ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_037 - Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

Oddíly výzvy

16

Jsou způsobilé výdaje po ukončení realizace projektu (tvorba závěrečné ZoR)?

Výdaje, k jejichž uskutečnění dojde po skončení realizace projektu, jsou z časového hlediska způsobilé za podmínky, že jsou vázány na náklad, který vznikl v období mezi datem zahájení projektu a datem ukončení (fyzické) realizace projektu. Tyto výdaje musí být předloženy poskytovateli nejpozději v závěrečné ŽoP. Výdaje vzniklé v období po ukončení realizace projektu, které souvisejí s náklady, které vznikly po ukončení (fyzické) realizace projektu, jsou nezpůsobilé.

15

Jak máme nastavit mzdu/plat, pokud některé pozice nejsou v ISPV?

Je potřeba zvolit obdobnou pozici dle náplně práce, nebo vynechat ISPV, nastavit mzdu dle interních směrnic organizace, zohlednit sazby obvyklé v čase a místě a řádně zdůvodnit.

14

Je třeba zdůvodnit volbu školy (ve vztahu ke kvalitě), která se stane centrem kolegiální podpory?

Školu, která bude centrem kolegiální podpory, je nutné uvést v povinné příloze Seznam zapojených škol a je vhodné výběr školy zdůvodnit (např. zkušenostmi relevantními k volené projektové aktivitě).

13

Z jakých nákladů je možné hradit povinnou aktivitu Řízení projektu?

Klíčová aktivita Řízení projektu je hrazena z nepřímých nákladů.

12

Jaký je rozdíl mezi přímou podporu a outsourcovanou službou?

Subjekt nelze v systému validovat, pokud není zapsán v rejstříku ROS, se kterým systém pracuje. Postup, jak tento problém vyřešit, naleznete v Uživatelské příručce IS KP14+ verze 1.5 na str. 71 a 72.

11

Může řízení projektu realizovat externí firma?

Řízení projektu je povinná klíčová aktivity výzvy a aktivity projektu nelze realizovat pomocí služby.

10

Musí mít člen administrativního týmu smlouvu na projekt, nebo je možné jeho činnost hradit např. formou odměn?

Všichni členové realizačního týmu musí mít smlouvu (dodatek ke stávající smlouvě) na projekt.

9

Jaký je měsíční hodinový fond?

Doporučujeme používat hodinový fond 174, který odpovídá průměrnému fondu pracovní doby pro období 2016 – 2020.

8

Jaký je maximální možný úvazek?

Způsobilým výdajem v rámci projektu, a současně v rámci vykonávání dalších činností pro subjekt příjemce/partnera, nemůže být u 1 pracovníka pracovní úvazek vyšší než 1,2 úvazku celkem v souhrnné výši uzavřených úvazků u subjektů zapojených do projektu (tj. příjemce a jeho partnerů).

7

Může být součástí povinně volitelné aktivity č. 3 Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce aktivita, která podporuje přechod žáků na SŠ?

Ano, může, nicméně je vždy nutné, aby do těchto aktivit byla zahrnuta povinná cílová skupina, tj. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postižení, nebo děti a žáci ohrožení syndromem týraného a zneužívaného dítěte.

6

Může být součástí povinně volitelné aktivity č. 3 Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce aktivita, která podporuje přechod žáků na SŠ?

Ano, může, nicméně je vždy nutné, aby do těchto aktivit byla zahrnuta povinná cílová skupina, tj. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postižení, nebo děti a žáci ohrožení syndromem týraného a zneužívaného dítěte.

5

Je možné v povinně volitelné aktivitě č. 2 Centra kolegiální podpory, typ sítě 2, zvolit model, kdy centrem kolegiální podpory budou školská zařízení zřízená dle § 16, odst. 9 školského zákona ve znění zákona č. 82/2015 Sb. (dále jen školský zákon), na ně budou navázány čtyři školy hlavního vzdělávacího proudou a jedna škola zřízená dle § 16, odst. 9 školského zákona?

Ano, tento model je možný. Důležité je, aby centra kolegiální podpory spolupracovala alespoň se čtyřmi běžnými školami, a to minimálně ze dvou krajů.
Žadatel musí vytipovat alespoň dvě školy, které se budou moci stát centrem kolegiální podpory, a to alespoň ve dvou krajích. (Spolupráce se školou musí být stvrzena přílohou „Seznam škol, které budou do projektu zapojeny“, již musí podepsat ředitel či zřizovatel školy.)

4

Je možné hradit dopravu pedagogům v povinně volitelné aktivitě č. 2 Centra kolegiální podpory?

Dopravu pedagogů lze hradit, pokud se bude jednat o cílovou skupinu, jedná se o přímou podporu. Více o přímé podpoře naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část verze 4, kap. 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu, str. 146.

3

Jaká je délka schvalovacího procesu?

Lhůty jednotlivých fází schvalovacího a hodnoticího procesu jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.4 Fáze schvalování projektů, str. 21.

2

Jsou oprávněnými žadateli školská zařízení zřizovaná dle § 16, odst. 9 školského zákona ve znění zákona č. 82/2015 Sb.?

Ano, oprávněnými žadateli jsou všechny subjekty uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

1

Jaký je nejbližší možný termín zahájení realizace projektu?

Ve výzvě 02_16_037 je nastavena zpětná způsobilost. Realizaci projektu je možné započít po úspěšném splnění první fáze schvalovacího procesu, tedy po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti. Od této chvíle se považují prostředky na realizaci projektu za způsobilé.