ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

26. října 2015 - 14. prosince 2015

Celkový objem

1 155 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 153 mil. Kč

Předložené žádosti

1 480 mil. Kč

Vyřazené žádosti

1 480 mil. Kč

Zbývající objem

2 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_007 - Inkluzivní vzdělávání

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Metodický výklad ke způsobu zadání a kontroly hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na více/méně rozvinutý region. Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou předmětem kontroly ze strany ŘO ve fázi kontroly formálních náležitostí nebo nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě chybného zadání bude žadatel ze strany ŘO vyzván k opravě žádosti o podporu.

(zveřejněno dne 24. 5. 2016)


ŘO OP VVV informuje, že na základě návrhu Výběrové komise došlo k navýšení disponibilní finanční alokace výzvy č. 02_15_007 (Inkluzivní vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV tak, aby byly podpořeny všechny projekty, které ve výsledném bodovém ohodnocení obdržely 76 bodů a více. Disponibilní finanční alokace byla navýšena na 1 154 837 794,71 Kč.

(Zveřejněno dne 30. 6. 2016)

__________________________

Pro příjemce výzvy PO3 Inkluzivní vzdělávání, byly  umístěny hodnotící formuláře v oblasti inkluze pro MŠ/ZŠ/SŠ.  Hodnotící formuláře jsou uvedeny zvlášť pro mateřské, základní a střední školy. K hodnotícím formulářům je zveřejněn doporučený postup jak zpracovat hodnocení školy. Hodnotící formulář „Hodnocení v oblasti inkluze MŠ/ZŠ/SŠ“ je určen na prokázání indikátoru  5 10 15 „Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost“ – výzvy PO3 Inkluzivní vzdělávání. Hodnotící  formuláře jsou umístěny ZDE.

(Zveřejněno dne 26. 8. 2016)

____________________________

Aktuálně: V rámci výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání OP VVV bylo přijato celkem 120 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 2 768 607 900,39 Kč.