ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_028 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Oddíly výzvy

87

Mohu někde dohledat původní rozpočet před případnými provedenými přesuny?

V ISKP v levém menu u projektu existuje záložka Přehled rozpočtu, kde lze nahlížet do různých verzí rozpočtů.

86

Lze zadat účastníky importem?

Ano, lze zadat importem, postup je uveden v příručce. Je však nutné zakládat po jednotlivých záznamech.

Musí se tzv. "zpracovat formuáře", resp. nahrané karty účastníků. Zpracováním se překlopí osoby z karet do aktuálního seznamu podpořených osob, z kterými se dál pracuje.

85

Depeše s provazbou na projekt

Novou depeši netvořte pouze na uživatelském účtu, zaslali byste tak pouze soukromou depeši. Nejprve vstupte na konkrétní projekt a v levém menu vyberte záložku nová depeše. Depeše pak bude navázána na konkrétní projekt.

84

Jak postupovat při zadávání kvalitativních kritérií. Jak zadat požadavky, aby nebyly diskriminační, ale abychom si zajistili dostatečnou kvalitu.

Odpovědnost za průběh zadávacího řízení nelze přenášet na Řídicí orgán, za soulad zadávací dokumentace (včetně technické specifikace) s veškerými relevantními předpisy (zejména ZZVZ a PpŽP) nese zadavatel. Řídicí orgán k uvedenému sděluje, že technickou specifikaci je možné vymezit minimálními požadavky na poptávané výrobky a to tak, aby bylo dosaženo účelu veřejné zakázky. 

83

Je nutné soutěžit vzdělávací kurzy jako jeden celek?

Dle Oddílu 12.1 odst. 3 PpŽP zadavatel není povinen řídit se postupy upravenými v oddílech 12.2 a 12.3 při zadávání zakázek malé hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 400 000 Kč bez DPH (tzv. bagatelní zakázky). Dle bodu 12.2.6 odst. 1 PpŽP zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZZVZ/PpŽP a k zadání zakázky jiným (mírnějším) postupem, než jaký odpovídá celkové předpokládané hodnotě. Dle bodu 12.2.6 odst. 2 PpŽP zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky sečte předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, tedy všech dodávek a služeb které spolu tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti.
Za jednu veřejnou zakázku se tak považuje souhrn plnění, která spolu souvisejí, a to na základě funkčních a časových hledisek. Pojem „funkční celek“ však v sobě může zahrnovat i další kritéria vzájemné souvislosti předmětu. Obecně lze stále říci, že při vymezení jediné veřejné zakázky je možné i nadále přihlédnout k věcným nebo místním souvislostem a to ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce. Otázku, zda tato uvedená dílčí hlediska jsou rozhodná pro závěr, zda více částí tvoří jeden funkční celek, je třeba v konkrétních případech posuzovat samostatně na základě konkrétních okolností a v souladu se zásadou přiměřenosti. Pokud by předměty plnění daných veřejných zakázek netvořily jeden funkční celek, nejedná se o části jedné veřejné zakázky. Zadavatel tedy může za těchto okolností pořídit jednotlivá školení v oddělených zadávacích řízeních v režimu odpovídajícím jejich předpokládané hodnotě. Pro úplnost Řídicí orgán uvádí, že dodržení relevantních zákonných ustanovení týkajících se stanovení předpokládané hodnoty VZ bude ze strany Řídicího orgánu zkoumáno až v rámci konkrétní kontroly zadávacího řízení. Dále Řídicí orgán uvádí, že v souladu s bodem 12.4.2 PpŽP není zadavatel povinen zaslat k ex-ante kontrole (kontrole před zahájením zadávacího řízení) dokumentaci k veřejným zakázkám malého rozsahu.
Tedy v případě, když jeden zadavatel bude vybírat kurzy/školení u jednotlivých poskytovatelů kurzů/školitelů, je dle PpŽP nutné dodržet hledisko funkčního celku, tedy sečíst hodnotu všech kurzů s obdobným, nebo stejným zaměřením a řídit se postupy pro daný režim. V případě, že i po sečtení všech kurzů s obdobným zaměřením bude předpokládaná hodnota plnění nižší než 400 000 Kč bez DPH, není zadavatel vázán postupy uvedenými v oddílech 12.2 a 12.3 PpŽP a může využít přímého nákupu, případně přímé objednávky předmětu plnění. V případě, že by po sečtení všech souvisejících kurzů předpokládaná hodnota veřejné zakázky překročila 400 000 Kč bez DPH, je zadavatel povinen postupovat při výběru nejvhodnější nabídky dle PpŽP, tedy realizovat výběrové řízení v souladu s bodem 12.3.1 PpŽP. Není tedy nutné všechna školení soutěžit dohromady. Školení by mohla být případně rozdělena podle oboru, nepředpokládá se, že okruh dodavatelů bude stejný např. pro školení jazyková a školení k ochraně duševního vlastnictví.

82

Je možné jako vzdělávání započítat také školení v rámci instituce příjemce?

Pokud akci organizuje příjemce, aby informoval své zaměstnance o zavedení HR Award, pak seminář nelze započítat. Pokud budou příjemci sami zaměstnance systematicky vzdělávat, pak je možné je započítat. Záleží tedy na typu vzdělávání, tak aby bylo v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.

81

Vědecký pracovník se zúčastní jednoho třídenního kurzu a dalšího jednodenního kurzu, do kterých indikátorů se započte?

Do indikátoru 2 08 00 se pracovník započítá dvakrát a do indikátoru 6 00 00 pouze jednou, pokud je dosažena bagatelní podpora. Obecně: v indikátoru 2 08 00 se vykazují počty absolvovaných kurzů/seminářů a v indikátoru 6 00 00 se vykazuje osoba, která se vzdělávala ve vykázaných kurzech/seminářích (2 08 00) po dosažení bagatelní podpory  - 24 hodin.

80

2 15 02 se vykáže až ke konci projektu?

Záleží na datu dosažení cílové hodnoty uvedeném v projektové žádosti, pokud je toto datum shodné s koncem realizace projektu je možné vykázat až v ZZoR projektu. Průběžně v ZoR se dokládá Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF s výčtem vytvořených klíčových výstupů ve sledovaném (monitorovacím) období a současně příjemce přikládá vytvořené, institucí schválené a institucí implementované dílčí výstupy. Indikátor se vykáže, až dojde k implementaci produktu.

