ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

3. listopadu 2016 - 20. dubna 2017

Celkový objem

660 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

570 mil. Kč

Předložené žádosti

908 mil. Kč

Vyřazené žádosti

338 mil. Kč

Zbývající objem

90 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_028 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

 

 

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_16_028

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Horizont 2020

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

26. 10. 2016

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

2. 11. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

3. 11. 2016, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

20. 4. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
12 měsíců
Maximální délka:
51 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

660 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 70 000 000 Kč.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante. V případě, že je žadatelem organizační složka státu (OSS) nebo příspěvková organizace organizační složky státu (PO OSS) – ex post.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante bude výše první zálohové platby maximálně 25 % celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančním plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Jednotlivé rozpady zdrojů financování dle kategorie regionu a dle právní subjektivity žadatele/příjemce jsou uvedeny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část. Další specifika týkající se spolufinancování v rámci této výzvy jsou uvedena v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – specifická část. Poměr pro rata: poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV) schválený v textu OP VVV v poměru 74 % (méně rozvinuté regiony – MRR) a 26 % (více rozvinuté regiony – VRR).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporuvýzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…),
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.


Povinné kritérium:
Sídlo žadatele musí být na území ČR. Každý žadatelje oprávněn předložit nejvýše jednu projektovou žádost.


2 Žadatelem je rozuměno jedno IČO.

4.2 Partnerství

Partnerství není povinně vyžadováno. Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část.


Partnerství je umožněno pouze pro aktivitu f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Oprávnění partneři jsou:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):
  • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
  • výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…),
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
  • ostatní subjekty.
 • Střediska volného času dle § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle § 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Povinné aktivity

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity:
a) Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“,
b) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, více viz kapitola 5.2.4.

Volitelné aktivity

Žadatel si může vybrat některé z níže uvedených volitelných aktivit:
c) Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace,
d) Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace,
e) Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce,
f) Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Bližší popis aktivit je uveden v kapitole 5.2.4. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.2 Vyloučené aktivity

V rámci výzvy není podporována:

 • Realizace výzkumných aktivit a transfer technologií,
 • Rekonstrukce, budování, dobudování, upgrade infrastruktury, nákup pozemků,
 • Placené doktorské pozice (stipendia, popř. mzdové prostředky),
 • Post doktorandské pozice (pro české i zahraniční zájemce),
 • Dlouhodobé zahraniční poby.

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – výzva přispívá ke klíčové oblasti změn D, konkrétně specifický cíl D 3: Zvýšení kvality pracovníků ve výzkumu a vývoji.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu začíná ode dne nabytí centrálního stavu projektu v ISKP „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“. Udržitelnost projektu je stanovena do data, kdy projekt obdrží zprávu externího zhodnocení Evropské komise v podobě Šablony C. Udržitelnost je blíže definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.3.6.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Realizace projektu může probíhat na celém území ČR.

 • Vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky:v rámci aktivity a), c), e) mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR i na území EU.
 • V rámci aktivity d) mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR i na území EU i mimo území EU.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část (kapitola 8.7) a specifické informace týkající se této výzvy jsou uvedeny v kapitole 8.7 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Výdaje musí být vynaloženy v souvislosti s podporovaným projektem a podporovanými aktivitami výzvy. Další informace ke způsobilosti výdajů pro tuto výzvu jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.2.

Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Další informace a specifika k časové způsobilosti v rámci této výzvy jsou uvedeny v kapitole 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Současně platí, že výdaje jsou způsobilé ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na šest měsíců, kromě prvního sledovaného období, které je v délce tří měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude využito zjednodušené vykazování v režimu nepřímých nákladů u všech projektů kromě těch, které budou realizované OSS a PO OSS. Konkrétní sazby nepřímých nákladů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.4.1, bod 1). OSS a PO OSS budou při realizaci projektů využívat úplné vykazování výdajů. Další informace ke způsobu vykazování výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 8.7.

7.4 Limity rozpočtu

Položka rozpočtu Outsourcované služby – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Výdaje na přímé aktivity – investiční – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 25 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Výdaje spojené s aktivitou Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje – na výdaje této aktivity je stanoven limit max. 49 % z kapitoly rozpočtu Výdaje na přímé aktivity.

Položka rozpočtu Cestovní náhrady – zahraniční – limit je stanoven na max. 15 % celkových způsobilých výdajů.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření či plné moci doložené v rámci předkládánížádosti
o podporu.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu – kontaktní osobou.
Kontaktní osoba pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Ing. Irena Havlová:
e-mail: irena.havlova@msmt.cz
telefon: 234 814 597

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději pět pracovních dnů před konáním osobní konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.

V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu, zda se bude konzultace konat.
Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.


U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru spolufinancování,
 • změnit věcné zaměření výzvy,3
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

3 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmíbýt změněna.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část4 jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele_a_Prijemce_verze_4_final_na_web.pdf.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část5 jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specifickacast-2016, verze 2.


4 Závaznost je upravena v kap. 1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

5 Závaznost je upravena v kap. 1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.