ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

26. října 2015 - 14. prosince 2015

Celkový objem

1 155 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 153 mil. Kč

Předložené žádosti

1 480 mil. Kč

Vyřazené žádosti

1 480 mil. Kč

Zbývající objem

2 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_007 - Inkluzivní vzdělávání

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_15_007

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

26. 10. 2015

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

26. 10. 2015, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

14. 12. 2015, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2019

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 154 837 794,71 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 80 mil. Kč.

3.4 Způsob financování

Ex ante, výše první zálohové platby je v rámci této výzvy stanovena na maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Rozpad zdrojů financování:

Projekty budou realizovány na území České republiky – tzn. v méně rozvinutých regionech a také na území více rozvinutých regionů.

Rozpad zdrojů financování dle právní subjektivity žadatele je blíže specifikován v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a dospecifikován v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Veřejné vysoké školy, uskutečňující studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka;
- Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost; (soukromoprávní neziskové organizace):

 • spolek,
 • ústav,
 • obecně prospěšná společnost,
 • nadace nebo nadační fond,
 • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba,
 • příspěvkové organizace (které nejsou zřízené organizačními složkami státu),
 • školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku) kromě mateřských škol,
 • územní samosprávné celky,
 • dobrovolné svazky obcí.

5 Věcné zaměření

5.1.2 Vyloučené aktivity

Nebudou financovány aktivity na udržení a zařazování dětí a žáků do mateřských nebo základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Nebudou podporovány ani aktivity ve třídách/ studijních skupinách, kde se vzdělává více jak 40 % dětí s potřebou podpůrných opatření či vznik takových tříd či skupin.

Popis vyloučených aktivit neplatí pro žadatele, kteří předloží plán pro postupné vyrovnávání podílu žáků s potřebou podpůrných opatření mezi všechny zapojené školy (vzor Plánu k postupu vyrovnávání podílů žáků s potřebou podpůrných opatření mezi školami- viz vzor na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv). V případě této výjimky žadateli velmi doporučujeme návrh plánu konzultovat před předložením žádosti o podporu s poskytovatelem dotace.

5.1.7 Indikátory

Viz metodický výklad k výzvě.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizovaných operací je na území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost (způsobilé výdaje): Věcná způsobilost výdaje je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a pro danou výzvu blíže specifikována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.
Časová způsobilost: Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a dospecifikována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného (monitorovacího) období je v rámci této výzvy stanovena na šest měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů: v rámci této výzvy bude část celkových způsobilých výdajů vykazována zjednodušenou metodou – formou nepřímých nákladů, jejichž výše bude stanovena v závislosti na výši přímých způsobilých výdajů. Konkrétní paušální sazby nepřímých nákladů na jeden projekt v rámci této výzvy jsou následovné:

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Povinné přílohy žádosti o podporu - Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně dostupnosti vzorových dokumentů jsou uvedeny v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce. Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby, oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Konzultace k přípravě žádosti o podporu:

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v IS KP14+: Jakub Krátký
 • E-mail: jakub.kratky@msmt.cz
 • Telefon: +420 234 814 532
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v předem domluveném termínu. Nejpozději pět pracovních dnů před konáním konzultace doporučujeme/žádáme zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní okruhy, které budou předmětem konzultace (věcné zaměření projektu/finanční stránka projektu)

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.
Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. V případě změn vyvolaných změnou metodického prostředí nesmí dojít k diskriminaci či ke zhoršení postavení žadatele.
Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.
U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):
- zrušit výzvu,
- snížit alokaci na výzvu,
- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
- změnit míru podpory,
- změnit věcné zaměření výzvy,11
- změnit definici oprávněného žadatele,
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.


11 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

1) Příloha č. 1 Metodický výklad k výzvě;
2) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.

8.4 Další dokumentace k výzvě

1) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je uveden na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.
2) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část naleznete na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.
3) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast
4) Statut a jednací řád výběrové komise jsou uvedeny na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.
5) Vzory příloh žádosti o podporu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

8.5 Ostatní ustanovení

Na podporu není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.