79

Vykazují se také účastníci, kteří nesplnili bagatelní podporu?

Všichni účastníci by ideálně měli naplnit bagatelní podporu. Do indikátoru 2 08 00 se ale vykazují všichni účastníci i ti, kteří nesplnili hranici bagatelní podpory. Zároveň jsou zahrnuti také do souhrnné zprávy pro vykázání výsledkového indikátoru 2 08 10.

78

Je nutné vykázat všechny účastníky vzdělávání také v indikátoru 6 00 00?

Projekt musí být koncipován tak, že všichni účastnící, kteří se vzdělávají, by měli splnit bagatelní podporu a měli by tak být vykázáni v indikátoru 6 00 00. V realizaci se může stát, že  některý účastník nenaplní bagatelní podporu, ale mělo by k tomu docházet jen výjimečně.

77

Karta účastníka - dokládá se ke každé ZOR?

Kartu účastníka nikdy nevkládejte do ZoR projektu. Uchovávejte ji pro kontrolu na místě. Při vykázání indikátoru 6 00 00 je přílohou ZOR projektu jmenný seznam účastníků, kteří dosáhli bagatelní podpory, s označením nových jmen pro sledované období.

76

Zpráva o reflexi - Dokládá se do každé ZOR?

Nedokládá. Dílčí zpráva o reflexi, kterou si vyhotovuje podpořený pracovník, se uchovává pro kontrolu na místě, viz PpŽP kap. 11: „V průběhu realizace projektu zpracovává každý podpořený pracovník reflexi absolvovaných aktivit ve zprávě o reflexi. Tuto zprávu použije příjemce pro dokladování indikátoru 2 08 10.

Dílčí zprávy příjemce uchovává pro případnou kontrolu na místě.“ 

Za každou organizaci příjemce/partner zpracuje souhrnnou zprávu, vypracovanou z dílčích reflexí podpořených pracovníků. Tato zpráva za celou organizaci se přikládá k ZoR projektu – jedná se o výsledkový indikátor, proto poprvé je dosaženou hodnotu indikátoru 2 08 10 nutno vykázat nejpozději v předposlední ZoR projektu. V ZZoR projektu příjemce vykáže celkovou dosaženou hodnotu a doplní souhrnnou zprávu za celou organizaci.

Na webových stránkách je umístěn vzor pro doložení souhrnné zprávy za organizaci.

75

Mohou se indikátory na prokázání vzdělávání započítávat po dnech?

Vždy je nutné přepočítávat dny na hodiny, v systému IS ESF2014+, kam zadáváte vzdělávací akce, je možné zadávat pouze hodiny. 

74

Zpráva o reflexi - existuje podklad jak má zpráva vypadat? Jsou dané požadavky na formu nebo délku?

Na webu bude umístěn vzor Zprávy o reflexi, není však nutné využít tento vzor, forma je volná.

73

Způsobilost dovolené - je možné nárokovat 6 týdnů dovolené?

Ne, je možné nárokovat osm týdnů pro akademické a pedagogické pracovníky. Pro ostatní je možné nárokovat 5 týdnů a to i pro ty pracovníky, kteří mají podle zákoníku práce nárok minimálně na 4 týdny. Pokud příjemce standardně proplácí šestitýdenní dovolenou, šestý týden musí uhradit z vlastních prostředků.

72

Osobní výdaje - hrubá mzda - dělit 160? Jakým způsobem přepočítávat sazbu měsíční na sazbu hodinovou?

Při přepočtu sazby měsíční na sazbu hodinovou příjemce může použít:

- průměrný fond pracovní doby za dané období (např. příjemce plánuje zaměstnat pracovníka na dohodu ve 4. čtvrtletí 2018, v tomto případě může pro přepočet použít průměrný FPD za toto konkrétní období; průměrný fond pracovní doby lze vypočítat i pro delší období realizace projektu nebo popřípadě pro celou dobu realizace projektu),

- zjednodušený fond pracovní doby ve výši 160 hod.

Vypočtená hodinová sazba musí být v místě a čase obvyklá. Současně musí být dodržena pravidla plynoucí z dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV.

71

Příklady nepovinné publicity, kde je nutné umístit loga.

Vizitky, propisky, vše co bude využito pro veřejnost. Vše, co není určené pro veřejnost, nemusí být označené (např. smlouvy). Pokud jsou výdaje zakoupené pro veřejnost, je nutné označit publicitou. Pokud má příjemce webové stránky, musí na nich povinně umístit stručný popis projektu, včetně jeho cílů a výsledků, přičemž musí zdůraznit, že na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU – tj. označí tuto informaci povinnými logy.

70

Milníky - v případě zkrácení monitorovacích období dojde také k úpravě milníků?

Ano, v případě změny zkrácení monitorovacího období může dojít ke změně výše průběžných milníků, a to na základě včasné žádosti o změnu milníků ze strany příjemce. O změnu je nutné zažádat v termínu dle původního plánu monitorovacích období - do uplynutí poloviny z období, pro které je milník stanoven.

69

Služební cesta - doba strávená na služební cestě je vyšší než úvazek zaměstnance pro projekt. Bude se krátit služební cesta na základě výše úvazku? 

Náklady spojené se služební cestou (cestovní náklady) vykonané v souvislosti s realizací projektu jsou způsobilé v plné výši (dle platných obecných pravidel), bez ohledu na výši úvazku vyslaného zaměstnance. 

68

Je nutné hlídat limit 1/1,2 FTE i u členů administrativního týmu, kteří jsou hrazeni v rámci nepřímých nákladů?

Administrativní výdaje nejsou kontrolovány ze strany ŘO, tudíž ani úvazky členů administrativního týmu. Pokud je však tento pracovník zařazen také do přímých výdajů na jiném projektu OP VVV, započítává se tento úvazek do celkového úvazeku v instituci příjemce. V dalším projektu by pak účast v administrativním týmu mohla znamenat problém s nesplněním limitu.  Pozor také na úvazek u partnerů, je nutné hlídat veškeré úvazky zaměstnanců projektu u příjemce a partnerů projektu. 

67

Výše úvazku nad 1 do 1,2 FTE - je nutné žádat prostřednictvím žádosti o změnu? 

V rámci výzvy 28 není nutné podávat změnu s žádostí o překročení úvazku 1. Specifická pravidla povolují úvazek až do výše 1,2 násobku fondu pracovní doby daného měsíce pro všechny zaměstnance projektu. 

