ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Oddíly výzvy

67

Jaká je délka monitorovacího období?

Termín pro předložení první průběžné zprávy o realizaci (ZoR) projektu a žádosti o platbu (ŽoP) je 3 měsíce od data vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory plus 20 pracovních dní. Druhou a další průběžnou ZoR projektu/ŽoP je příjemce povinen předložit do 20 pracovních dnů po uplynutí 6 měsíců od ukončení předchozího sledovaného období (monitorovacího období).

66

Jakým způsobem vyplnit do přílohy Realizační tým informace o administrativním týmu?

Žadatel uvádí plánovaný výčet jednotlivých pracovních pozic administrativního týmu, počet osob, které budou na těchto pozicích zaměstnány, výši a délku jejich zapojení a náplň práce. Žadatel nemusí uvádět výši mzdy. Posouzení struktury a velikosti administrativního týmu je součástí věcného hodnocení žádosti o podporu.

65

Jsou v průběhu realizace povoleny úpravy rozpočtu, např. v případě změny cen pořizovaného vybavení?

Postupy pro změny projektu včetně rozdělení změn na změny podstatné a nepodstatné jsou popsány v kap. 7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Vytvoří-li se při zadávacím a výběrovém řízení kladný rozdíl mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou nasmlouvanou, vzniká na projektu tzv. úspora, bližší informace o úsporách projektu jsou uvedeny v kap. 8.11 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

64

Je stanoven nějaký poměr pro nepřímé a přímé náklady?

Nepřímé náklady jsou v rozpočtu v IS KP14+ vypočítávány automaticky, a to dle kap. 8.7.4.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Např. pro projekty s přímými náklady do výše 13 000 000 Kč platí, že sazba nepřímých nákladů je 25 % z těchto přímých nákladů. Výše celkových způsobilých výdajů je součtem přímých a nepřímých nákladů projektu.

63

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol: Které výdaje jsou zahrnuty do SOHZ? Je možné hradit v rámci SOHZ také výdaje související s ověřováním programu?

V režimu SOHZ bude podpora poskytnuta na výdaje související s tvorbou vzdělávacích programů (VP), tj. včetně případného průběžného ověřování VP (ověřování v průběhu vytváření VP, před vypracováním posudků). Výdaje na činnosti uživatelů VP související s cílovou skupinou, tj. výdaje související s šířením VP v zapojených školách, pod režim SOHZ nespadají. (Pro účely aktivity č. 4 se za šíření VP v zapojených školách považuje ověřování finální verze (po posouzení nezávislými posuzovateli)  - viz Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část, poznámka pod čarou č. 16, str. 17.)

62

Je možné rozpočet v žádosti rozdělit na část týkající se žadatele a část týkající se partnerů?

Rozpočet v žádosti o podporu nelze rozdělit na dvě nebo více částí, žadatel však má možnost vytvářet vlastní podpoložky, tzv. potomky, které může pojmenovat a připojit např. zkratku partnera a tím rozlišit, které části rozpočtu se týkají partnerů.

61

V rámci indikátoru 5 13 01 je vykazován počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem. Jsou vykazované moduly nějak definovány, např. rozsahem?

Vytvořené digitální vzdělávací zdroje (DVZ) musí být v souladu s dokumentem „Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z  veřejných rozpočtů“ (viz https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21071/). Pro tuto výzvu platí, že body 1.2 a 1.3 v odkazovaném dokumentu jsou povinné, nikoliv pouze doporučené. Formát samotného vzdělávacího programu (VP) musí být vždy interaktivní, viz výše odkazovaný dokument, bod 7.3 Podpora aktivního zapojení cílové skupiny do procesu učení (podoba úloh a úkolů, možnost spolupráce a komunikace, podpora samostatnosti a zájmu o hledání vlastní cesty za poznáním, možnost zpětné vazby prostřednictvím digitálních technologií). Součástí VP musí být také metodika práce s VP, všechny potřebné podklady a materiály, prezentace, odborné texty, seznam doporučené literatury, internetové odkazy, klíče k listům úkolů apod. Tyto podklady mohou být zpracovány v neinteraktivní digitální formě. Rozsah jednotlivých modulů definován není, musí však pokrývat všech 5 oblastí DigCompEdu.

