ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

24. října 2019 - 30. června 2020

Celkový objem

1 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

885 mil. Kč

Předložené žádosti

885 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

115 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Oddíly výzvy

Kontaktní e-mail pro dotazy k výzvě:  dotazyMM@msmt.cz

Co je cílem této výzvy?

Posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu, především podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

Kdo může o dotaci požádat?

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI se sídlem na území ČR:

  • Vysoké školy
  • Veřejné výzkumné instituce
  • Příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků a další.

Žadatel může podat maximálně jednu žádost o podporu. Partnerství není v této výzvě umožněno.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinné aktivity

  • Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí
  • Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem
  • Hostování zahraničních odborníků (technických a administrativních pracovníků) v české výzkumné organizaci (organizace žadatele/příjemce)

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč

Minimální výše výdajů: 500 000 Kč

Maximální výše výdajů: 68 000 000 Kč

Maximální výše podpory pro každého oprávněného žadatele je stanovena na základě přidělené institucionální podpory žadateli na rok 2019. Maximální alokace pro každého oprávněného žadatele je stanovena v příloze č. 4. výzvy.

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

Pracovníci výzkumných organizací

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 24. října 2019 od 10:00 hod. do 30. dubna 2020 do 14:00 hod.

Další informace

Řídicí orgán OP VVV dne 15. 4. 2020 zveřejňuje změnu výzvy č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací. Ke změně dochází z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Změnou se prodlužuje nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů z původního data 31. 12. 2022 na datum 30. 6. 2023 a současně se prodlužuje maximální délka trvání projektů o 6 měsíců.              


Řídicí orgán OP VVV dne 3. 4. 2020 zveřejňuje verzi 2 výzvy č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací. Změnou dochází k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu do 30. 6. 2020 do 14:00 hod.