66

Je nutné dokládat mzdové výdaje do 10 tisíc v rámci ŽOP?

Výdaje, u nichž celková částka vykazovaná jako způsobilá v rámci jednoho účetního dokladu je nižší než 10 000 Kč, není nutné dokládat v rámci ŽOP. Tyto výdaje jsou předmětem kontroly na místě, případně kontroly jiného kontrolního orgánu. U mzdových/platových výdajů je limit 10 tisíc počítán ze superhrubé mzdy. V případě, že má pracovník projektu více částečných úvazků v rámci jednoho projektu, částky nárokované z jednotlivých účetních dokladů se sčítají. U všech výdajů je nutné doložit zaúčtování pod projekt, buďto v rámci souhrnné sjetiny nebo samostatně.

65

Jednotková mzda představuje průměrnou mzdu na projekt? Pozice je plánována na 10 tisíc měsíčně. Je možné v prvním roce hradit mzdu pouze 5 tisíc a ve druhém roce 15 tisíc. V průměru za celou realizaci projektu by pak mzda dosahovala plánovaných 10 tisíc. Ve smlouvě bude toto uvedeno. Je to možné?

Ano, jednotková sazba uvedená v rozpočtu projektu za určitý úvazek je průměrná hodnota, která musí být dodržena v průměru za celou dobu realizace projektu. Příjemce/partner projektu jako zaměstnavatel, je povinen dodržovat při stanovování výše mezd/platů/odměn z dohod pro zaměstnance/pracovníky projektu ustanovení zákoníku práce uvedené v § 16 odst. 1 zákoníku práce. Zaměstnavatelé spadající pod § 109 odst. 3 zákoníku práce jsou povinni dále stanovovat výši mezd v souladu s příslušným nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V neposlední řadě sazby mezd/platů a odměn z dohod členů realizačního týmů musí splňovat podmínku sazeb v místě a čase obvyklých. 

64

Je nutné vést a dokládat výkazy práce  u administrativního týmu?

U projektů, které jsou realizovány v režimu zjednodušeného vykazování (tj. část výdajů je vykazována prostřednictvím sazby na nepřímé náklady) se výkazy práce administrativního týmu nedokladují. U projektů, které jsou realizovány v režimu úplného vykazování (projekty, jejichž příjemcem je OSS nebo PO OSS) se výkazy práce administrativního týmu dokladují v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část a specifická část. 

63

Je nutné v prvním roce realizace označovat výdaje, které se týkají aktivity A?

Pokud příjemce žádá o HR Award pro více svých součástí zvlášť, je nutné, aby byly veškeré výdaje, které se vztahují k aktivitě A označeny s rozlišením pro jednotlivé součásti. Důvodem je případné identifikování nezpůsobilých výdajů, pokud by HR Award nebylo pro dotčenou součást získáno.

62

Výkazy práce - je nutné používat měsíčné nebo je možné používat souhrnné?

Doporučujeme používání měsíčních, mohlo by se stát, že souhrnné nejsou specifikovány dostatečně podrobně. Při využití souhrnných výkazů práce je pravděpodobné, že budete ŘO vyzváni v rámci administrace ZOR k vysvětlení činností a jejich časové dotace s provazbou na výstupy projektu v daném sledovaném období. Využití souhrnných výkazů práce tak může být v závěru pracnější než využití měsíčních.

61

Souhlas s chartou jsme už zasílali, je nutné zasílat souhlas znovu?

V rámci ZOR je nutné buď znovu doložit souhlas nebo uvést informaci, že byl souhlas už zaslán depeší a kdy k tomu došlo.

60

V případě, že žadatel neprovádí některou z volitelných aktivit, můžeme smazat část studie proveditelnosti, která se vztahuje na tyto aktivity nebo máme ponechat názvy kapitol a pouze zmínit, že nejsou pro projekt relevantní?

Oba výše uvedené postupy jsou možné, lze odstranit celou podkapitolu nebo vyplnit „nerelevantní“.

59

Je možné přednáškové cykly a workshopy pořádat pro širokou veřejnost?

Cílem realizovaných popularizačních akcí by mělo být vždy propagování výzkumných aktivit a výsledků podpořené výzkumné organizace, příp. jejího partnera. Primárně by měly akce podpořené z výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj cílit na žáky ZŠ a SŠ a studenty VŠ, způsobilost akcí je hodnocena dle jejich zaměření, ne dle jednotlivých prezenčních listin, tzn., v realizaci se nesleduje, zda se akce účastnili výhradně žáci ZŠ a SŠ a studenti VŠ.* Akce spojené s rozvojem popularizace výzkumu a vývoje musí být vykonávány v rámci nehospodářské činnosti žadatele/partnera. Vzhledem k faktu, že na veřejnost bude mít aktivita f) pouze sekundární dopad, není možné uvádět veřejnost jako cílovou skupinu výzvy! V případě, že žadatel tuto cílovou skupinu v žádosti o podporu uvede, bude tato žádost vyřazena při hodnocení přijatelnosti na základě kritéria P2 Cílové skupiny jsou v souladu s výzvou.

*Věcná způsobilost akcí je hodnocena dle zaměření, nicméně pro uznání způsobilosti výdajů souvisejících s podporou cílové skupiny je třeba vždy tyto účastníky akce prokázat prezenční listinou. Z tohoto důvodu je nutné na prezenčních listinách vykazovat výhradně zástupce cílové skupiny, tj. žáky ZŠ a SŠ a studenty VŠ.

58

V aktivitě f) je umožněna tvorba nových populárně naučných programů, které mají sloužit k propagaci vědy a výzkumu. Je umožněna i realizace těchto programů?

Nově vytvořené populárně naučné programy (např. přednáškové cykly, systémové propagační aktivity, semináře, exkurze zaměřené na popularizaci výsledků výzkumu podpořené výzkumné organizace apod.) je možné v rámci této výzvy vytvořit a pilotovat. Tyto akce by měly sloužit k ověření nově vzniklých populárně naučných programů v praxi a současně by při nich měli zaměstnanci výzkumné organizace uplatnit své nově nabyté znalosti získané absolvováním vzdělávacích akcí cílených na zvýšení kvality prezentace výsledků VaV. V této souvislosti je však nezbytné podotknout, že smyslem výše popsaných aktivit je veřejné šíření výsledků výzkumu, kterých podpořená výzkumná organizace dosáhla. Takovou činnost lze považovat dle Rámce za nehospodářskou činnost dané výzkumné organizace (veřejné šíření výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě, například prostřednictvím výuky, databází s otevřeným přístupem, veřejně přístupných publikací či otevřeného softwaru). Tato opatření by měla primárně cílit na žáky ZŠ a SŠ a studenty VŠ.