60

Co znamená interaktivní digitální vzdělávací zdroj?

Vytvořené digitální vzdělávací zdroje (DVZ) musí být v souladu s dokumentem „Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z  veřejných rozpočtů“ (viz https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21071/). Pro tuto výzvu platí, že body 1.2 a 1.3 v odkazovaném dokumentu jsou povinné, nikoliv pouze doporučené. Formát samotného DVZ musí být vždy interaktivní, viz výše odkazovaný dokument, bod 7.3 Podpora aktivního zapojení cílové skupiny do procesu učení (podoba úloh a úkolů, možnost spolupráce a komunikace, podpora samostatnosti a zájmu o hledání vlastní cesty za poznáním, možnost zpětné vazby prostřednictvím digitálních technologií).

59

Může žadatel zaměstnat v odborném týmu IT bezpečnostního technika?

Cílem této výzvy je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků, využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů, šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií. IT bezpečnostní technik může být součástí realizačního týmu, může např. proškolit pedagogické pracovníky v oblasti IT bezpečnosti, délka a míra jeho zapojení však bude součástí věcného hodnocení žádosti o podporu s ohledem na aktivity projektu a jejich rozsah.

58

Může žádost podat konsorcium škol?

Nikoliv, žadatelem může být pouze subjekt s vlastním IČO, který odpovídá definici subjektu uvedené v kap. 4.1 textu výzvy a zároveň splňuje podmínky oprávněného žadatele uvedené v kap. 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

57

Je-li žadatelem škola a má za partnera subjekt, který je soukromou školou, musí vyplňovat přílohu Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory?

Povinně volitelnou přílohu Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory dokládá každý oprávněný žadatel a partner (vyjma škol zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí) v případě, že je to pro danou aktivitu relevantní, a to tedy v případě zvolení aktivit č. 4 a 5. V případě zvolení aktivity č. 4 ji dokládá každý oprávněný žadatel (škola), který zároveň poskytuje cílovou skupinu, a každý oprávněný partner – uživatel, který poskytuje cílovou skupinu (vyjma škol zřízených OSS, krajem, obcí nebo svazkem obcí). Je nezbytné využít správný vzor přílohy pro jednotlivé aktivity (samostatný vzor pro aktivitu č. 4 a samostatný vzor pro aktivitu č. 5).

V případě že u subjektu žadatele nebo u některého z partnerů převažuje soukromé financování (viz část I. dané přílohy), je žadatel povinen vyplnit všechny části dané přílohy (části I., II. a III.) a prokázat, že nedošlo ke kumulativnímu naplnění znaků veřejné podpory. V případě, že u všech subjektů projektu převažuje veřejné financování, nejsou kumulativní znaky veřejné podpory naplněny (žadatel/partner vyplní pouze část I. a část III. dané přílohy).

56

Lze do projektu zapojit základní umělecké školy?

Ano, ZUŠ se dle definice oprávněných žadatelů mohou zapojit do všech aktivit výzvy, ovšem pouze pro aktivitu č. 5 si ZUŠ může zajišťovat cílovou skupinu – pedagogy ZUŠ. Pro aktivity č. 2-3 může být pouze v roli žadatele, partnera nebo spolupracujícího subjektu, který vytváří a ověřuje/šíří digitální vzdělávací zdroje a výukové programy pro MŠ/ZŠ/SŠ.

55

Lze do projektu zapojit speciální školy?

Ano, lze, pokud jsou mateřskou, základní či střední školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení.

54

Je pro potřeby výzvy považován nižší stupeň gymnázií za základní školu?

Ne. Nižší stupně gymnázií jsou vždy považovány za střední školu.

