ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_17_050 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

Oddíly výzvy

22

Co je přesně výzkumný výstup vzniklý během realizace? Existuje někde přesná definice? (Str. 31 SPpŽP: Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access). Jak poplatek spojený s publikací formou open access hradit?

Výzkumné výstupy vzniklé během realizace nikde definované nejsou. Jedná se především o publikační výstupy (viz kapitola 2 Definice používaných pojmů SPpŽP). Co se rozumí výzkumnými výsledky je možné nalézt zde http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415
Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací http://www.vyzkum.cz/storage/att/2DB911A3086BC7D47A5B5F462DC9F041/Druh%20výsledku.pdf
Poplatky spojené s úhradou open access je možné pokrýt z nákladů projektu nad rámec personálních výdajů.

21

Ve výzvě č. 50 je povinnost plného úvazku. Je možné úvazek rozdělit na část 0,8 jako vědecký pracovník a 0,2 jako vědecký pracovník - koordinátor?

Rozdělení úvazku možné je, musí se ovšem oběma částmi úvazku věnovat práci na mobilitě.

20

Je možné změnit supervizora projektu?

Změna supervizora je možná, nový supervizor by měl mít stejnou nebo podobnou kvalifikaci jako měl ten původní. A změna musí být odůvodněná, např. původní už v instituci nepracuje apod.

19

Je možné požádat o schválení výjimky ve výši úvazku na 1,2?

V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu č. 27 je celá kapitola 8.7.2. napsaná specificky pro tuto výzvu, a tatáž kapitola v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část je pro mobility (tuto výzvu) nerelevantní. Úvazky výzkumných pracovníků v případě mobilit jsou v rámci podporovaných aktivit stanoveny na 1,0 nebo minimálně 0,5.
Pravidlo 1,2 je pro mobility nerelevantní, tzn., u zapojených výzkumníků se nesleduje, respektive je neomezuje.

18

Je možné vyslat pracovníka na služební cestu (resp. je nutné dodržet, že místo výkonu práce musí mít v době mobility v zahraničí, a tím pádem není možné vyslat pracovníka na služební cestu)?

Výzkumný pracovník je v pracovně-právním poměru k organizaci příjemce po celou dobu realizace mobility s místem výkonu práce v zahraničí.
Výzkumný pracovník nejede na služební cestu, ale stanovuje se mu místo výkonu práce v zahraničí.

17

Je v dokumentaci k výzvě stanovena podmínka pro výši úvazku pracovníka, na kterého je vázána mobilita?

Výzkumný pracovník je v době realizace mobility zaměstnán na plný pracovní úvazek (1,0). Tato podmínka vychází z podmínek výzvy Horizon 2020 MSCA.

16

Jedná se v případě minimální částky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, která musí být poskytnuta výzkumnému pracovníkovi, o superhrubou mzdu?

Ano, v případě uvedených částek se jedná o superhrubou mzdu včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, sociální fond a také zdravotní pojištění pro zaměstnance, který pobývá v zahraničí.

15

Jaký je rozdíl mezi výzkumným pracovníkem na úrovni senior a junior?

Definice výzkumného pracovníka seniora a juniora je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 2 Definice používaných pojmů str. 7.
Junior – výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný maximálně 7 let před datem předložení žádosti o podporu.
Senior – výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný 7 a více let před datem předložení žádosti o podporu.

14

Je podpůrný nástroj zdanitelný a podle jakých podmínek?

Záleží na způsobu, jakým bude podpůrný nástroj pracovníkovi proplacen. Danění se řídí českým právním řádem.

13

Od jakých subjektů je třeba zajistit doklad o bezdlužnosti?

Bezdlužnost se dokládá ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie. Žadatel (s výjimkou PO OSS, PO územně samosprávných celků a státních VŠ) předkládá doklad o splnění bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení jako přílohu k žádosti o podporu. Doložení je kontrolováno v rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí a v případě, že žadatel tyto dokumenty nedoloží, je vyzván k jejich doplnění.

12

Je nutné k žádosti o podporu doložit již oboustranně podepsanou pracovní smlouvu?

Ano, k žádosti o podporu se při realizaci klíčové aktivity č. 1 dokládá oboustranně podepsaná pracovní smlouva mezi žadatelem a výzkumným pracovníkem (datum nástupu do zaměstnání může být k datu výjezdu na mobilitu).

11

Je možné přerušit mobilitu v jejím průběhu a na jak dlouhou dobu?

Ano, mobilitu výzkumného pracovníka lze přerušit. Pokud je předem plánováno přerušení mobility výzkumného pracovníka, je nutné přerušení zohlednit v předloženém harmonogramu. Přerušení mobility znamená přerušení realizace klíčové aktivity. Mobilitu je možné plánovaně přerušit opakovaně, avšak přerušení nesmí kumulativně přesáhnout dobu 6 měsíců. V závažných a řádně zdůvodněných případech může dojít k neplánovanému přerušení mobility výzkumného pracovníka na dobu maximálně 6 měsíců (v součtu všech přerušení). Tato změna je považována za podstatnou změnu projektu, bude tedy nutné její posouzení ze strany ŘO OP VVV, viz kapitola 7.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

10

Bude se výzva Mobilita výzkumných pracovníků – MSCA – IF v roce 2018 opakovat?