57

Jak by měly být vykazovány výstupy projektu v indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizující systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích?

Při vykazování výstupů projektu je třeba využít povinné přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projetu ESF, jejíž vzor naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2 platné od 6. 2. 2017 na str. 40. Dílčí výstupy k výstupu Ocenění „HR Award“ jsou pro žadatele/příjemce závazné ve struktuře uvedené ve vzorovém dokumentu. Hlavním výstupem by měl být vždy strategický dokument, např. Strategie mezinárodní spolupráce. Tento dokument se skládá z dílčích výstupů (např. analýzy, strategie, metodiky, směrnice apod.). V případě Strategie pro popularizaci činností a výsledků výzkumné organizace musí být do dílčích výsledků zahrnuty i všechny vytvořené a realizované populárně naučné programy (přednáškové cykly, semináře, exkurze atd.) i upgradované expozice, které slouží k propagaci VaV podpořené výzkumné organizace.
9.

56

Je možné v rámci MI 2 08 00 a 2 08 03 započítat i účastníky kurzů s jiným obsahem, než je řízení VaV, např. školení v oblasti genderové rovnosti, jazykové vzdělávání či vzdělávání v oblasti popularizace a komunikace?

Zaměření vzdělávacích aktivit musí být vždy v souladu se záměrem výzvy. Primární je vytvořit či aktualizovat/zrevidovat strategické dokumenty v oblastech podpořených výzvou a následně vzdělávat relevantní zaměstnance v souladu s těmito strategickými dokumenty. Do indikátoru by tedy měli být započteni všichni pracovníci, kteří jsou vzděláváni v oblastech podpořených aktivitami výzvy.
Zajišťované školení by vždy mělo být primárně určeno k výkonu nehospodářské činnosti výzkumné organizace.

55

Existuje návod, jak určit, zda se bude jednat o jednorázově uspořádanou akci (indikátor 5 10 17) nebo zda budeme vykazovat indikátor 2 08 00/2 08 03 a tedy i 6 00 00?

Indikátor 5 10 17 by se neměl vztahovat na vzdělávací akce, ale na akce informativního charakteru. Obsahem by mělo být seznámení zaměstnanců s novými či inovovanými strategiemi implementovanými v rámci projektu. Dále je možné započítat do tohoto indikátoru účast na dalších informativních akcích vztahujících se k aktivitám projektu (např. účast na workshopech spojených s mentoringovými kurzy, kde jsou účastníci seznamováni s podmínkami mentoringového programu). Veškeré vzdělávací akce by měly být vykazovány v indikátorech 2 08 00/2 08 03. Vzdělávání zaměstnanců by mělo být plánováno tak, aby dosáhlo v součtu hodnoty bagatelní podpory (24 hodin) a pracovník tak mohl být vykázán v indikátoru 6 00 00. Mezi podpořené osoby se nezapočítávají osoby, které se účastní informační nebo osvětové akce (akce vykázané v rámci indikátoru 5 10 17), viz PpŽP – obecná část kap. 11.3.

54

Mohou se do vzdělávání v rámci projektu zapojit kromě realizačního týmu projektu i cílové skupiny?

Ano, vzdělávání se vztahuje na všechny zaměstnance podpořené výzkumné organizace (příp. vybrané zaměstnance partnera u aktivity f), pro které je vzdělávání v rámci realizovaných aktivit relevantní.

53

Je možné pod „personálním zajištěním interní grantové podpory“ chápat také zajištění Interní grantové agentury (IGA), tedy soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských studijních programů?

V rámci této aktivity je možné podpořit pracovní pozici pro zajištění aktivit interní grantové agentury (podpora je možná do výše jednoho plného úvazku). Není možné financovat vlastní výzkumné projekty podpořené z Interní grantové agentury.

52

Je nutné prokazovat Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)?

Soulad není nutné dokládat samostatnou přílohou. Výzva přispívá ke klíčové oblasti změn D Národní RIS3 strategie, konkrétně ke specifickému cíli D 3: Zvýšení kvality pracovníků ve výzkumu a vývoji. K naplnění kritéria přijatelnosti P9 dojde automaticky vlastní realizací aktivit stanovených výzvou.

51

V rámci výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj č. 28 je uvedeno, že v kapitole týkající se popularizace mají být související položky v rozpočtu označeny heslem „popularizace". Jak je tomu v případě sociálního pojištění (SP), zdravotního pojištění (ZP), fondu sociálních a kulturních potřeb (FKSP) a sociálního fondu (SF)? Mají se příslušné položky rozpočtu taktéž rozpočítat a označit heslem popularizace, nebo jak zde postupovat?

Žadatel musí v Žádosti o podporu položku SP (a podobně také ZP, FKSP a jiné výdaje) rozdělit na výdaje pro aktivitu "popularizace" a výdaje pro zbývající aktivity. Vytváření potomků pod položkou SP (a dalšími položkami uvedenými výše) je v této výzvě v ISKP14+ možné.

50

Mohou být výdaje na zahraniční cesty v rámci volitelné aktivitě f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje způsobilým výdajem výzvy?

Z kap. 6.2 textu výzvy vyplývá, že aktivity v rámci volitelné aktivity f) musí probíhat pouze na území ČR, nikoliv v zahraničí.

49

V jakých podrobnostech máme do žádosti o podporu uvádět informace o zahraničních cestách, v případě, že v této chvíli nejsou všechny cesty (především na konference a workshopy) známy?

Při přípravě žádosti o podporu vždy platí, že je vhodné uvést co nejvíce podrobností, které jsou v době podání žádosti o podporu známé. Vzhledem k tomu, že rozpočet žádosti o podporu obsahuje mj. výdaje na plánované zahraniční cesty, je nutné tyto částky řádně zdůvodnit a provázat s aktivitami výzvy a s cílovou skupinou např. v Komentáři k rozpočtu, popisu aktivit v Žádosti o podporu apod. Dá se předpokládat, že v době podání žádosti o podporu dosud nejsou všechny cesty (např. všechny plánované konference) známé, i přesto je však nutné zahraniční cesty a související výdaje konkretizovat
4
v takové míře, aby bylo možné posouzení jejich způsobilosti a adekvátnosti souvisejících výdajů. Tedy blíže konkretizovat počty a zaměření cest, jednotkové ceny apod., aby bylo možné ověřit, že ceny jsou v místě a čase obvyklé a výdaje splňují podmínky pravidla 3E. Jednotlivé položky rozpočtu musí být řádně zdůvodněné a opodstatněné. Musí být zdůvodněná nejen jejich potřebnost v projektu, ale také i jejich nacenění a počet.

