ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. listopadu 2018 - 15. dubna 2019

Celkový objem

1 500 mil. Kč

Hodnocené žádosti

176 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 486 mil. Kč

Předložené žádosti

2 551 mil. Kč

Vyřazené žádosti

889 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cíle výzvy bude dosaženo pomocí doplňkové investiční podpory intervencí ESF výzvy pro vysoké školy II realizovaných v rámci SC 1 a 2 IP 1 PO 2 OP VVV prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 2 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

1.3 Číslo výzvy

02_18_057

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 2
Investiční priorita 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1
Specifický cíl 2 ve vazbě s názvem VŠ v OP VVV

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

9. 11. 2018

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

28. 11. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. 11. 2018, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15. 4. 2019, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
není stanovena
Maximální délka:
70 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 500 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč

Maximální výše výdajů: 250 000 000 Kč

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.

V případě podání více žádostí o podporu (viz kap. 4.1 výzvy) nesmí maximální výše celkových způsobilých výdajů v součtu za všechny žádosti jednoho žadatele přesáhnout 250 mil. Kč.

Pokud dojde u jednoho žadatele v součtu za všechny jeho žádosti k překročení maximální výše celkových způsobilých výdajů, budou tyto žádosti vyřazeny z procesu hodnocení.

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Projekty, kde žadatelem je organizační složka státu (OSS), jsou financovány dle kapitoly 8.1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Ostatní projekty jsou financovány platbami ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante dle bodu 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému a které je financováno převážně z veřejných zdrojů, k realizaci aktivit podporovaných touto výzvou, nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie za předpokladu splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část, kapitola 15.2.

Bude-li partnerem projektu soukromá vysoká škola, bude podpora poskytnuta v režimu de minimis (v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis) i přesto, že žadatelem bude veřejná nebo státní vysoká škola.

Další informace k podmínkám podpory nezakládající veřejnou podporu jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část, kapitola 15.2.

3.8 Podpora de minimis

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, ale které není financováno převážně z veřejných zdrojů, k realizaci aktivit podporovaných touto výzvou, bude poskytnuta v režimu de minimis (v souladu s ustanovením Nařízení EK (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis).

Další informace k podmínkám podpory de minimis jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 15.3.2.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:

-          veřejné vysoké školy,

-          státní vysoké školy (organizační složky státu),

-          soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú., aj.),

-          ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o., aj.).

Omezení výzvy:

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu pro každou programovou oblast (VRR/MRR1), ve které budou realizovány aktivity projektu (tj. maximálně jednu žádost do VRR a maximálně jednu žádost do MRR), a to v souhrnné maximální výši za oba projekty dle kap. 3.2 výzvy. Rozhodující skutečností, do které programové oblasti (VRR/MRR) může žadatel předložit žádost o podporu, je místo realizace aktivit projektu.

Každá žádost o podporu v této výzvě bude doplňovat (navazovat na) jednu žádost o podporu komplementární výzvy ESF výzva pro vysoké školy II.

V případě podání žádosti o podporu bez výše uvedené komplementární návaznosti bude tato žádost vyřazena z procesu hodnocení.


1VRR – více rozvinuté regiony, MRR – méně rozvinuté regiony

4.2 Partnerství

Účast partnera v projektu není nutnou podmínkou řešení projektu. Počet partnerů není omezen.

Oprávněný partnery projektu jsou:

-          vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.2


Organizační složky státu mohou být partnery jen bez finančního příspěvku.

5 Věcné zaměření

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až č. 4, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu.

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4.

5.1 Specifický cíl

SC 1 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

5.1.1 Oprávněné aktivity

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky – rekonstrukce prostor pro bakalářské a magisterské studijní programy zaměřené na praxi, modernizace učeben, laboratoří, přístrojového, materiálového, softwarového a hardwarového vybavení pro výuku, infrastrukturní potřeby institucí ve vztahu k rozvoji internacionalizace.

Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – rekonstrukce, dobudování prostor a pořízení vybavení ve vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v přístupu ke studiu, reflexe potřeb studentů se specifickými potřebami aj.).

Aktivita č. 4: Informační zdroje pro výuku – pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty.

Žadatelé jsou povinni přizpůsobit datum ukončení fyzické realizace projektu vzhledem k realizovaným aktivitám projektu tak, aby nedošlo k prodlevě v připravenosti pořizované a budované infrastruktury pro komplementární projekty výzvy ESF výzva pro vysoké školy II.

 

Další informace k podporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.2.

5.1.2 Vyloučené aktivity

výuka a její zajištění v akreditovaných studijních programech,

 • výuka a její zajištění v akreditovaných studijních programech,

 • dobudování nebo rekonstrukce prostor, které nejsou v majetku příjemce/partnera s výjimkou instalace zařízení do pronajatých prostor, která je součástí pořizovací ceny tohoto zařízení,

 • budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity bez vazby na vzdělávání, posilování přenositelných kompetencí nebo internacionalizaci,

 • budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity, které neorganizuje instituce příjemce, nebo které se uskutečňují v prostorách v majetku jiného subjektu, než je subjekt příjemce,

 • budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity, kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci instituce příjemce, případně osoby z cílové skupiny,

 • centrální přístup institucí k informačním zdrojům, který byl již podpořen v rámci jiných projektů (např. CzechELib),

 • aktivity, které nejsou doplněním aktivit komplementární ESF výzvy pro vysoké školy II,

 • výstavba a rekonstrukce infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním, tj. jídelní a ubytovací prostory, sklady apod.,

 • rekonstrukce spojené se stavebními pracemi na vnější obálce předmětného objektu (např. zateplování, výměna oken apod.) a výdaje na modernizaci nebo rozšiřování centrálního technického provozního zázemí (kotle, klimatizace apod.),

 • dopravní infrastruktura v rozsahu nad rámec požadavků platné legislativy s výjimkou technických zařízení (např. výtahy, dopravníky), která budou sloužit pro podporu mobilit, zpřístupnění infrastruktury a usnadnění činností pro handicapované a cílové menšinové skupiny,

 • výstavba nové infrastruktury,

 • dobudování, které neslouží k podpoře studentů se specifickými potřebami.

5.1.3 Cílová skupina

studenti vysokých škol
akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol
žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem vysoké školy v roli žadatele.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“, další podmínky jsou uvedeny v kapitole 7.3.6 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky s výjimkou aktivity č. 4, kdy může být místo realizace území Evropské unie.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé od 1. 9. 2017.

Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli. 

7.2 Monitorovací období

Pravidla pro stanovení délky prvního sledovaného období jsou uvedené v kapitole 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektů bude vykazována formou nepřímých nákladů (viz kapitoly 8.7.4.1 a 8.7.4.3 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část).  

Paušální sazba na nepřímé náklady je stanovena ve výši 10 % přímých způsobilých nákladů na pokrytí nákladů na zaměstnance.

7.4 Limity rozpočtu

Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu3 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


3 Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle §14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma oprávněných žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Mgr. Stanislava Podolková

E-mail: stanislava.podolkova@msmt.cz

Telefon: 234 814 425

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Předmětem konzultace bude pouze posouzení souladu plánovaných aktivit s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

- Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze:

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm

-  Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze:

https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy

-  Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze:

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1005517.htm

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v aktuálním znění. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit.

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou stanoveny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.