53

Aktivita č. 5 – Pokud školy plánují vybavení za účelem šíření dobré praxe, je možné poptávat adresně typy zařízení či programů tak, aby byl naplněn cíl aktivity? Příklad: Jsme škola, která dlouhodobě pracuje s robotickými stavebnicemi Arduino. Mohou školy, které se v projektu od nás budou chtít tuto práci naučit, cíleně poptávat ve svých výběrových řízeních toto zařízení?

Dle bodu 12.1 odst. 4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část v. 5 (PpŽP) zadavatelé nejsou povinni zadávat zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 400 000 Kč bez DPH prostřednictvím výběrových řízení uvedených v PpŽP. Znamená to, že v případě, kdy zakázka nepřekračuje tuto hodnotu, je možné ji zadat napřímo, samozřejmé za dodržení základních zásad a principů 3E. K tomuto je nutno podotknout, že předpokládaná hodnota zakázky se stanoví jako součet všech předpokládaných hodnot, jež spolu tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti.  Způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je obsažen v bodě 12.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce („PpŽP“). Pro veřejnou zakázku rozdělenou na části je upraven způsob stanovení předpokládané hodnoty v bodě 12.2.4 odst. 5 a 6 PpŽP, kde je uvedeno, že součet předpokládaných hodnot částí veřejné zakázky musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti. Při posuzování funkčního celku je nutné přihlédnout zejména k věcné, místní, časové a funkční souvislosti. Pokud jde o funkční souvislost, je nutné přihlédnout k tomu, zda jsou jednotlivé položky na sobě závislé, kým budou používány, k jakému účelu budou určeny, k jakým potřebám zadavatele budou sloužit apod. Toto bude ze strany Řídicího orgánu zkoumáno až v konkrétním případě v rámci kontroly jednotlivých výdajů, kdy v případě, že bude zadavatel předmět plnění pořizovat v režimu bagatelní veřejné zakázky, bude muset prokázat, že jednotlivá plnění spolu netvoří funkční celek, resp. plnění, jež by spolu mohly tento funkční celek tvořit, spolu v součtu nepřesahují hranici 400 000 Kč bez DPH.

V případě, kdy tato zakázka přesáhne hranici 400 000 Kč bez DPH, bude nutné postupovat při jejím zadání buďto dle PpŽP nebo podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) a to v závislosti na předpokládané hodnotě zakázky, jež se stanoví na základě výše uvedených pravidel. Nároky na vymezení předmětu veřejné zakázky a základní zásady zadávání – v tomto případě především zásada zákazu diskriminace, jsou pak shodně vymezeny jak v PpŽP tak v ZZVZ.

Dle § 36 odst. 1 ZZVZ zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Dále dle § 89 odst. 5 ZZVZ (12.3.2 odst. 3 PpŽP) není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

V případě, tedy, že bude zadavatel požadovat konkrétní výrobek v návaznosti na cílovou aktivitu, bude muset v rámci kontroly předmětné veřejné zakázky řádně odůvodnit svůj postup, tedy bude muset odůvodnit, že cílem veřejné zakázky je naučit se pracovat např. s robotickými stavebnicemi Arduino a že tento cíl je účelný, resp. proč právě tato konkrétní aktivita důležitá pro konkrétní škol. To znamená, že bude muset být odůvodněno, proč si konkrétní škola vybrala, že se chce naučit pracovat právě s tím kterým konkrétním plněním (proč potřebují zrovna toto know how). Důvod, že tím disponuje škola, která má know how pak bude sekundární.

52

Aktivita č. 2 - Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ): Co se stane, pokud vyplním povinnou přílohu Analýza selhání tržního prostředí podle skutečností platných ke dni podání žádosti o podporu a v průběhu schvalovacího procesu dojde ke změnám v tržním prostředí?