48

Je výzvou stanoven limit na zahraniční cestovní výdaje mimo území EU?

Limit pouze na pracovní cesty mimo EU výzvou stanoven není, výzva stanovuje obecně limit na položku rozpočtu Cestovní náhrady – Zahraniční – max. 15 % z Celkových způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu projektu.

47

Jakým způsobem má žadatel vyplnit přílohu Vlastnické struktura žadatele?

Aktuální verzi přílohy je možné nalézt na záložce Definované dokumenty v žádosti o podporu v IS KP14+, příloha je povinná pro všechny žadatele a partnery s finančním příspěvkem. Žadatel/partner je povinen vyplnit všechna pole, která jsou pro něj relevantní. Seznam skutečných majitelů dle AML zákona (část I.) nejsou povinni vyplňovat žadatelé/partneři, kteří jsou OSS nebo právnickou osobou dle veřejného práva, rozpočtovou část (část II.) nepředkládají žadatelé/partneři, kteří jsou OSS.

46

V této výzvě je využíváno nepřímých nákladů, kam spadají i členové administrativního týmu, je nutné nepřímé náklady projektu v žádosti o podporu blíže specifikovat, nebo jsou pouze vyčísleny jen % z celkových způsobilých přímých výdajů?

Nepřímé náklady jsou v této výzvě určeny paušálně dle bodu 1 uvedeného v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.1 a nepodléhají kontrole ze strany ŘO. Avšak vzhledem k tomu, že administrativní tým, především jeho struktura a velikost, je součástí věcného hodnocení (kritérium V1.1), je potřeba jej popsat v příloze Realizační tým a v příloze Komentář k rozpočtu, popř. v jiné nepovinné příloze tak, aby bylo možné toto kritérium posoudit. Další nepřímé náklady není žadatel povinen v žádosti o podporu popisovat.

45

Je v rámci aktivity f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace VaV možné zahrnout i náklady na tvorbu nového či úpravu stávajícího webu, který slouží k popularizaci činností výzkumné organizace?

Pokud web popularizuje výzkumné oblasti podpořené organizace a prezentuje její vědecko-výzkumné výsledky, jsou prostředky na jeho tvorbu či úpravu způsobilým přímým výdajem. ŘO dále upozorňuje, že v rámci aktivity f) by se měl žadatel primárně zaměřit na popularizaci výzkumných aktivit, nikoliv na popularizaci vzdělávacích aktivit žadatele.

44

Jak podrobně máme specifikovat časový harmonogram naplnění dílčích výstupů?

Doporučujeme specifikaci alespoň v řádu čtvrtletí.

43

Podle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část rozumíme, že by příloha Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu ESF měla obsahovat pouze indikátor 2 15 02 „Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích“. Šablona, kterou je možné stáhnout z MS2014+, je ale rozdělena do více položek (ve kterých však není nic napsáno). Má zde tedy být uveden pouze indikátor 2 15 02 nebo jich bude více?

Přílohu „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu ESF“ je třeba vyplnit na základě vzoru, který je v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2 uveden na straně 40. Tabulka poskytuje přehled tohoto dílčího nápočtu indikátoru 2 15 02. Tento indikátor je napočítáván z jednotlivých výstupů, které jsou složeny z dílčích výstupů. Proto byla pro přehlednost zvolena právě forma tabulky. Pro stručný popis napočtení cílové hodnoty všech indikátorů je prostor ve Studii proveditelnosti v kapitole 4.1. Pro které indikátory je příloha relevantní, je rovněž uvedeno v příloze č. 1 výzvy, kde je uvedena specifikace jednotlivých indikátorů. Obecné definice indikátorů jsou uvedeny na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/indikatorova-soustava-dle-narodniho-ciselniku-indikatoru-nci nebo přímo v projektové žádosti.

42

Je možné, aby školení absolvovali i osoby z realizačního týmu (tj. osoby, které budou zajišťovat odbornou implementaci HR Award a implementaci strategií, které je možné realizovat v rámci volitelných aktivit)?

Ano, členové odborného týmu mohou být vzděláváni v relevantních oblastech, které výzva umožňuje. Počet proškolených osob musí vycházet z potřeb výzkumné organizace, která o podporu žádá. Tento počet musí být náležitě popsán a odůvodněn. ŘO upozorňuje, že při vzdělávání pracovníků je třeba projekt koncipovat tak, aby proškolené osoby byly vzdělávány v souhrnu min. 24 hod a splnily tak podmínku bagatelní podpory pro započtení do indikátoru 6 00 00 – Celkový počet účastníků. Jednotlivé vzdělávací aktivity mohou být kratší a časová dotace vzdělávací akce musí být prokazatelná a doložitelná.

41

V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část je stanoven požadavek doložení CV alespoň pro 50 % odborného týmu. Jak určit základ pro výpočet těchto 50 %? Jedná se o 50 % FTE či 50 % členů odborného týmu? Jak postupovat v případě, že v době podání projektové žádosti není obsazeno všech 50 % těchto pozic?

Struktura a velikost odborného týmu je předmětem věcného hodnocení v rámci kritéria V1.2. Žadatel by tedy měl představit alespoň 50 % členů odborného týmu, který bude projekt realizovat. V případě, že nyní neznáte všech 50 % členů odborného týmu, je možné místo CV předložit požadavky na tuto pozici, které musí být následně dodrženy při výběru osoby na tuto pozici.

40

Co je to systém IS ESF a Karta účastníka a na co slouží?

