložena minimálně 1 aktualizace krajské přílohy RIS 3 a dále bude doložen zápis z jednání).

b) Pro aktivitu Mapování – je povinností příjemce zpracovat minimálně 1 zprávu vyhodnocující efekty realizovaných intervencí za celé období udržitelnosti (bude doložena 1 zpráva vyhodnocující efekty realizovaných intervencí).

c) Pro aktivitu Propagace – je povinností příjemce zpracovat v období udržitelnosti minimálně 1 marketingový inovační plán pro daný region (bude doložena minimálně 1 aktualizace marketingového plánu pro oblast inovací).

5.1.7 Indikátory

Viz příloha č. 1.

 

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizovaných aktivit je území kraje, v němž má sídlo žadatel. Výjimku představuje Středočeský kraj, který má sídlo na území hl. m. Prahy, zde musí být dopad realizovaných aktivit na území Středočeského kraje. Aktivity projektu musí mít dopad vždy pouze na území jednoho kraje.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekty musí být realizovány vždy pouze na území příslušného kraje, kde má příjemce sídlo, tzn. pouze na území jednoho kraje. Výjimku představuje Středočeský kraj, který má sídlo na území hl. m. Prahy, zde realizace probíhá na území Středočeského kraje i hl. m. Prahy.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost3)

Věcná způsobilost (způsobilé výdaje): Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV.

Časová způsobilost (od, kdy do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje): je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV. Současně platí, že časově budou způsobilé výdaje, které souvisí s realizací projektu a současně s aktivitami, které vznikly od data zahájení projektu. Nejbližší možné datum pro zahájení projektu je 1. 7. 2015. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

3)

Podrobná pravidla způsobilosti výdajů jsou uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

7.2 Monitorovací období

 Délka monitorovacího období: v rámci této výzvy je monitorovací období nastaveno na 6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů: v rámci této výzvy bude využito zjednodušené vykazování v režimu nepřímých nákladů viz kapitola 8.7.4.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

7.4 Limity rozpočtu

 Limity kapitol rozpočtu: kapitola rozpočtu Nákup služeb – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně dostupnosti vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/application.aspx?index.aspx.

Žádost o podporu bude muset být opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce subjektu/orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

 

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Povinná konzultace projektu s ŘO – osobní. Konání povinné osobní konzultace je možné pouze v předem domluveném termínu. Nejpozději 10 pracovních dnů před konáním konzultace doporučujeme zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy projektový záměr/žádost o podporu (včetně zpracování věcného zaměření projektu, finanční stránky projektu atd.). Součástí osobní konzultace bude interview s RIS3 manažerem a RIS3 developerem/developery strategických projektů. Výstupem konzultace včetně interview bude doporučení ŘO OP VVV (řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) vůči navrženému projektu včetně vyjádření o splnění kompetenčního modelu RIS 3 manažera i RIS 3 developera/ů strategických projektů. Tímto se nevylučuje účast na semináři pro všechny žadatele.

Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v IS KP14+: Ing. Tomáš Jeřábek

E-mail: tomas.jerabek@msmt.cz

Telefon: +420 234 814 011

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory.

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.

Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě.

Příloha č. 4 Kompetenční modely.

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vzor je uveden na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

Pravidla pro žadatele a příjemce – pravidla naleznete na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1.

Vzor Čestné prohlášení partnera – na odkaze http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv

Statut a jednací řád výběrové komise jsou uvedeny na webových stránkách MŠMT.

8.5 Ostatní ustanovení

Na podporu není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje poskytovatel dotace. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.