ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

9. srpna 2016 - 31. ledna 2017

Celkový objem

364 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

351 mil. Kč

Předložené žádosti

224 mil. Kč

Vyřazené žádosti

124 mil. Kč

Zbývající objem

13 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_037 - Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je umožnit začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Stěžejní je maximální rozvoj dítěte a žáka, kterému škola musí být schopna zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou síťování se zkušenými kolegy. Výzva umožní vznik a šíření chybějících metodických materiálů. Do podpory dětí a žáků mohou být zapojeny i školy vzdělávající více jak 40% dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), které se budou podílet na síťování, přípravě materiálů, podpoře dětí a žáků se SVP atd.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 2 - Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_16_037

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Integrovaný regionální Operační program

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

21. 7. 2016

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

9. 8. 2016
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu2)

9. 8. 2016, od 10 hod.
2)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 1. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
42 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

364 184 608 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 25 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante, ex-post - upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.1. a 8.1.2

3.5 Výše 1. zálohové platby

V případě ex-ante financování je výše 1. zálohové platby stanovena na maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kaptiola 8.1.5.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora bude poskytnuta formou vyrovnávací platby upravenou Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Podpora poskytnutná na financování služeb obecného hospodářského zájmu je považována za slučitelnou s vnitřním trhem EU. Dále upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 15.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Veřejné vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání).

 • Soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání).
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace):
  • spolek,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost (v případě soukromých vysokých škol je povinnost splnit podmínku uskutečňovat akreditované studijní programy – viz kategorie výše),
  • nadace nebo nadační fond,
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost škol a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě mateřských škol.
 • Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapsaná ve školském rejstříku, kromě mateřských škol.
 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích.

Bližší podmínky oprávněnosti žadatele jsou popsány v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

4.2 Partnerství

Vymezení partnerství:

 • Veřejné vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání).
 • Soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání).
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace):
  • spolek,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost (v případě soukromých vysokých škol je povinnost splnit podmínku uskutečňovat akreditované studijní programy – viz kategorie výše),
  • nadace nebo nadační fond,
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.
  • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku).
  • Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapsaná ve školském rejstříku.
  • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
  • Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace.
  • Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích.

Bližší podmínky oprávněnosti partnera jsou popsány v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část v kapitole 5.2.4.
Povinně volitelné aktivity:
Žadatel musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu, tedy jednu z následujících aktivit č. 2 – 6. Je možné zvolit více jak jednu aktivitu.

Aktivita č. 2: Centra kolegiální podpory
Podpora mateřských, základních a středních škol v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání. Cílem je podpora pedagogických pracovníků při práci s povinnou cílovou skupinou. Podpora bude spočívat především v šíření metodických materiálů, síťování, předávání zkušeností dobré praxe, podpoře hospitací a pracovních skupin.

Aktivita č. 3: Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce
Aktivity se budou zaměřovat jednak na teoretickou přípravu žáků se SVP6 na zaměstnání či jinou výdělečnou činnost, dále také na praktickou přípravu žáků se SVP7 na zaměstnání či jinou výdělečnou činnost (stáže u zaměstnavatele, prohlídky pracovišť, aktivity vedoucí k získání kompetencí pro trh práce, a to včetně soft skills apod.).

Aktivita č. 4: Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Aktivita se zaměřuje na síťování a spolupráci mezi různými stupni uměleckého vzdělávání, a to za účelem větší podpory při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. S ohledem na tyto žáky budou vznikat metodické materiály spolu s inovativními postupy ve výuce.

Aktivita č. 5: Rodičovská fóra
V rámci této aktivity bude cílem propojovat především rodiče dětí a žáků se SVP. Bude podpořen vznik lokálních skupin rodičů. Rodiče získají místo pro vyjádření a diskusi o záležitostech týkajících se jejich dětí. Setkání tak umožní zástupcům rodičů prezentovat při oficiálních jednáních svou bohatou zkušenost. Aktivity mají otevřít téma vzdělávání dětí a žáků se SVP v běžných školách. Diskuse rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti lépe rozumět potřebám této cílové skupiny, čímž se posléze otevře prostor i vlastní participaci žáků se SVP.

