ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

24. října 2019 - 30. června 2020

Celkový objem

1 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

885 mil. Kč

Předložené žádosti

885 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

115 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_18_053

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt se zjednodušenou formou vykazování nákladů

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzkum a vývoj uvnitř OP VVV
PO 1 IP1 SC1.1

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

10. 10. 2019

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

24. 10. 2019

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 10. 2019, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 6. 2020, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
6 měsíců
Maximální délka:
44 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 000 000 000 Kč1


1Alokace na výzvu může být v případě potřeby navýšena Řídicím orgánem.

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 500 000 Kč

Maximální výše výdajů: 68 000 000 Kč

Maximální výše podpory pro každého oprávněného žadatele je stanovena na základě přidělené institucionální podpory žadateli na rok 2019. Maximální alokace pro každého oprávněného žadatele je stanovena v příloze č. 4.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante vyjma žadatelů OSS, které jsou z hlediska vykazování na formulářích financovány ex-post.

3.5 Výše 1. zálohové platby

V případě ex-ante financování je stanovena výše první zálohové platby na max. 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část a v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Další informace k podmínkám podpory nezakládající veřejnou podporu jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část, kapitola 15.2.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávnění žadatelé jsou vymezeni v textu výzvy a v příloze č. 4 výzvy. Pokud žadatel není uveden v příloze č. 4 výzvy, není oprávněným žadatelem.

Oprávněný žadatel musí být organizací pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (viz níže) a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele
a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI2 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.) se sídlem na území ČR.

Každý subjekt může z této výzvy získat pouze jednu podporu zaměřenou na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím mezinárodních mobilit výzkumných, technických a administrativních pracovníků. Řízení poskytovatel povede ve věci první podané žádosti žadatele, řízení o dalších žádostech v pořadí poskytovatel zastaví pro bezpředmětnost žádostí. Další řízení o poskytnutí podpory může být vedeno s jedním žadatelem po vyřazení první žádosti z procesu schvalování.


2Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

4.2 Partnerství

Partnerství není v této výzvě umožněno.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Všechny aktivity výzvy jsou povinně volitelné. Žadatel musí realizovat minimálně jednu aktivitu č. 1 – 6.

Příjezdy  do ČR

Aktivita č. 1: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

Aktivita č. 2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR

Výjezdy z ČR

Aktivita č. 3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Aktivita č. 4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Pro příjezdy do ČR i výjezdy z ČR

Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka

Podpůrný nástroj není možné v projektu realizovat samostatně, ale pouze s minimálně jednou z aktivit č. 1 až 4.

Aktivita č. 5: Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem

Aktivita č. 6: Hostování zahraničních odborníků (technických a administrativních pracovníků) v české výzkumné organizaci (organizace žadatele/příjemce)

Délka pracovního pobytu výzkumného pracovníka (aktivity č. 1 – 4) musí být minimálně 3 měsíce a maximálně 24 měsíců.

Délka stáže/hostování technických a administrativních pracovníků (aktivity č. 5 a 6) musí být minimálně 2 pracovní dny a maximálně 60 pracovních dnů (podle země, kde se stáž/hostování uskuteční).

Do délky mobility/stáže/hostování se nezapočítávají dny použité výhradně na cestování do hostující instituce. Započítávají se pouze dny, kdy probíhá mobilita/stáž/hostování.

Příjemce je povinen do 6 kalendářních měsíců od podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory zahájit minimálně 1 mobilitu/stáž/hostování.

Pro aktivitu č. 3 Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí a aktivitu č. 4 Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí je stanovena povinná návratová fáze. Návratová fáze musí trvat 6 měsíců a vztahuje se vždy k jednotlivým mobilitám.

Řízení projektu a výdaje s ním spojené jsou součástí všech realizovaných aktivit, samostatná klíčová aktivita Řízení projektu je v této výzvě nepřípustná.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Běžná výuka v době realizace mobility

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU3 i mimo EU.


3Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a specifické informace týkající se této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Současně platí, že poskytnutá podpora je neinvestičního charakteru.

Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Další informace a specifika k časové způsobilosti v rámci této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Současně platí, že výdaje jsou způsobilé ode dne vyhlášení výzvy, tj. od 24. 10. 2019. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání Zpráv o realizaci projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.1.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány zjednodušenou formou vykazování – Standardní stupnice jednotkových nákladů. Upřesňující informace jsou uvedeny v kapitole 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu4 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


4Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma oprávněných žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dílčí otázky se zástupci Řídicího orgánu.

 • Konzultační e-mail pro dotazy k výzvě: dotazyMM@msmt.cz
 • Žadatelé mohou rovněž konzultovat dílčí otázky se zástupci Řídicího orgánu osobně. Poskytována bude maximálně 1 osobní konzultace na jednoho žadatele (IČO) v časovém rozsahu maximálně 60 minut. Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném na výše uvedeném e-mailu. Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě. Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu. Dotazy ke konzultaci je nutné zaslat nejpozději pět pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak).
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří v době zveřejnění změny výzvy již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektů
 • Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčních koeficientů
 • Příloha č. 4 Přehled maximálních alokací pro jednotlivé oprávněné žadatele
 • Příloha č. 5 Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

MŠMT v průběhu procesu schvalování žádosti o dotaci uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4,
a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

 V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou uvedeny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.