Změny v tržním prostředí po podání žádosti o podporu nelze zcela vyloučit, neboť se jedná o velmi dynamickou oblast. Možnost, že by trh v budoucnosti mohl poskytnout DVZ, který v době podání projektové žádosti na trhu není v potřebné kvalitě či rozsahu volně k dispozici, nebrání poskytovateli dotace určit podpořenou aktivitu (vývoj nového DVZ dle zadaných podmínek) jako službu obecného hospodářského zájmu (SOHZ).

V případě, pokud by po podání žádosti o podporu došlo ke změně tržního prostředí, bude řídicí orgán nejprve zkoumat, zda se jedná o změny, které by zásadním způsobem ovlivnily naplnění podmínek definice SOHZ (zejména, zda stále existuje tržní selhání).

V případě, že by se jednalo o změny, které zásadně ovlivňují naplnění podmínek definice SOHZ, posuzoval by řídicí orgán následně to, zda bylo tyto změny možné objektivně předvídat v době přípravy Analýzy selhání tržního prostředí (viz zejména otázka č. I.5). Z tohoto důvodu lze příjemcům doporučit provedení řádné a důsledné analýzy tržního selhání, včetně zmapování připravovaných produktů/služeb/zdrojů, neboť Analýza selhání tržního prostředí musí vycházet z aktuálně dostupných údajů.

51

Aktivita č. 2 - Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ): Jednou z možností vzniku DVZ může být i lokalizace zahraničních zdrojů, co je tím myšleno?

Lokalizace zahraničních zdrojů znamená přizpůsobení počítačového software nebo jiného digitálního zdroje pro český jazyk (jazyková lokalizace) a místní (ČR) zvyklosti (kulturní lokalizace), jako jsou zvyklosti prostředí země, zápisu čísel, data, času apod. Nemělo by se však jednat o pouhý překlad zahraničního zdroje, ale především o inovaci daného DVZ. Dále je nutné dodržet všechny podmínky týkající se veřejných licencí Creative Commons a Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů.

50

Dle kap. 5.2.4.2 Pravidel pro žadatele a příjemce musí DVZ splňovat Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů, především povinně body 1.2 a 1.3 - přičemž bod 1.3 je využívat komerčně (rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat materiál - případně i z něj odvozená díla - pro výdělečné účely), je to opravdu tak?

Ano, bod 1.3 skutečně platí. Jedná se o možné pozdější využití vytvořeného digitálního vzdělávacího zdroje třetí osobou, avšak s přidanou hodnotou a uvedením původního zdroje. Ze zkušeností vyplývá, že ke komerčnímu využití  veřejně dostupných zdrojů právě s povinností uvedení původního zdroje nedochází. Touto výzvou však ŘO nechce bránit možným inovacím po skončení realizace projektu. Je však samozřejmé, že digitální vzdělávací zdroj nesmí být žadatelem vytvářen s potenciálním záměrem komerčního využití. 

49

Jakým způsobem probíhá dokládání obratu ve spolupráci s partnerem?

V případě projektů, kde se na realizaci podílí finanční partner/partneři, může relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů žadatel prokázat prostřednictvím partnera/partnerů s finančním příspěvkem, a to maximálně do výše jeho/jejich podílu na celkových způsobilých výdajích projektu dle Partnerské smlouvy/Principů partnerství a prohlášení o partnerství, či do výše jeho/jejich obratu, podle toho, která z částek je nižší.

Př.: Celkové způsobilé výdaje jsou 10 mil. Kč, partner s finančním příspěvkem se na celkovém rozpočtu podílí dle přílohy Principy partnerství a prohlášení o partnerství finančními prostředky ve výši 1,5 mil. Kč. Žadatel musí doložit obrat ve dvou po sobě jdoucích uzavřených účetních obdobích ve výši alespoň 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, v tomto případě tedy 3 mil. Kč. Obrat žadatele byl 2 mil. Kč v roce 2014 a 1,5 mil. Kč v roce 2015. Obrat partnera s finančním příspěvkem byl 1,2 mil. Kč v roce 2014 a 2 mil. Kč v roce 2015. V roce 2014 je tedy obrat doložen následovně: žadatel 2 mil. Kč + partner 1,2 mil. Kč (obrat byl nižší než podíl na celkových způsobilých výdajích projektu), v roce 2015 je obrat: žadatel 1,5 mil. Kč + partner 1,5 mil. Kč (do výše podílu na celkových způsobilých výdajích projektu).