IS ESF 2014+ je informační systém pro příjemce ESF projektů. Sleduje a eviduje se v něm dosažené hodnoty indikátorů týkajících se podpořených osob. IS ESF 2014+ využívají pouze projekty ESF, které v rámci realizace vykazují indikátor 6 00 00 – celkový počet účastníků. Příjemci podpory OP VVV mají povinnost zaznamenávat údaje o podpořených osobách v systému IS ESF 2014+ prostřednictvím tzv. Karet účastníků OP VVV. V těchto kartách se dle Nařízení ESF povinně sledují údaje o účastnících v členění dle pohlaví, věku, postavení na trhu práce, vzdělání, apod. Podle Nařízení o ESF se „za účastníky označují osoby, které mají přímý prospěch z intervence ESF, které mohou být identifikovány a požádány o charakteristiku a pro něž jsou vyčleněny konkrétní výdaje. Jiné osoby za účastníky považovány nejsou“. Uživatelskou příručku i Kartu účastníka naleznete na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/is-esf-2014-evidence-podporenych-osob-2.

39

Je stanoven nějaký očekávaný min. limit pro proškolené osoby v rámci realizace projektu? Jak jsou vykazovány indikátory 2 08 00 a 2 08 03 a jaká je jejich provazba s indikátorem 6 00 00?

Počet proškolených osob musí vycházet z potřeb výzkumné organizace, která o podporu žádá. Tento počet musí být náležitě popsán a odůvodněn. V projektové žádosti je na to prostor přímo u indikátorů „Popis hodnoty“ zde jasně popište, jak jste dospěli k cílové hodnotě jednotlivých indikátorů. Při nejasném a nedostatečném popisu cílové hodnoty indikátorů projektu riskujete krácení bodového hodnocení projektu.
ŘO upozorňuje, že při vzdělávání pracovníků je třeba projekt koncipovat tak, aby všechny proškolené osoby byly vzdělávány min. 24 hod a splnily tak podmínku bagatelní podpory pro započtení do indikátoru 6 00 00 – Celkový počet účastníků. Tzn., je nutné, aby vyškolení pracovníci, kteří budou vykazováni v indikátorech 2 08 00 (Počet podpořených výzkumných a administrativních pracovníků) či 2 08 03 (Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV) byli vykázáni i v indikátoru 6 00 00. V indikátorech 2 08 00 a 2 08 03 jsou tito zaměstnanci vykazováni tolikrát, kolik vzdělávacích akcí úspěšně absolvují. V indikátoru 6 00 00 bude podpořená osoba vykázána pouze jednou, a to ve chvíli, kdy splní podmínku naplnění bagatelní podpory. Podrobně jsou popsána pravidla vykazování indikátorů v kap. 11 Pravidel pro žadatele a příjemce obecná a specifická část.

38

Některé z webových odkazů zveřejněných ve výzvě nefungují, resp. odkazují pouze na úvodní stránky Euraxess. Kde nalezneme funkční odkazy?

Na níže uvedeném odkaze jsou k dispozici všechny šablony k HR Award dostupné ke stažení. Žadatelé zde naleznou i guidelines k procesu získání HR Award. Materiály jsou konkrétně uloženy pod záložkou „Research Careers“ pod posledním vyskakovacím oknem „Strenghtened HRS4R process“.
https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/policy-library#document-collapsible-research-careers-strengthened-hrs4r-process

37

Jaká je situace s řešením návrhu prodloužení termínu uzavření výzvy, a to ve vazbě na iniciativu ČKR a RVŠ projednávanou s vedením ŘO?

Řídicí orgán zvažuje možnost posunutí termínu ukončení příjmu žádostí o podporu. V případě posunu bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT.

36

Alokace výzvy je stanovena ve výši 660 mil. Kč, přičemž minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 5 mil. až 70 mil. Kč. Jaká bude strategie MŠMT s ohledem na velikost projektu?

Ke všem projektům bude přistupováno stejným přístupem bez ohledu na velikost projektu.

35

Kdy budou k dispozici vzory příloh, především vzor přílohy Studie proveditelnosti a Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF?

Přílohy, které mají ze strany ŘO předepsaný vzor, jsou k dispozici v MS 2014+ na záložce Dokumenty od data zpřístupnění výzvy, tj. od 3. 11. 2016.

34

Kde mohu najít vzory příloh?

Vzory všech povinných či povinně volitelných příloh, které mají ze strany ŘO předepsaný vzor, naleznete v MS 2014+ na záložce Dokumenty. Po výběru konkrétní přílohy je možné v dolní části obrazovky stáhnout její vzor tlačítkem Soubor.

33

Lze považovat za originál listinu s notářsky ověřeným podpisem?

Za originál dokumentu jsou pro účely výzvy považovány pouze následující dokumenty:
 dokument vyplněný nebo zpracovaný dle vzoru nebo dokument zpracovaný žadatelem, pokud není vzor k dispozici s připojeným zaručeným elektronickým podpisem. Ruční podpis dokument nemusí obsahovat. Pokud je v některém vzoru dokumentu uvedena „navíc“ kolonka na podpis, jedná se o upozornění na povinnost dokument elektronicky podepsat.
 originál datové zprávy, která obsahuje elektronický podpis nebo časové razítko.
 originál dokumentu (výpisy, potvrzení atp.) konvertovaný z listinné do elektronické podoby (tzv. autorizovaná konverze). Dokument s notářsky ověřeným podpisem, doložený formou scanu, není považován za originál.

32

V jakém jazyce je předkládána žádost o podporu a další dokumenty v průběhu fyzické realizace projektu?

Žádost o podporu včetně všech relevantních příloh je podávána prostřednictvím MS 2014+, a to pouze v jazyce českém. Podrobnější informace o způsobu a formě dokládání jednotlivých přílohách jsou uvedeny v kap. 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
Dílčí výstupy související s aktivitou a) Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ předkládané Evropské Komisi mohou být v průběhu realizace projektu doloženy i v anglickém jazyce.

31

Bude nutné dílčí výstupy nechat vždy podepsat statutárním orgánem žadatele?

Žádost o podporu musí být podepsána statutárním orgánem žadatele nebo jím zplnomocněné osoby. Dílčí výstupy aktivity a), které souvisejí s implementací Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky a následným získáním ocenění HR Award, podléhají podmínkám stanoveným Evropskou komisí.

30

Je možné využít v rámci způsobilých výdajů projektu hradit odborné poradenství před zahájením fyzické realizace projektu?