Aktivita č. 6: Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních kolektivech škol, které nejsou zřízeny podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školského zákona).
V této aktivitě budou v rámci pilotního ověření vytvářených inovativních záměrů
podporováni individuálně integrovaní žáci nebo žáci, kteří jsou vzděláváni ve studijních skupinách nebo třídách (zřízených podle § 16 školského zákona) v běžných školách.
V případě práce s žáky, kteří jsou vzděláváni ve studijních skupinách nebo třídách zřízených podle § 16 školského zákona v běžných školách, musí být splněn předpoklad, že díky aktivitám projektu dochází k pravidelnému (minimálně 1 krát týdně po dobu 3 vyučovacích hodin) a dlouhodobému (po jeden školní rok) propojování žáků cílovéskupiny s žáky intaktními přímo ve vyučování.
Zároveň musí aktivita č. 6 vycházet z inovačního záměru a být evaluována. Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifické části v kapitole 5.2.4.


Volitelné aktivity:

Jedná se o doplňkové, tj nepovinné aktivity, které zvýší kvalitu projektu. Není přípustné, aby byl projekt založen převážně na doplňkových aktivitách. Žadatel může zvolit libovolný počet volitelných aktivit, popř. nemusí zvolit žádnou volitelnou aktivitu, tj. k povinné aktivitě Řízení projektu a minimálně jedné vybrané povinně volitelné aktivitě může zvolit libovolný počet níže uvedených volitelných aktivit.

Aktivita č. 1.: Tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV)
Výstupy jsou připraveny pro vzdělávání žáků se SVP v běžné škole tak, aby naplnily minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření dle textu upraveného RVP ZV z ledna 2016 zveřejněného na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministryne-skolstvi-mladezea-telovychovy-kterym-se-1

Aktivita č. 2.: Aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny
Rozvoj žáků z povinné cílové skupiny ve školách hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím volnočasových aktivit i ve výuce. Tyto aktivity bude doprovázet sběr zkušeností dobré praxe.

Aktivita č. 3.: Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou
Aktivita se soustředí na podporu pedagogických, případně dalších pracovníků v práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracovníci budou získávat nové zkušenosti v rámci tuzemských či zahraničních stáží.

Aktivita č. 4.: Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání
Velkou překážkou inkluzivního vzdělávání bývá neporozumění z řad veřejnosti. Cílem této aktivity je osvěta v oblasti inkluze. Ukázka příkladů dobré praxe. Je možno pořádat
semináře, přednášky, videa, plakáty apod.

V rámci všech aktivit je možné uhradit náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzu dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP). Kurz musí rozvíjet pedagogického pracovníka v práci s primární cílovou skupinou. Kurz musí být realizován prostřednictvím outsourcované služby.

Podrobný popis povinně volitelných a volitelných aktivit včetně podmínek jejich výběru a realizace je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v kapitole 5.2.4.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Nebude podporována tvorba nových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ( dále jen DVPP).
Nebudou podpořeny projekty, jejichž hlavním zaměřením je vznik nových webových portálů nebo jejich částí – viz kapitola 5.2.4. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 – 2018, Strategie vzdělávací politiky do roku 2020.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizovaných projektů je území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území České republiky. Volitelnou aktivitu č. 3. „Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou“ je dovoleno realizovat i mimo území České republiky na území Evropské unie nebo mimo Evropskou unii, a to pouze v Norsku a Švýcarsku.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Obecně je věcná způsobilost výdajů definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.1. a 8.7.2. Dále jsou upřesňující informace k jednotlivým druhům způsobilých výdajů pro tuto výzvu uvedené v kapitole 8.7.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Obecně je časová způsobilost definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v kapitole 8.7.1. Z časového hlediska jsou v rámci této výzvy způsobilé výdaje, které vznikly po úspěšném splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).

7.2 Monitorovací období

6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Kromě PO OSS a OSS – zjednodušené vykazování v režimu nepřímých nákladů, OSS a PO OSS – úplné vykazování výdajů.

7.4 Limity rozpočtu

Limity kapitol rozpočtu jsou upraveny a definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně informace o umístění elektronické verze vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v kapitole 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici v IS KP14+. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Jakub Krátký
 • E-mail: jakub.kratky@msmt.cz
 • Telefon: +420 234 814 532
 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.


Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.
Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

 

 

 

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídící orgán. Řídící orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.