48

Jakým způsobem je prokazováno doložení obratu?

Žadatel je povinen prostřednictvím přílohy žádosti o podporu prokázat, že roční obrat organizace/společnosti dosahuje alespoň 30 % částky celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. Podmínka dosažení požadovaného obratu musí být splněna za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (která existují), za která měl žadatel/partner odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání žádosti. Podmínka musí být splněna za každé účetní období samostatně, částky se neprůměrují. V případě projektů, kde se na realizaci podílí finanční partner/partneři, může relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů žadatel prokázat prostřednictvím partnera/partnerů s finančním příspěvkem, a to maximálně do výše jeho/jejich podílu na celkových způsobilých výdajích projektu dle Partnerské smlouvy/Principů partnerství a prohlášení o partnerství, či do výše jeho/jejich obratu, podle toho, která z částek je nižší.

47

Kde mohu najít vzory příloh k žádosti o podporu?

Vzory všech povinných a povinně volitelných příloh naleznete na webových stránkách OP VVV na záložce u této výzvy v sekci Dokumenty: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii/dokumenty.htm.

Dále naleznete tyto vzory i v IS KP14+ ve vytvořené žádosti o podporu na záložce Dokumenty, postup je následující:

Na záložce „Dokumenty“ vyberete „Nový záznam“, v rozevíracím seznamu „Název předdefinovaného dokumentu“ zvolíte požadovanou přílohu (např. „Prokázání vlastnické struktury“) a záznam uložíte. Soubor se vzorem dané přílohy poté naleznete ve spodní části obrazovky pod modrým tlačítkem „Stáhnout soubor dokumentu“. Obdobným způsobem lze postupovat ve všech případech příloh, které mají ze strany ŘO předepsaný vzor.

46

Je pro hodnocení projektů podstatné datum podání žádosti o podporu, např. v případě shodného bodového hodnocení více projektů?

Nikoliv, jedná se o výzvu kolovou, výsledné pořadí projektů je stanoveno dle výše dosaženého bodového hodnocení ve fázi věcného hodnocení bez ohledu na datum podání žádosti.

45

Je možno kromě digitální techniky koupit i další vybavení, např. pomůcky nezbytné k tvorbě digitálního vzdělávacího zdroje?

V rámci způsobilých výdajů projektu je možné hradit i výdaje na pořízení technického vybavení projektu souvisejícího s tvorbou digitálního vzdělávacího zdroje, posouzení potřebnosti pořízení daného vybavení a souvisejících nákladů je však vždy předmětem věcného hodnocení žádosti o podporu.

44

Do jaké míry je nutné rozepsat pořizované vybavení v žádosti o podporu?

Žadatel je povinen při nákupu vybavení (tj. hmotného a nehmotného majetku) respektovat ceny zařízení, které jsou uvedené v Seznamu obvyklých cen vybavení zveřejněném na webu MŠMT v sekci OP VVV. Zároveň je nutné zohlednit ceny v místě a čase obvyklé a dostatečně popsat parametry a účel pořizovaného vybavení. Jednotlivé položky rozpočtu musí být řádně zdůvodněné a opodstatněné. Musí být zdůvodněná nejen jejich potřeba v projektu, ale také jejich způsob jejich nacenění. U každé položky je nutné detailně popsat důvod pořízení a nezbytnost pro realizaci projektu. V případě překročení ceny zařízení uvedené v tomto dokumentu je nutné uvést vysvětlení a zdůvodnění vyšší ceny do povinné přílohy Komentář k rozpočtu, a to zejména v návaznosti na konkrétní využití a technickou specifikaci.