V tuto chvíli ŘO uvažuje o vyhlášení další výzvy na podporu mobilit (nejen MSCA-IF). Zda dojde k podpoře i nefinancovaných MSCA-IF projektů, bude diskutováno v závislosti na vyhodnocení stávající výzvy.

9

Dojde-li k tomu, že pracovník, jehož mobilita je součástí podaného projektu do výzvy 02_017_050, upřednostní realizaci mobility z jiného zdroje, např. z opakované výzvy Horizon 2020 MSCA-IF, bude se v tomto případě jednat o porušení podmínek poskytnutí dotace a budou uplatňovány z toho vyplývající sankce?

Bude řešeno individuálně změnovým řízením. Příjemce musí podat žádost o podstatnou změnu projektu s návrhem na vyškrtnutí konkrétní aktivity (mobility) z projektu a snížením příslušných indikátorů. Tato změna bude posouzena ze strany ŘO OP VVV, viz kapitola 7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
Pokud se tak stane ještě před zahájením mobility, sníží se rozpočet projektu o částku určenou na danou mobilitu. Pokud se tak stane po započetí realizace mobility, stanou se náklady nerealizovaných jednotek dané mobility nezpůsobilými. Musí být přitom dodrženo naplnění bagatelní podpory/minimální délky trvání mobility. V kapitole 8.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část jsou pak uvedeny finanční postihy za předčasné ukončení mobility výzkumného pracovníka za podmínky splnění bagatelní podpory.

8

Bagatelní podpora je počítána za každé sledované (monitorovací) období zvlášť?

Bagatelní podpora je stanovena v rozsahu 960 hodin za celou dobu trvání mobility. U každé
podpořené osoby se postupně za každý měsíc zaznamená získaná časová dotace účastníka a při dosažení tohoto rozsahu se konkrétní osoba započítá do indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků.

7

Jaké je datum výchozí hodnoty indikátorů?

Výchozí hodnota je u indikátorů nastavena ke dni zahájení fyzické realizace projektu.

6

Kde je uveden seznam všech „No money“ projektů výzvy Horizon 2020 – MSCA?

Výkonná agentura pro výzkum (REA) konkrétní jména žadatelů (ani z "no money" seznamu a dokonce ani těch úspěšných, kteří získají MSCA grant) z důvodu ochrany osobních údajů nezveřejňuje. O výsledcích hodnocení výzvy Horizon 2020 MSCA-IF jsou informováni jednotliví žadatelé (tzn. výzkumní pracovníci). Výzkumné organizace tedy musí provést interní analýzu, zda jejich zaměstnanci byli na seznam zařazeni.

5

Je v některé části dokumentace k výzvě uveden požadavek na výši úvazku a mzdy pracovníka v době návratové fáze?

Nastavení výše platu a úvazku v období návratové fáze je v kompetenci podpořené výzkumné organizace.

4

Pracovník hodlá využít podpůrný nástroj – Podpora rodiny výzkumného pracovníka, ale dosud nemá uzavřeno manželství, jeho uzavření očekává. Je možné doložit upravené Čestné prohlášení výzkumného pracovníka k nároku na rodinný příspěvek?

Ano, v tomto případě je možné doložit upravené čestné prohlášení. Podpůrný nástroj bude ale možné čerpat až od data uzavření manželství.

3

Zprávy o činnosti jsou zasílány ke kontrole každý měsíc samostatně? Mohou být předloženy i v anglickém jazyce?

Ne, Zprávy o činnosti se sice vypracovávají s frekvencí jednou měsíčně, ale předkládány jsou vždy souhrnně za celé sledované období (3, resp. 6 měsíců dle délky realizace) ve Zprávách o realizaci projektu (ZoR). Vzor Zprávy o činnosti je uvedený na webových stránkách MŠMT (zde), tento vzor má závaznou strukturu. K ZoR projektu jsou současně přikládány i dokumenty prokazující účast výzkumného pracovníka na konferencích/seminářích/workshopech.
Zprávy o činnosti mohou být předkládány i v anglickém jazyce.

2

Je komerční pojištění zahrnuto do maximální částky jednotkového nákladu?

Ano, mezi obligatorní výdaje zpravidla patří odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, sociální fond a také zdravotní pojištění pro zaměstnance, který pobývá v zahraničí apod., viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4, poznámky pod čarou 7, 8.

1

Kdo vykazuje jednotkový náklad vůči ŘO OP VVV – žadatel nebo pracovník, na kterého je mobilita vázána?

Náklady vykazuje vůči ŘO OP VVV vždy žadatel. Nutno ovšem upřesnit, že v rámci této výzvy byl zvolen model tzv. zjednodušeného vykazování výdajů, žadatel tedy ŘO vykazuje výdaje pouze prostřednictvím výsledků a výstupů.