V případě, že je datum zahájení projektu dřívější než datum zahájení fyzické realizace projektu, mohou být od data zahájení projektu způsobilé výdaje spojené s přípravou projektu. Výdaje spojené s klíčovými aktivitami projektu jsou způsobilé až od data zahájení fyzické realizace projektu. Před zahájením fyzické realizace je tedy způsobilé pouze oborné poradenství spojené s přípravou projektu. Výdaje týkající se přípravné fáze projektu jsou hrazeny z nepřímých nákladů projektu. Odborné poradenství související s vytvořením strategie a další odborné služby mohou být způsobilé až v období fyzické realizace projektu.

29

Je DPH projektu způsobilým výdajem projektu?

Daň z přidané hodnoty (DPH) je obecně jako všechny daně nezpůsobilá s výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je i daň z přidané hodnoty vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.

28

Je nutné již v přípravné fázi vést oddělenou účetní evidenci?

Uvedený postup není povinný, náklady související s přípravnou fází jsou hrazeny z nepřímých nákladů.

27

Z jakých zdrojů lze hradit náklady související s kontrolou na místě a další související náklady v rámci povinné aktivity a) Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“?

Náklady související s hodnocením ze strany EK včetně nákladů souvisejících s kontrolou na místě budou hrazeny ze zdrojů EK. Tyto náklady nelze považovat za způsobilé výdaje projektu.

26

V případě zvolení volitelné aktivity d) Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace musí být účast na konferencích z hlediska způsobilosti výdajů aktivní?

V případě cest mimo území EU je požadována aktivní účast na konferencích, v ostatních případech není ze strany ŘO specifikováno.

25

Kdy bude zveřejněn přehled sankcí?

Přehled sankcí součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož vzor je již nyní zveřejněn na stránkách MŠMT u výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty). Specifika vztahující se k této výzvě budou upřesněna a zveřejněna na stránkách MŠMT v nejbližší možné době.

24

V kap. 8.8. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedeno, že v případě, že školení nebylo úspěšně dokončeno, bude platba za školení nezpůsobilým výdajem. Jak bude řešena situace v případě, že se školení zúčastní více osob, z nichž ne všichni účastníci vzdělávací kurz úspěšně dokončí?

Nezpůsobilým výdajem je platba za školení v případě, že takové školení nebylo úspěšně dokončeno (akceptovatelné jsou výjimky, kdy pracovník odejde na mateřskou/rodičovskou dovolenou, zemře nebo je dlouhodobě nepřítomný z důvodu dlouhodobé nemoci či ošetřování člena rodiny). V případě školení s více účastníky budou nezpůsobilými výdaji prostředky přepočtené v poměru neúspěšných a celkových účastníků.

23

Je nutné pro projekt vytvořit oddělený bankovní účet?

Žadatel není povinen vytvářet po projekt samostatný bankovní účet.

22

Stanovuje výzva složení a nastavení odborného týmu?

Výzva nespecifikuje konkrétní nastavení odborného týmu projektu, jeho složení by mělo odpovídat velikosti projektu a zvoleným klíčovým aktivitám projektu. V případě, že jedna osoba bude zastávat pozici v administrativním týmu, a zároveň i v týmu odborném, musí být jednotlivé činnosti zřetelně odděleny, a to nejen s ohledem na rozdílné způsoby jejich vykazování.

21

Umožňuje výzva obsazení pozic Klíčový pracovník a Excelentní pracovník?

Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj neumožňuje využití limitů mezd/platů pro klíčové a excelentní pracovníky.

20

Od jakého data mohou být výdaje projektu způsobilé?

Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+, tj. od 2. 11. 2016. (toto datum představuje nejdříve možné datum pro vznik způsobilých výdajů). Od tohoto data může žadatel projekt zahájit nebo začít fyzicky realizovat. V případě, že datum zahájení projektu je dřívější než datum zahájení fyzické realizace projektu, mohou od data zahájení projektu být způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou projektu, nikoliv s klíčovými aktivitami projektu, náklady týkající se přípravné fáze tedy budou hrazeny z nepřímých výdajů projektu (při zpracování žádosti je žadatel v rozpočtu zařadí do administrativních výdajů).

19

U indikátoru 6 00 00 je uveden milník, že minimálně 30 % cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 musí být vykázáno v ZoR projektu předložené do 31. 12. 2018. Jakým způsobem mají žadatelé tento milník naplnit s ohledem na délku schvalovacího procesu a datum zahájení fyzické realizace projektu?

Započít vzdělávání je možné již od zahájení fyzické realizace projektu, ta je možná od 2. 11. 2016. Nejzazším dnem pro započatí fyzické realizace je den podepsání právního aktu. Vzdělávací aktivity musí mít spojitost s aktivitami realizovanými v projektu (např. vzdělávání v oblasti rovnovážného profesního rozvoje, školení a rozšiřování znalostí a dovedností relevantních pracovníků zabezpečujících specializované oblasti činností - personalistika, finanční management, grantové kanceláře atd., manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky, vzdělávání v oblasti hodnocení, školení v oblasti open access, jazykové vzdělávání, stáže atp.).

18

Je možné započítat jednu osobu v rámci dvou různých projektů do indikátoru 6 00 00 a splnit tím podmínku bagatelní podpory?

Indikátory se vykazují za každý projekt samostatně, každá osoba se do projektu započte v rámci projektu a indikátoru 6 00 00 pouze jednou, a to ve chvíli, kdy splní minimální hranici bagatelní podpory. Není možné splnit podmínku bagatelní podporu součtem za dva různé projekty.

17

Jaká bude cílová hodnota indikátoru 2 08 10 Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících, a indikátoru 2 08 11 Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení s ohledem na počet zapojených součástí (fakult) žadatele?

Cílová hodnota indikátoru 2 08 11 je vždy 1, do cílové hodnoty indikátoru 2 08 10 je možné zahrnout organizaci partnera projektu, je-li to relevantní. Dílčí počet zapojených součástí žadatele nemá na cílovou hodnotu výše uvedených indikátorů vliv.

16

Jakým způsobem je vymezena bagatelní podpora?

Bagatelní podpora je stanovena v rozsahu minimálně 24 hodin (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu). Při dosažení tohoto minimálního rozsahu se konkrétní osoba započítá do indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků. V příloze č. 1 Indikátory výzvy Rozvoj kapacit pro VaV je u indikátoru 6 00 00 uvedeno, že se jedná o počet osob vykazovaný v indikátorech 2 08 03 a 2 08 00 snížený o opakovanou podporu – tj. každá konkrétní osoba podpořená v rámci projektu se vykazuje pouze jednou. Apelujeme na žadatele, aby projekt koncipovali tak, aby byly podpořené osoby vzdělávány v souhrnu minimálně 24 hod, tak aby byla splněna hranice bagatelní podpory a daná osoba byla započítána do indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků.