Rozpočet musí být sestaven tak, aby bylo zřejmé, jaké zařízení a jaký počet kusů plánuje žadatel pořídit a rovněž musí být jednoznačně prokázána jeho provázanost s aktivitami projektu. Souhrnné položky typu „Zařízení pro KA1“ nejsou hodnotitelé schopni posoudit z hlediska pravidla 3E (jejich účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti) a může dojít k tomu, že přidělí z tohoto důvodu v daném kritériu počet bodů nižší, než je bodová hranice pro splnění tohoto kombinovaného kritéria a žádost o podporu bude vyřazena z procesu schvalování. Nedostatečná míra detailu a zdůvodnění může být také důvodem pro krácení v rozpočtu.

43

Je možné hradit autorské příspěvky? Do které kategorie spadají? Vztahuje se na tyto příspěvky omezení výše úvazku?

Ano, je možné hradit autorské příspěvky, patří do kapitoly Osobní výdaje, jsou hrazeny prostřednictvím autorské smlouvy a nezapočítávají se do limitu úvazku 1,0 (1,2), neboť se nejedná o pracovně-právní vztah.

42

Je možné v rámci způsobilých výdajů hradit pozdější upgrade verze vytvořeného programu či plat/mzdu pracovníka, který se bude zabývat udržitelností programu?

Tento postup není možný, neboť není možné předjímat technologický vývoj a plánovat prostředky na upgrade. Je možné hradit pouze výdaje, které jsou nezbytné pro realizaci plánovaných aktivit a dosažení cílů projektu. V rámci výzvy není udržitelnost stanovena.  Případnou udržitelnost vytvořených programů není možné hradit z prostředků OP VVV.

41

Z jakých nákladů jsou hrazeny náklady související s vypsáním a administrací výběrového řízení?

Veškeré výdaje související s administrací výběrových/zadávacích řízení a dalšími službami spojenými se zadáváním zakázek jsou hrazeny z nepřímých výdajů projektu bez ohledu na to, zda se týkají odborného či administrativního týmu či nákupu pořizovaného vybavení, viz kapitola 8.7.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

40

Jsou stanoveny podmínky pro povinnost vypsání výběrového řízení?

Nad rámec zákona o zadávání veřejných zakázek platí, že v případě, že předpokládaná hodnota zakázky je vyšší než 400 tis. Kč bez DPH, jsou žadatelé povinni postupovat dle kap. 12 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Zároveň je však nutné dodržovat rovněž interní směrnice žadatele, přičemž je žadatel povinen postupovat podle režimu, který je přísnější. Zadavatel je povinen při určování předpokládané hodnoty veřejné zakázky sečíst předpokládané hodnoty obdobných a spolu souvisejících plnění, která hodlá poptávat na základě zadávacího řízení v průběhu příslušného účetního období (tj. v průběhu příslušného kalendářního, popř. hospodářského roku).

39

Je stanovena povinnost auditu?

Povinnost auditu pro tuto výzvu stanovena není.

38

V případě, že učitel ze vzorové školy se bude podílet na tandemové výuce mimo své vyučování, je možné hradit pedagogickému pracovníkovi odměnu v rámci DPP?

Ano, výše uvedený postup je možný.

37

Je možné hradit odměnu pedagogickým pracovníkům za ověřování vzdělávacího programu?

Nikoliv, ŘO OP VVV upozorňuje na riziko dvojího financování. V případě, že ověřování vzdělávacího programu probíhá ve výuce, není možné hradit pedagogickému pracovníkovi odměnu (pro potřeby této výzvy probíhá ověřování digitálního vzdělávacího zdroje VŽDY ve výuce). Je však možné hradit odměnu např. za spolupráci na vytváření vzdělávacího programu či za zpracování Zprávy z ověření DVZ v praxi.

36

Je možné mít povinné pozice metodik, programátor a grafik formou nákupu služeb?

Ano, je však nutné společně se žádostí o podporu doložit profesní životopis, posouzení splnění kvalifikačních předpokladů je součástí věcného hodnocení.

35

Bude možné navyšovat zálohovou platbu?

