ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_15_007 - Inkluzivní vzdělávání

Oddíly výzvy

1

Otevírací doba neformálních klubů

Dovolujeme si upozornit na povinnost realizovat klíčové aktivity v souladu s Žádostí o podporu, Metodickým výkladem k výzvě (relevantní pro výzvu č. 02_15_007), Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část a s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část (dále jen „Pravidla“).

Konkrétně Řídicí orgán zaznamenal při kontrole projektů nedodržování nastavené otevírací doby neformálních klubů (předškolní kluby, volnočasové kluby, …), které se vyskytují v těchto výzvách:

 • Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání;
 • Výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) I;
 • Výzva č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II;
 • Výzva č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) I.

Upozorňujeme, že uznatelné důvody pro neotevření neformálního klubu jsou následující:

 • § 191 ZP dočasná pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování dítěte nebo člena rodiny (podle § 39 zák. 187/2006 Sb.) po dobu výplaty náhrady mzdy/platu;
 • § 199 odst. 2 ZP a vyhl. 590/2006 Sb. překážky na straně zaměstnance, v rozsahu bodů 1, 2, 3, 4, 6 přílohy č. 1 vyhlášky;
 • § 202 ZP výkon občanské povinnosti (např. předvolání k soudu), kterou nebylo možné splnit mimo provozní dobu klubu;
 • § 203 odst. 2 písm. f) ZP přednášková činnost na konferenci projektu;
 • § 205 ZP (zákonné) vzdělávací aktivity nezbytné pro výkon sjednané práce;
 • § 207 ZP přerušení provozu organizace z důvodu vyšší moci, tj. havárie, odstávky energií;
 • § 211 a násl. ZP dovolená;
 • Státní svátky

Naplnění fungování neformálního klubu  bude předmětem ověřování  při kontrole Závěrečné zprávy o realizaci/Závěrečné žádosti o platbu.

V případě, že příjemce identifikuje výskyt předmětného pochybení v rámci realizovaného projektu, doporučujeme, aby kontaktoval svého projektového administrátora a předmětný nesoulad řešil v dostatečném předstihu, aby bylo možné provést nápravu stavu.

Vzhledem k nalezeným nedostatkům upozorňujeme příjemce na způsob evidence třídní knihy nebo obdobné evidence se stručným popisem náplně/průběhu klubu:

 • V případě, kdy klub nebyl otevřen, např. z důvodu čerpání dovolené, nemoci apod. (viz výše), musí být v třídní knize/obdobné evidenci jednoznačně uveden důvod neotevření klubu, tj. např. dovolená apod.
 • Samotná absence dětí není akceptovatelný důvod, aby klub nebyl otevřen. Klub musí být otevřen a v třídní knize bude uvedena poznámka (např. právě absence dětí).

Do průběžné Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu příjemce doloží vyplněné třídní knihy za období konání neformálního klubu (docházka, popis konané činnosti) a administrátoři jednotlivých projektů uvedené skutečnosti zkontrolují.

Závěrem uvádíme, že za každý den kdy nebyl oproti výše specifikovaným podmínkám a informacím v žádosti o podporu neformální klub otevřen, hrozí příjemci sankce.

V případě dotazů se prosím obracejte na svého administrátora.