ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II

Oddíly výzvy

14

Je možné do rozpočtu projektu výzvy ERDF II dát položky jako funkční celky?

Ano, využití funkčních celků je možné. Tyto celky je však nezbytné rozepsat buď v povinné příloze Komentář k rozpočtu, nebo v jiné, nepovinné příloze, aby bylo zřejmé, z čeho se celek skládá a  jaké jsou jednotkové ceny a počty kusů jednotlivého pořizovaného vybavení. Nedostatečné je např. uvedení pouze výčtu zařízení, z něhož se celek skládá. Zároveň je nezbytné dodržet rozdělení výdajů mezi jednotlivé kapitoly (investice x neinvestice apod.).

13

Lze z projektu rekonstruovat, modernizovat a rozšiřovat ateliér/dílny, kde bude probíhat studijní program zaměřený na praxi?

Ano, rekonstrukce ateliéru je možná, pokud bude respektována definice rekonstrukce podle PpŽP – specifická část, str. 8, která říká, že musí být zachováno vnější půdorysné a výškové členění objektu. Zároveň musí být zachován účel objektu. Rozšířit ateliér je tedy možné, pouze pokud se nerozšíří i budova.

12

Je způsobilým výdajem v projektu ERDF výzvy pro vysoké školy II výdaj na implementaci (zavedení, konverze dat, integrace do informačního systému školy) cloudového software pro modernizaci výuky (nástroj na zpřístupňování elektronických informačních zdrojů studentům pregraduálního studia)? Je způsobilým výdajem projektu v této výzvě náklad na první rok provozu tohoto systému na vysoké škole?

Pokud jde o nástroj, který bude mít  vazbu na nákup služeb v souvislosti s pořízením elektronického informačního zdroje (EIZ), jedná se o výdaje z hlediska výzvy způsobilé, které mají oporu ve struktuře rozpočtu. Pokud tato souvislost neexistuje, nejde o výdaj, který by měl být hrazen z projektu. Toto platí obecně pro jakýkoliv výdaj hrazený z rozpočtu projektu.

Nicméně vzhledem k tomu, že každý EIZ již na nějakém cloudovém úložišti je umístěn a je tak poskytován uživatelům, bude nutné tento výdaj řádně objasnit a zdůvodnit.

11

Může být způsobilý výdaj "vývoj softwaru" (pokud vazba na část ESF II bude relevantně zdůvodněná)? Tj. nikoli nákup již hotového SW produktu, ale zakázkový vývoj SW dle zadání objednatele a potřeb ESF II části?

Pořízení softwaru (ať už běžně dostupného, nebo vyvinutého na zakázku) je způsobilým výdajem projektu, a to za předpokladu přímé vazby na aktivity výzvy ESF II a relevantního zdůvodnění množství/rozsahu a jednotkové ceny (důležité zde bude i zdůvodnění potřebnosti softwaru vyvinutého na zakázku ve vztahu k běžně dostupným softwarům a jeho pořizovací ceny).

10

Kdo se započítává do indikátoru 5 18 20 Podíl studentů se SP k celkovému počtu studentů na VŠ?

Do tohoto indikátoru jsou započítáváni studenti se specifickými potřebami (SP) podpoření projektem. Typologie postižení studentů se SP a definice jednotlivých postižení jsou uvedeny v článku 2 a 3 části 2 přílohy č. 3 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (znění pro rok 2018). Do indikátoru 5 18 20 nejsou započítáni studenti ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit ani studenti, u kterých společenské a osobní faktory, jako jsou socioekonomický status, zdravotní stav, etnický původ nebo rodinné a kulturní zázemí, představují překážky pro úspěšné dokončení vysokoškolského vzdělání a následného uplatnění na trhu práce.

9

Ve výzvě je stanoven limit na neinvestiční výdaje 30 %. Je součástí tohoto limitu i paušál?

Limit 30 % se vztahuje ke kapitole rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční – součástí této kapitoly nejsou paušální výdaje. Limit je počítán z Celkových způsobilých výdajů, jejichž součástí paušální výdaje jsou.

8

Jaké jsou základní rozdíly mezi výzvou č. 16 ERDF II pro VŠ a výzvou č. 57 ERDF II?

Ve výzvě č. 57 ERDF II je povoleno partnerství s jinou vysokou školou, není povolena nová výstavba a dobudování je povoleno pouze pro studenty se specifickými potřebami (např. rampy, výtahy a další zpřístupnění).

Z finančního hlediska byl zvolen jiný způsob zjednodušeného vykazování výdajů, kdy největším rozdílem je, že osobní výdaje ve výzvě ERDF II patří celé do nepřímých nákladů.

7

Pokud bude žadatelem veřejná VŠ a zvolí si za partnera soukromou VŠ, v jakém režimu bude projekt realizovat?

Dle kapitoly 3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory výzvy budou obě instituce podpořeny v režimu de minimis.

6

Jak se budou vykazovat právní služby?

Jedná se o nepřímý náklad, vykazovat se tedy nebudou.

5

Škola plánuje koupit budovu od města, kterou by v rámci této výzvy zrekonstrulovala pro účely výuky. Pro výuku ji využije až nový vlastník vysoká škola. Je to možné v rámci ERDF II výzvy?

Stavební úpravy, které vedou ke změně účelu objektu, jsou považovány za novou výstavbu. V této výzvě není nová výstavba podporována.

4

Je možné v rámci ERDF II výzvy v rámci aktivity č. 2 rekonstruovat prostory, které jsou navázány pouze na aktivitu č. 2 ESF II projektu (tedy bude se jednat o návaznost na programy, které nijak nesouvisí s aktivitou č. 3 ESF II projektu)?

Ano, je to možné – samozřejmě v návaznosti na relevantní podaktivity aktivity č. 2 výzvy ESF II. Zdůvodnění ovšem bude poněkud obtížnější, než tomu je u přímé návaznosti mezi aktivitou č. 3 ESF II a aktivitou č. 2 ERDF II.

3

Může být aktivita č. 4 ERDF II výzvy navázána na aktivitu č. 2, 3, 4 a 6 ESF II výzvy?

V obecné rovině lze konstatovat, že tomuto navázání nic nebrání – návaznost na aktivity č. 2 a 3 je zřejmá (v případě aktivity č. 2 samozřejmě na relevantní podaktivity), u aktivity č. 4 si ji lze také představit (EIZ potřebné pro internacionalizaci, studenty cizince), aktivita č. 6 – zde by šlo pravděpodobně o nějaké specializované EIZ pro studenty se SP.

2

Je možné prostřednictvím aktivity č. 2 a č. 3 ERDF II infrastrukturně doplnit aktivity č. 5 a č. 7 ESF II výzvy?

Výzva ERDF II explicitně nevylučuje investičně podpořit i volitelné aktivity z výzvy ESF II.

1

Je nutné v rámci ERDF II projektu dokládat přílohu Realizační tým, když realizační tým je hrazen z nepřímých nákladů?

Ano, tato příloha slouží pro věcné hodnocení, hodnotitelé na základě ní posoudí personální zajištění projektu a jeho aktivit. Z tohoto důvodu se také její vzor liší od přílohy dokládané k ESF II.

Přílohu nebude nutné v realizaci aktualizovat. Dokladování této přílohy k ZoR tak nebude relevantní. Postup bude upřesněn v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část před vydáním Právního aktu.