Navýšení zálohové platby je možné pouze do maximální procentní výše první zálohové platby stanovené ve výzvě.

34

Jsou ve výzvě nastaveny finanční milníky?

Finanční milníky budou stanoveny před vydáním právního aktu dle nastavení finančního plánu. Bližší podrobnosti o finančních milnících jsou uvedeny v kap. 5.2.5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

33

Od jakého data mohou být výdaje projektu způsobilé?

Z časového hlediska jsou pro projekty této výzvy způsobilé výdaje, které vznikly nejdříve v den nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Od tohoto okamžiku může žadatel začít projekt fyzicky realizovat.

32

Koho se týkají per diems a jakým způsobem se vyplácejí?

Per diems  jsou cestovní náhrady vyplácené zahraničním expertům zapojeným do aktivit projektu. Tyto cestovní náhrady kryjí náklady na ubytování, stravné a cestovné v ČR. „Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných v poslední aktualizaci na stránce:

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per-diem-rates-20200201_en.pdf

Pro příjemce OP VVV je tato část popsána v PpŽP, obecná část OP VVV, kapitola 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu, v části Per diems. Tyto náhrady kryjí výdaje zahraničním expertům za ubytování, stravné a cestovné v ČR. Popsaný postup se uplatní např. u expertů přizvaných na konference, vzdělávací kurzy, krátkodobě hostujícím zahraničním specialistům. Nejedná se o vyplácení cestovních náhrad zahraničním expertům, kteří s příjemcem nebo partnerem uzavřeli pracovně-právní vztah dle českých právních předpisů.

Rádi bychom vás informovali, že tento odkaz najdete pro případné využití v budoucnu také v PpŽP obecná část OP JAK v kapitole 8.1.5.

Per diems je možné uplatnit např. v případě:

  • expertů přizvaných na konference či vzdělávací kurzy,
  • krátkodobě hostujícím zahraničním specialistům apod.

Nejedná se o vyplácení cestovních náhrad např. dlouhodobě hostujícím učitelům cizích jazyků a expertům podílejícím se na realizaci projektu, tzn., že nejsou hrazeny zahraničním expertům, kteří s příjemcem uzavřeli pracovní smlouvu (či jinou obdobnou smlouvu/dohodu) dle českých právních předpisů.

31

Je nutné pro projekt vytvořit oddělený bankovní účet?

Žadatel není povinen vytvářet po projekt samostatný bankovní účet.

30

Existuje omezení dodavatelských vztahů mezi žadatelem a partnerem?

Ano, žadatel/příjemce a partner projektu nesmí být v dodavatelském vztahu, jednalo by se o porušení principů partnerství (projektového).

29

Jakým způsobem budou kontrolovány nepřímé náklady projektu?

Nepřímé náklady projektu v období fyzické realizace projektu nepodléhají kontrole ze strany ŘO. Příjemce ale musí nepřímé náklady čerpat pouze dle stanovených podmínek – viz Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

28

Stanovuje výzva složení a nastavení odborného týmu?

S výjimkou povinně volitelné aktivity č. 3 Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry výzva nespecifikuje konkrétní nastavení odborného týmu projektu, jeho složení by mělo odpovídat velikosti projektu, jeho náročnosti a zvolené povinně volitelné aktivitě projektu. Pro povinně volitelnou aktivitu č. 3 platí, že pro zajištění kvality vzniklého digitálního vzdělávacího zdroje musí být v realizačním týmu projektu zastoupeny následující pracovní pozice: a) metodik, resp. specialista vzdělávacího obsahu; b) programátor; c) grafik, UX specialista. Podrobnosti a kvalifikační předpoklady pro tyto osoby jsou uvedeny v kap. 5.2.4.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

V případě, že jedna osoba bude zastávat pozici v administrativním týmu a zároveň i v týmu odborném, musí být jednotlivé činnosti zřetelně odděleny, a to nejen s ohledem na rozdílné způsoby jejich vykazování. Požadavky na zajištění potřebné odbornosti minimálně jednoho člena odborného týmu a způsoby doložení těchto požadavků jsou uvedeny v kap. 5.2.4. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

27

V době přípravy žádosti o podporu žadatel nemusí vždy znát konkrétní informace o složení osobních nákladů, např. DPP a DPČ. Jakým způsobem je možné naplánovat osobní výdaje projektu?

