ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

9. srpna 2016 - 31. ledna 2017

Celkový objem

364 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

351 mil. Kč

Předložené žádosti

224 mil. Kč

Vyřazené žádosti

124 mil. Kč

Zbývající objem

13 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_037 - Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

Oddíly výzvy

Kdo může o dotaci požádat?

 • Vysoké školy připravující budoucí pedagogické pracovníky.
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vytvářejí veřejně prospěšnou činnost.
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu, kromě mateřských škol.
 • Školy a školská zařízení zřizované MŠMT zapsané ve školském rejstříku, kromě mateřských škol.
 • Územní samosprávné celky a organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcí.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 354 mil. Kč
  Minimální rozsah projektu: 5 mil. Kč
  Maximální rozsah projektu: 25 mil. Kč
 • Míra spolufinancování dle typu příjemce

Co je cílem této výzvy?

 • Umožnit začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do běžných škol.
 • Maximální rozvoj dítěte a žáka, kterému je škola schopna zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání.
 • Podpora pedagogických pracovníků formou síťování se zkušenými kolegy.
 • Vznik a šíření metodických materiálů.
 • Nákup nezbytných pomůcek nad rámec nároku, které povedou k maximálnímu rozvoji potenciálu dítěte a žáka se SVP.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Centra kolegiální podpory:
  • vzájemné učení škol a pedagogů,
  • rozvoj inkluzivního vzdělávání,
  • šíření metodických materiálů,
  • síťování a předávání zkušeností dobré praxe.
 • Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce.
 • Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP.
 • Rodičovská fóra.
 • Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky.

 

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz). V termínu od 9. 8. 2016 do 2. 12. 2016.

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů - Odbor řízení OP
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - Sekce Výzvy;

opvvv@msmt.cz


Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Krátký
E-mail: jakub.kratky@msmt.cz 

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.