ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Oddíly výzvy

25

Jsou povolené odměny mentorům?

ŘO nestanovuje, na co nebo jakým způsobem mají být využity prostředky na administrativní a organizační náklady, tedy je z nich možné hradit např. odměny mentorům.

24

Je možné hradit jazykový pobyt technického pracovníka?

Ne. Stáže/hostování musí souviset s náplní práce konkrétního pracovníka.

23

Je možné na mobilitu vyslat osobu z uměleckého oboru, který nemá explicitně uvedený titul Ph.D.?

Ano. Musí ovšem mít titul obdobný – ekvivalent úrovně 8 dle ISCED, což musí být doloženo.

22

Jaké jsou podmínky pro splnění uveřejnění článku formou Open Access?

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pouze stanoví, že případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobilit musí být publikované formou Open Access s výjimkou dle General Annex L of the 2017 Work Programme ze dne 25. července 2016. Forma Open Access není Řídicím orgánem stanovena, záleží na příjemci, jakou formu zvolí.

21

Pokud již existuje smlouva/dohoda/memorandum o spolupráci, je nutné vytvořit dodatek vůči tomuto projektu?

Ano. Je třeba vytvořit dodatek vztahující se ke konkrétní mobilitě/stáži/hostování.

20

Kdy se dokládá smlouva/dohoda/memorandum o spolupráci?

Smlouva/dohoda/memorandum o spolupráci se dokládá s výběrem výzkumného pracovníka ve Zprávě o realizaci projektu (ZoR).

19

Je nutná partnerská smlouva mezi žadatelem a organizací, ze které přijíždí výzkumný pracovník (KA 1 a KA 2)?

Ne. Partnerství není v této výzvě umožněno. Co se týče smlouvy/dohody/memoranda o spolupráci, také se nedokládá, neboť výzkumný pracovník se po dobu realizace příjezdové mobility stane zaměstnancem příjemce.

Veškeré informace o této výzvě naleznete ZDE.

18

Jak popsat jednotlivé mobility? Existuje vzor nebo nějaké doporučení?

Vzor ze strany ŘO není. Doporučujeme mobilitu popsat tak, aby bylo jasné, kdo pojede, kam pojede, na jak dlouho pojede, co tam bude dělat, z jakého důvodu a jestli uplatňuje nárok na rodinný příspěvek.

17

Snižuje se alikvotně výše bagatelní podpory vůči úvazku?

Nesnižuje. Bagatelní podpora není vázána na výši úvazku.

16

Sleduje se dále fond odpracovaných hodin, pokud je naplněna bagatelní podpora, resp. 85 % fondu odpracovaných hodin?

Ano, 85 % odpracovaného fondu pracovní doby se sleduje nejen pro bagatelní podporu, ale i pro uznatelnost jednotky. Fond odpracovaných hodin se sleduje po celou dobu mobility.

15

Kam se bude zaznamenávat bagatelní podpora, bude nutné opět vyplňovat na webových stránkách Evropského sociálního fondu?

Ano, stejně jako u jiných výzev OP VVV, kde se sleduje bagatelní podpora, bude doložena Karta účastníka, která se vyplňuje v IS ESF2014+, viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 11, str. 58 v tabulce u indikátoru 6 00 00.

14

Bude při kontrole na místě u výjezdových mobilit kontrolována docházka?

U výjezdů není výpis z docházkového systému vyžadován.

13

Příloha Soulad s RIS3 – kam zařadit technické pracovníky a kam je popsat?

Pro technické a administrativní pracovníky platí stejné pravidlo jako pro výzkumné pracovníky.

12

Jaká je míra spolufinancování u výzvy 02_18_053?

Míra spolufinancování je stejná jako u ostatních projektů OP VVV, tedy dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.1.5 Spolufinancování v projektech OP VVV.

11

Je možné v rámci realizace projektu měnit délku pobytu, destinaci, pozici juniora/seniora naplánovaných mobilit?

Ano. Do zahájení konkrétní mobility je možné měnit parametry dané mobility (stejné jako ve výzvě 02_16_027). Není už nutné tuto změnu řešit nepodstatnou změnou, ale pouze úpravou v Kalkulačce mobilit/stáží/hostování.

10

Může být stáž rozdělena do několika fází během průběhu celé realizace projektu (3 roky)?

Ano, ovšem způsobilá k proplacení bude až po skončení celé stáže.

9

Může mít výzkumný pracovník, který je na mobilitě, ještě úvazek např. 0,5 FTE u svého zaměstnavatele?  

Ano. Výzkumný pracovník musí mít na mobilitě úvazek 05 - 1,0 (kromě KA 1, kde je to vždy 1,0).

8

Jakým způsobem lze vyjet na mobilitu (KA 3 a KA 4)?

Na mobilitu může být výzkumný pracovník vyslán nebo může vyjet na cestovní příkaz.

7

Výzkumný pár (manželé) – mohou si oba zažádat o podpůrný nástroj Podpora rodiny, pokud oba budou na mobilitě?

Ano, mohou.

6

Kdo platí náklady na konference, letenku, ubytování?

Náklady na konference jsou součástí administrativních a organizačních nákladů. Letenku do místa výkonu práce na mobilitě a ubytování si hradí výzkumný pracovník ze svého, resp. z prostředků, které musí pokrýt personální náklady mobility výzkumného pracovníka.

5

Kdy musí začít návratová fáze – do kolika dní po skončení mobility? Je stanoven limit?

Limit stanoven není. V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedeno, že návratová fáze musí začít bez zbytečného odkladu. Je daný prostor pro možnost, aby si výzkumný pracovník zařídil věci nutné po skončení mobility.

4

Může výzkumný pracovník, který je na kratší výjezdové mobilitě (3 – 6 měsíců; KA 3 a KA 4) vyjet na povinnou konferenci v návratové fázi, případně po ní?

Ano, pokud během realizace mobility není žádná vhodná akce. Ovšem jednotkové náklady jsou způsobilé až po absolvování povinné konference. Případné absolvování povinné konference po skončení návratové fáze není možné.

3

Může být výzkumný pracovník přeřazen z juniora na seniora, pokud obhájí docenturu?

Ne, zařazení výzkumného pracovníka se určuje k datu zahájení mobility, viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 2 Definice používaných pojmů. Jako výzkumného pracovníka – juniora je možné pracovníka, který získal titul Ph.D. či obdobný maximálně 7 let před datem zahájení mobility, jako výzkumného pracovníka – seniora pak pracovníka, který získal titul Ph.D. či obdobný 7 a více let před zahájením mobility.

2

Je možné umělecké obory zařadit mezi sociální a humanitní obory, kde h-indexy nedosahují požadované výše dle výzvy?

Ano. Pokud to z jejich povahy vyplývá, je možné je zařadit mezi sociální a humanitní obory.

1

Musí být student zaměstnán u příjemce ještě před odjezdem na mobilitu?

Nemusí. Musí být zaměstnancem příjemce v době realizace mobility (na úvazek  0,5 – 1,0) a dále i po dobu udržitelnosti (úvazek není pevně určen).