15

Týká se omezení realizace aktivit hrazených z jiných projektů pouze aktivity popsané v otázce č. 20, nebo celé projektové žádosti?

V rámci projektu je možné realizovat pouze takové aktivity, které nebyly financovány z jiných veřejných zdrojů.

14

Jak postupovat v případě, že je strategické plánování rozvoje zahrnuto již v jiném projektu?

Výše uvedené se týká volitelných aktivit projektu. V případě, že je realizováno již v rámci jiného projektu, není možné jej v rámci projektu realizovat.

13

Může být žadatel zároveň partnerem v dalších projektech?

Ano. Partnerství je umožněno pouze v rámci volitelné aktivity f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje, ale pouze za podmínky, že bude popularizační aktivita zahrnovat i žadatele (např. popularizace společného výzkumu). Partnerská organizace se tedy může podílet na popularizaci vědeckého centra organizace žadatele, avšak nikoliv na popularizaci vlastního návštěvnického centra.

12

Týká se jazykové vzdělávání i dalších jazyků kromě jazyka anglického?

V rámci volitelné aktivity d) Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace je mj. možné realizovat vzdělávací aktivity související se zavedením anglického jazyka jako druhého „provozního“ jazyka výzkumné organizace, ostatní náklady na jazykové kurzy nejsou způsobilými výdaji této výzvy.

11

Je možné v rámci aktivity f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje vytvořit nové popularizační centrum?

V rámci této aktivity je mj. možné dovybavení či upgrade návštěvnických center výzkumných organizací a vytvoření pozice popularizátora (v rámci jednoho návštěvnického centra možnost 5 vytvoření max. dvou plných úvazků), výzva však neumožňuje vytvářet nová návštěvnická centra.

10

Je možné, aby byl partner projektu zahraničním subjektem?

Výzva nespecifikuje sídlo partnera. Partnerství je umožněno pouze pro aktivitu f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje. V rámci této aktivity musí realizace probíhat na území ČR. Realizací aktivity musí dojít k propagaci výzkumné organizace žadatele a jejích výsledků.

9

V rámci volitelné aktivity f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje je mj. možné provést dovybavení či upgrade návštěvnických center výzkumných organizací. Týká se pojem návštěvnického centra celé instituce souhrnně, nebo jejích jednotlivých součástí (fakult) samostatně?

Pojem návštěvnické centrum výzkumných organizací se týká souhrnně celé organizace.

8

Může být součástí projektu studium MBA?

Studium MBA není možné z prostředků této výzvy podpořit.

7

Mohou vzdělávací aktivity probíhat v zahraničí?

V zahraničí může dle kap. 6.2 textu výzvy vzdělávání probíhat pouze následujících aktivitách:
- v rámci aktivity a), c), e) mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR i na území EU;
- v rámci aktivity d) mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR i na území EU i mimo území EU.
Dlouhodobé zahraniční pobyty a stáže jsou dle textu výzvy, kap. 5.1.2 vyloučenou aktivitou výzvy. Položka rozpočtu Cestovní náhrady – zahraniční – limit je stanovena na max. 15 % celkových způsobilých výdajů.

6

U povinné aktivity a) Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ je uveden výčet podaktivit, které je možné v rámci dané aktivity realizovat. Je tento výčet závazný?

Výčet uvedených podaktivit není závazný. Jedná se o výčet podaktivit, které je možné v rámci dané aktivity realizovat. Tyto podaktivity jsou zaměřeny na rozvoj lidských zdrojů a genderové rovnosti a rozvoj řízení výzkumné organizace. Jedná se tedy o doplňkové či rozvíjející aktivity k hlavní aktivitě a), která je zaměřena na implementaci Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky a s ní spojené získání ocenění HR Award. Žadatel není povinen zvolit všechny podaktivity, ale musí být zajištěno vzdělávání relevantních pracovníků, které je povinné u všech aktivit.

5

V případě, že se bude o HR Award ucházet pouze jedna součást organizace žadatele, mohou se jiné součásti žadatele účastnit volitelných aktivit?

Ano, výše uvedený postup je možný.

4

V případě, že o HR Award zažádá pouze dílčí část organizace, mohou podaktivity uvedené u této aktivity a) realizovat i jiné části organizace?

Primárně by měly podaktivity aktivity a) směřovat na součásti, které o HR Award usilují. Pokud se podaktivity budou vztahovat i k dalším součástem příp. celé instituci je nutné tyto podaktivity popsat a odůvodnit v kapitole 5 Studie proveditelnosti.

3

Jaké budou sankce v případě odejmutí HR Award v pozdější fázi realizace, popř. udržitelnosti?

Pokud by došlo k odnětí ocenění HR Award v pozdějších fázích realizace projektu, bude žadatel sankcionován podle sankcí uvedených v právním aktu. Problematika sankcí v období udržitelnosti je spolu s ostatními sankcemi předmětem řešení. ŘO OP VVV se snaží o zveřejnění informací v co nejkratším možném termínu.

2

Co se stane, pokud žadateli bude odejmuta plná výše dotace v prvním roce fyzické realizace projektu?

V případě, že nedojde k získání HR Award ocenění v období R+1, dojde k odnětí plné výše dotace a realizace projektu bude ukončena.

1

Kolik žádostí může žadatel podat, je-li vysokou školou s více součástmi (fakultami)? Jednu za IČO, nebo více dle počtu fakult a vysokoškolských ústavů, přestože ty své vlastní IČO nemají?

V případě VŠ je možné předložit projektovou žádost pro více součástí VŠ (součástí VŠ se pro účely výzvy rozumí fakulta či vysokoškolský ústav). V případě VŠ tedy musí žadatel v povinné příloze Studie proveditelnosti popsat, pro jaké fakulty či ústavy chce ocenění získat, a jasně definovat finanční zdroje pro tyto jednotlivé součásti (bližší informace naleznete ve Studii proveditelnost na straně č. 8, v poznámce pod čarou č. 6). Co se týká volitelných aktivit, ty se vztahují opět k IČ a je na žadateli, aby zajistil koordinaci. Do volitelných aktivit je tedy možné začlenit i nějaké celouniverzitní aktivity/zapojit fakulty, které strategické řízení v souladu s HR Award nebudou zavádět.