ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

31. října 2018 - 28. února 2019

Celkový objem

605 mil. Kč

Hodnocené žádosti

173 mil. Kč

Podpořené žádosti

568 mil. Kč

Předložené žádosti

992 mil. Kč

Vyřazené žádosti

251 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?      

 • Zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení.
 • Podpořit inovace výuky např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo pomocí nově vytvořených digitálních vzdělávacích zdrojů, ve kterých budou využity primární zdroje kulturních/paměťových institucí, science center a ekocenter.
 • Zajistit metodickou i technickou podporu pro využití digitálních technologií ve výuce prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Propagovat inovativní metody výuky za pomoci digitálních technologií a šířit příklady dobré praxe ve školách.

 

Kdo může o dotaci požádat?

Kompletní výčet oprávněných žadatelů je uveden v textu výzvy. 

 

Jaké aktivity jsou podporovány a jaká je jejich alokace?

Všechny projekty musí povinně obsahovat dvě aktivity - povinnou aktivitu a povinně volitelnou aktivitu. Povinná je aktivita č. 1 (Řízení projektu), k ní si žadatel dále vybere jednu povinně volitelnou aktivitu z aktivit č. 2 až č. 5.

Povinná aktivita

 • Aktivita č. 1 - Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

 • Aktivita č. 2 - Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů, alokace na aktivitu: 100 mil. Kč
 • Aktivita č. 3 - Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s dalšími institucemi (kulturními/ paměťovými, ekologickými či vědeckými centry), alokace na aktivitu: 110 mil. Kč
 • Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol, alokace na aktivitu: 140 mil. Kč
 • Aktivita č. 5 - Šíření příkladů dobré praxe škol, alokace na aktivitu: 150 mil. 

 

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 616 980 767 Kč

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše výdajů:

 • pro aktivitu č. 2: 10 000 000 Kč
 • pro aktivitu č. 3: 15 000 000 Kč
 • pro aktivitu č. 4: 10 000 000 Kč
 • pro aktivitu č. 5: 10 000 000 Kč

 

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ
 • Pedagogičtí pracovníci škol (včetně vedoucích pedagogických pracovníků)

 

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 31. 10. 2018. Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 31. 10. 2018 do 28. 2. 2019 do 14:00.

 

Kdo dotaci poskytuje a kde nalézt další informace?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Sekce EU a ESIF

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

opvvv.msmt.cz

opvvv@msmt.cz

 

Další informace

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 19. srpna 2019 změnu výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně stanovené alokace výzvy. Alokace výzvy byla proto navýšena o 105 mil. Kč na celkovou částku 605 000 000 Kč. Podpořeny budou projekty se ziskem 70 bodů a výše. ŘO OP VVV plně neakceptuje doporučení výběrové komise a to z důvodu zohlednění výše disponibilní alokace, která bude využita pro ostatní plánované výzvy zahrnující intervence vedoucí k naplnění cílů OP VVV definovaných v programovém dokumentu.


Příjemcům bude umožněno použití licence CC ve variantě BY-NC-SA,  verze 3.0 a 4.0, úprava bude provedena ve verzi 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu strategie digitálního vzdělávání II před vydáním právních aktů. Žádosti předkládejte bez uvedení variant a verzí licence, všem příjemcům bude automaticky umožněno v realizaci využít všechny varianty a verze licencí uvedené v obecných i specifických pravidlech.