ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

5. února 2016 - 30. srpna 2016

Celkový objem

3 500 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

3 140 mil. Kč

Předložené žádosti

3 094 mil. Kč

Vyřazené žádosti

163 mil. Kč

Zbývající objem

360 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Změna odkazu v Příloze č. 1 - Indikátory u výzvy č. 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy a výzvy č. 02_18_058 - ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony

ŘO upozorňuje příjemce na změnu odkazu u indikátoru 5 35 10 uvedeného v Příloze č.1 - Indikátory. Informace z odkazu http://kvalita.reformy-msmt.cz/ jsou aktuálně k dispozici na odkazu https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ipn-kvalita-zajistovani-a-hodnoceni-kvality-v-systemu.

(zveřejněno dne 6. 1. 2021)


Metodický výklad ke způsobu zadání a kontroly hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na více/méně rozvinutý region. Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou předmětem kontroly ze strany ŘO ve fázi kontroly formálních náležitostí nebo nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě chybného zadání bude žadatel ze strany ŘO vyzván k opravě žádosti o podporu.

(zveřejněno dne 24. 5. 2016)

_________

Metodický výklad ke kontrole vlastnické struktury žadatele/partnera s finančním příspěvkem:

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část v kapitole 5.2.1 uvádějí povinnost pro žadatele/partnery s finančním příspěvkem zveřejnit strukturu vlastnických vztahů. Doložení vlastnické struktury bude předmětem kontroly formálních náležitostí v kritériu „Identifikační údaje žadatele/partnera jsou v souladu s výpisem z evidence“.

Žadatel zveřejňuje vlastnickou strukturu v žádosti o podporu (na záložkách Subjekty projektu a Osoby subjektu), partner prostřednictvím přílohy žádosti o podporu.

Je-li žadatel/partner s finančním příspěvkem právnickou osobou, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 14 odstavcem 3 písm. e) je povinen doložit v žádosti o podporu informaci o identifikaci:

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

 

(zveřejněno dne 14.3.2016)

_________

 

Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Principy partnerství a prohlášení o partnerství“. Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena).

Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

Zveřejněno dne 4.4.2016. 


Pro práci v aplikace IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+, Strom odborností OP VVV a soubor dokumentů k CBA, které naleznete ZDE.


Aktuálně: V rámci výzvy 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy bylo přijato celkem 42 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  4 575 491 004,95 Kč.