ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

4. července 2017 - 31. prosince 2017

Celkový objem

500 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

152 mil. Kč

Předložené žádosti

37 mil. Kč

Vyřazené žádosti

11 mil. Kč

Zbývající objem

348 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_17_050 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „nomoney“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_17_050

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt se zjednodušenou formou vykazování nákladů

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

15. 6. 2017

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

4. 7. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

4. 7. 2017, od 13 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 12. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
12 měsíců
Maximální délka:
57 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

500 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: Neurčeno
Maximální výše výdajů: 250 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante , ex-post (není možná kombinace ex-ante a ex-post financování v rámci jednoho projektu). Financování ex-post bude uplatněno pouze u žadatelů PO OSS.

3.5 Výše 1. zálohové platby

V případě ex-ante financování je stanovena výše první zálohové platby na max. 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část a v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.


Oprávnění žadatelé:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI2 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků, atd.).


Omezení výzvy:


Žadatel musí mít sídlo na území ČR.


Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu. Akceptována bude pouze první podaná žádost o podporu v IS KP14+, ostatní budou vyřazeny z procesu hodnocení. Zároveň platí, že žadatel může podat další žádost o podporu pouze v případě, že jeho dříve podaná žádost o podporu byla vyřazena v procesu hodnocení nebo byla žadatelem v průběhu procesu schvalování z jakýchkoli důvodů stažena.

Organizační složky státu, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu VaVaI, nejsou oprávněnými žadateli.

 

4.2 Partnerství

Partnerství není v této výzvě umožněno.

5 Věcné zaměření

Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v letech 2015 a/nebo 2016 předloženy do výzvy Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCAIF–2015, H2020–MSCA-IF–2016), byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tedy na tzv. seznam no money projektů. Výzva podporuje pouze projekty European Fellowships. Žádost obsahující takový projekt se nesmí obsahově lišit od žádosti schválené v Horizonu 2020 – MSCAIF včetně zachování hostitelské organizace.

5.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Aktivita č. 1: Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR

Aktivita č. 2: Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR

Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka

Podpůrný nástroj nemůže být samostatnou aktivitou projektu, vždy se váže k aktivitě č. 1 nebo č. 2.

Obsahem aktivit jsou zejména vědecko-výzkumné pobyty zaměstnanců příjemce – tzv. mobility, případně návratová fáze v případě aktivity č. 2. Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců. Délka mobility může, ve výjimečných případech způsobených mimořádnými opatřeními souvisejícími s působením vyšší moci, přesáhnout 24 měsíců. V případě mobilit ze/do zemí EU je možné prodloužit pouze mobility, které byly v období březen až červen 2020 ovlivněny mimořádnými opatřeními. U ostatních zemí je možné i delší prodloužení, maximálně však o 6 měsíců, vždy je ale nutné individuální posouzení. Prodloužení mobility je možné pouze bez navýšení rozpočtu. Příjemce je povinen do 6 kalendářních měsíců od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory zahájit mobilitu výzkumných pracovníků, jejichž souhrnná výše nárokovaných jednotkových nákladů dosáhne alespoň 60 % celkové výše nárokovaných jednotkových nákladů v projektu, tj. výše dotace uvedené v právním aktu.

Pro aktivitu č. 2 Podpora „no money“ projektů MSCA - výjezdy z ČR je stanovena povinná návratová fáze. Návratová fáze musí trvat 6 měsíců a vztahuje se vždy k jednotlivým mobilitám. 

Podporované aktivity jsou blíže definovány v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 

Rozdíly mezi podmínkami podpory z výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF v OP VVV a podpory z výzev Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships v Horizonu 2020 jsou uvedeny níže.

Obecně platné rozdíly: 

 • Oprávněným žadatelem/příjemcem ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF je vždy organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) se sídlem na území ČR. 
 • Projekt bude ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF realizován formou individuálního projektu se zjednodušeným vykazováním nákladů. 
 • Žadatel/příjemce ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF je povinen spolufinancovat projekt dle metodiky Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020, více viz kapitola 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 
 • Náklady na jednotlivé mobility jsou stanoveny dle zařazení jednotlivých výzkumných pracovníků na juniorskou či seniorskou pozici.

Další rozdíly platné pouze pro aktivitu č. 2: Podpora „no money“ projektů MSCA výjezdy z ČR:

 • Výzkumný pracovník musí být ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF zaměstnancem žadatele/příjemce. 
 • Ve všech aktivitách výjezdů z ČR je nutné realizovat povinnou návratovou fázi v délce 6 měsíců. 

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Samostatná klíčová aktivita Řízení projektu.
 • Realizace projektů předložených do Horizonu 2020- MSCA- Global fellowships
 • Pokud je v mobilitě výzkumného pracovníka zakomponován krátkodobý secondment (jak umožnují podmínky Horizon 2020 – MSCA-IF), který neodpovídá podmínkám stanoveným Řídicím orgánem pro oblast veřejné podpory, není tuto aktivitu možné podpořit. Není umožněno secondment z celé aktivity vyjmout, tj. celá aktivita je nezpůsobilá k financování z OP VVV.
 • Běžná výuka v době realizace mobility.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – výzva přispívá ke klíčové oblasti změn B Zvýšení kvality výzkumu, konkrétně B. 1. 2 Zvýšit mezinárodní otevřenost veřejného výzkumu ČR, typové aktivitě Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků ve VaV a studentů a zároveň klíčové oblasti změn D Lepší dostupnost lidských zdrojů v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj,konkrétně D. 3. 3 Zvýšit atraktivitu výzkumné kariéry a kvalitu přípravy budoucích výzkumných pracovníků, typové aktivitě Posílení mezinárodní mobility v evropském výzkumném prostoru (ERA).

Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU i mimo EU.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a specifické informace týkající se této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Současně platí, že poskytnutá podpora je neinvestičního charakteru.


Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Další informace a specifika k časové způsobilosti v rámci této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Současně platí, že výdaje jsou způsobilé ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podporu na aktivitu nelze poskytnout, pokud byla aktivita ukončena nebo plně provedena dříve, než byl vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena u projektů s délkou trvání 12 měsíců na 3 měsíce a u projektů s délkou trvání více než 12 měsíců na 6 měsíců, kromě prvního sledovaného období, které je stanoveno v délce 3 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány zjednodušenou formou vykazování – Standardní stupnice jednotkových nákladů. Upřesňující informace jsou uvedeny v kapitole 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce. Relevantní přílohy je možné doložit i v anglickém či slovenském jazyce, blíže je specifikováno v kapitole 18 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy), vybrané přílohy jsou ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dílčí otázky se zástupci Řídicího orgánu. 

 • Konzultační e-mail pro dotazy k výzvě: dotazyMSCA@msmt.cz
 • Žadatelé mohou rovněž konzultovat dílčí otázky se zástupci Řídicího orgánu osobně. Poskytována bude maximálně 1 osobní konzultace na jednoho žadatele (IČO) v časovém rozsahu maximálně 60 minut. Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném na výše uvedeném e-mailu. Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě. Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu. Dotazy ke konzultaci je nutné zaslat nejpozději pět pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak).
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše.

Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory pro žádost o podporu, která již byla žadatelem podána.

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru spolufinancování,
 • změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektů
 • Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčních koeficientů

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.