ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

5. února 2016 - 30. srpna 2016

Celkový objem

3 500 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

3 140 mil. Kč

Předložené žádosti

3 094 mil. Kč

Vyřazené žádosti

163 mil. Kč

Zbývající objem

360 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva je určena pro vysoké školy, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů; zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

1.3 Číslo výzvy

02_16_015

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

5. 2. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

5. 2. 2016, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 8. 2016, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Maximální délka:
84 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

3 500 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis, může být maximální výše podpory 200 000 EUR).

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante. V případě, že žadatelem je organizační složka státu (OSS) – ex-post.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančním plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Konkrétní pravidla pro tuto výzvu jsou uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které je převážně financováno státem, k realizaci nehospodářských aktivit, nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Další informace k podmínkám veřejné podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 15.1.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:

 • veřejné vysoké školy,
 • státní vysoké školy (organizační složky státu),
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s),
 • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o).

Podmínky přijatelnosti žadatelů/příjemců jsou blíže uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1.

4.2 Partnerství

Účast partnera v projektu není nutnou podmínkou řešení projektu. Počet partnerů projektu není omezen. Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1.
Oprávněnými partnery projektu jsou:

 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
 • subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01),
 • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání, zájmového, středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol – zapsané ve školském rejstříku,
 • ostatní subjekty je možné do projektu zapojit formou výběru v otevřené soutěži, jako dodavatele služeb.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
SC 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů

5.1.1 Oprávněné aktivity

Aktivita č. 2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy - zvýšení
personálních kapacit akademických pracovníků a jejich kompetencí pro práci
s heterogenními skupinami, podpora nových metod výuky, zvýšení počtu
předmětů vyučovaných v cizím jazyce, modernizace softwarového vybavení,
podpora distančního vzdělávání, podpora podnikavosti, zvýšení kvalifikace
a pedagogické kompetence pedagogů.

Aktivita č. 3: Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských
a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby trhu práce,
nebo potřeby praxe, vedoucí k získání akreditace – úpravy obsahu zejména
bakalářských studijních programů/oborů v souladu s potřebami trhu práce
(s ohledem na individuální potřeby vysokých škol korespondující se záměrem
jejich zkvalitňování a diverzifikace), rozvoj bakalářských a magisterských oborů
zaměřených na praxi a spolupráce s praxí, zvýšení počtu, kvality a délky praxí
studentů a akademických pracovníků v aplikační sféře, zapojení odborníků
z praxe a zahraničí ve výuce.

Aktivita č. 4: Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce
pro absolventy studijních programů/oborů, zkoumání schopnosti adaptace
absolventů na trhu práce, posilování vazeb mezi vysokou školou a jejich
absolventy.

Aktivita č. 5: Posílení internacionalizace - rozvoj mezinárodní spolupráce
a mezinárodního partnerství, internacionalizace vysokoškolského prostředí,
mobility studentů a pracovníků vysokých škol, podpora programu Erasmus+,
podpora zahraničních vyučujících, rozvoj vztahů se zahraničními institucemi
v rámci Graduate school formou joint a multiple degrees programů.

Aktivita č. 6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb – vznik
a rozvoj poradenských center, zvyšování kompetencí pracovníků poradenských
center a zvyšování kompetencí akademických pracovníků a technickohospodářských
pracovníků při výuce studentů se specifickými potřebami (pouze
jako podpůrná aktivita pro aktivity zaměřené na studenty v souladu se zaměřením
SC 2), sdílení zkušeností s jinými vysokými školami, usnadnění přechodu žáků
ze středních/vyšších odborných škol na vysokou školu, podpora motivace ke
studiu a kariérové poradenství.

Aktivita č. 7: Adaptace studijního prostředí – tvorba motivačních programů,
opatření ke snižování studijní neúspěšnosti studentů na úrovni instituce nebo
jejích částí, revize systémů přijímacího řízení, analýzy bariér v přístupu ke studiu,
tvorba a implementace vyrovnávacích kurzů, zlepšení dostupnosti
a zkvalitňování studijních materiálů.

Aktivita č. 8: Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších
hodnocení pro zlepšení kvality – rozvoj lidských zdrojů pro zajišťování kvality
na vysoké škole, podpora přípravných procesů pro získání akreditací, nastavení
systematického monitoringu kvality na vysoké škole, evaluace systému
zajišťování kvality externím subjektem.

Aktivita č. 9: Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení včetně rozvoje kapacit
a znalostí řídících a dalších pracovníků v oblasti řízení vysokých škol - zavedení
komplexního systému hodnocení a odměňování akademických pracovníků,
zkvalitňování strategického a projektového řízení.
Další informace k podporovaným a nepodporovaným aktivitám jsou uvedeny
v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.1.

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem vysoké školy v roli žadatele.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost není u projektů v rámci výzvy vyžadována.

5.1.7 Indikátory

Každý projekt je povinen realizací projektových aktivit konkrétního specifického cíle naplňovat minimálně jeden výstupový a jeden výsledkový indikátor tohoto specifického cíle. Více viz příloha č. 1 výzvy.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území České republiky, s výjimkou aktivit č. 5 specifického cíle 1, kdy může být místo realizace území Evropské unie. Oprávněnost realizace aktivit však nebude posuzována pouze z hlediska území, na kterém budou probíhat aktivity projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. To znamená, že aktivity nemusí být nutně realizovány pouze v přípustném místě realizace, ale musí být vždy ve prospěch cílové skupiny z určeného/určených regionu/regionů.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a specifikace v rámci této výz  jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.1.
Časová způsobilost (od kdy do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje): Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a v kapitole 8.7.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Současně platí, že výdaje jsou časové způsobilé od data vyhlášení výzvy. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Pro projekty s rozpočtem méně a rovno 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů je monitorovací období šest měsíců, pro projekty s rozpočtem více než 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů je monitorovací období tři měsíce

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci finančního řízení je stanovena forma zjednodušeného vykazování financováním paušální sazbou 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. Další informace k způsobu vykazování jsou uvedeny v kapitole 8.7. Pravidel pro žadatele a příjemce jak obecná tak specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Pro projekty v rámci této výzvy nejsou stanoveny žádné limity kapitol rozpočtu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 18.9. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy. Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce. Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby, oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Konzultace k přípravě žádosti o podporu: Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Helena Hořáková
 •  E-mail: helena.horakova@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 263

Upozornění pro žadatele:

 • telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.,
 • e-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení e-mailu,
 • konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy,
 • nejpozději pět pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace,
 • předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy.

U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

 

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace, nebo v případě, že žadatelem je organizační složka státu, je podpora poskytována formou přímého přidělení finančních prostředků. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.