ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

4. července 2017 - 31. prosince 2017

Celkový objem

500 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

152 mil. Kč

Předložené žádosti

37 mil. Kč

Vyřazené žádosti

11 mil. Kč

Zbývající objem

348 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_17_050 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

 • rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
 • podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, a rozvoj výzkumných organizací prostřednictvím posílení lidských zdrojů
 • posílení mezinárodní spolupráce

Kdo může o dotaci požádat?

 • subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků)
 • žadatel musí mít sídlo na území České republiky a může podat maximálně jednu žádost o podporu

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (mseu.mssf.cz) v termínu od 4. 7. 2017 od 13:00 hod. do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí řídicího orgánu, nejpozději však do 1. 12. 2017 do 14:00 hod.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 500 000 000 Kč
 • Minimální rozsah projektu není určen
 • Maximální rozsah projektu: 250 000 000 Kč

Jaké jsou podporované aktivity?

 • příjezdy do České republiky a výjezdy z České republiky v rámci projektů MSCA, které byly Evropskou komisí kladně hodnoceny, ale z vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly podpořeny:
  • „no money“ projekty MSCA – příjezdy do ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků ze zahraničí v ČR)
  • „no money projekty MSCA – výjezdy z ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků z ČR v zahraničí)
 • pamatuje se i na sladění pracovního a soukromého života výzkumníků - k tomu slouží speciální příspěvek poskytovaný výzkumníkovi po celou dobu trvání mobility, kdy má na příspěvek nárok 

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz
Konzultační e-mail pro dotazy k výzvě: dotazyMSCA@msmt.cz

Historie

Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků-MSCA-IF - zveřejněno dne 14. 9. 2017

V aktualizované verzi výzvy č. 50 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA -IF dochází k úpravě podmínky zahájení realizace všech jednotlivých mobilit do 6 měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podporu v kpt. 5.1.1. Příjemce je povinen do 6 kalendářních měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory zahájit mobilitu výzkumných pracovníků, jejichž souhrnná výše nárokovaných jednotkových nákladů dosáhne alespoň 60 % celkové souhrnné výše nárokovaných jednotkových nákladův projektu, tj. výše dotace uvedené v právním aktu. Současně dochází k odstranění podmínky konání osobní konzultace pouze ve středu (kpt. 8.1). V kpt. 8.1 byl doplněn požadavek na zasílání dotazů minimálně 5 pracovních dní před konáním osobní konzultace.

Další informace

Řídicí orgán OP VVV dne 3. 7. 2020 zveřejňuje verzi 5 výzvy č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF. Změnou je umožněno, ve výjimečných případech způsobených mimořádnými opatřeními souvisejícími s působením vyšší moci, přesáhnout délku mobility nad 24 měsíců.


Řídicí orgán OP VVV dne 15. 4. 2020 zveřejňuje změnu výzvy č. 02_17_050  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF. Ke změně dochází z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Změnou se prodlužuje nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů z původního data 31. 12. 2022 na datum 30. 6. 2023 a současně se prodlužuje maximální délka trvání projektů o 6 měsíců.


Informace pro žadatele: Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen ŘO OP VVV) chystá úpravu podmínek ve výzvě č. 27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků a výzvě č. 50 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF. Úprava se týká rozvolnění podmínky zahájení realizace všech mobilit do 6 měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Zásadní připravovaná úprava předpokládá rozvolnění výše zmíněné podmínky v tom smyslu, že příjemce bude povinen do 6 měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory zahájit mobilitu výzkumných pracovníků, jejichž souhrnná výše dosáhne alespoň 60 % celkové výše nárokovaných jednotkových nákladů v projektu, tj. výše dotace uvedené v právním aktu.

V souvislosti s častými dotazy potenciálních žadatelů jsou připravována další dílčí zpřesnění. Plánované zveřejnění upravené verze Pravidel pro příjemce a žadatele – specifická část předpokládá ŘO OP VVV  14. září 2017.


Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 4. července 2017  výzvu č. 02_17_050  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF v prioritní ose 2. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 4. 7. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 1. prosince 2017.