Žadatel musí žádost o podporu zpracovat na základě kvalitně připraveného, promyšleného a dostatečně podrobně zpracovaného projektového záměru. V rámci přípravy projektového záměru a plánu jeho konkrétní realizace stanoví také osobní výdaje, které budou s realizací projektových aktivit spojeny. Každý výdaj je nutné v žádosti o podporu popsat a zdůvodnit. Žadatel zvolí typ pracovněprávního vztahu, který v době zpracování žádosti nejvíce vyhovuje dané pozici/náplni práce dané pozice. V případě, že z jakýchkoli důvodů bude nutné v průběhu realizace tento typ změnit, jedná se o nepodstatnou změnu projektu, kterou je však možné provést pouze za předpokladu, že jednotková cena nově vytvořené položky bude maximálně ve výši schválené jednotkové ceny položky, k jejíž změně dochází (viz kap. 7.2.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část).

26

Jakými podklady se řídit při zařazování jednotlivých pracovních pozic realizačního týmu do mzdových kategorií?

Pro projekty v rámci této výzvy platí níže uvedené varianty pro stanovení mezd/platů, které jsou definované v dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání verze 3 zveřejněném na tomto odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv:

  • dle bodu 1 – Stanovení sazby pomocí ISPV;
  • dle bodu 3 – Stanovení sazby pro klíčové a excelentní pozice a klíčové a excelentní zaměstnance/pracovníky.

Dle tohoto bodu je žadatel/příjemce oprávněn využít pouze stanovení sazby mzdy/platu/odměny z dohody pro klíčové pracovníky, tj. osoby zařazené v odborném týmu v projektech s aktivitou č. 3 na pozicích metodik, grafik a programátor. Využití sazeb pro excelentní pozice/pracovníky není v projektech této výzvy možné.

Zároveň je nutné vycházet z interních předpisů žadatele. V případě, že je dle interních předpisů mzda nižší než mzda stanovená pomoci ISPV, je nutné respektovat mzdu stanovenou vnitřní směrnicí.

25

Je možné hradit mimořádnou odměnu členům administrativního týmu v rámci nepřímých nákladů bez uzavřené pracovní smlouvy?

Pravidla pro způsobilost a dokladování osobních výdajů (vč. případných odměn) uvedená v obecných PpŽP, verze 5, na str. 148 a násl. (obdobně obecná PpŽP, verze 4, str. 134 a násl.), se vztahují k osobním výdajům, které jsou vykazovány v rámci přímých výdajů projektu. Výdaje hrazené z nepřímých nákladů (NN) se považují za způsobilé ve výši příslušného % NN ze způsobilých přímých výdajů projektu a nedokladují se. Příjemci jsou však povinni řídit se obecnou legislativou (zejm. zákoníkem práce, zák. o účetnictví, atd.) a svými vnitřními předpisy.

24

Týká se omezení výše úvazků i administrativního týmu projektu?

Omezení se týká všech osob, jejichž odměňování je i jen částečně hrazeno z prostředků projektu OP VVV.

23

Započítávají se do výše úvazku 1,2 také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr?

Ano, do omezení výše úvazku jsou započítávány všechny typy pracovněprávních vztahů jednoho pracovníka zaměstnaného subjekty projektu (tj. příjemcem a partnery).

22

Platí pro členy realizačního týmu omezení výše úvazků?

Osoba, jejíž odměňování je i jen částečně hrazeno z prostředků projektu OP VVV, může u všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do realizace projektu odpracovat v každém kalendářním měsíci maximálně počet hodin rovnající se 1,0násobku fondu pracovní doby daného měsíce – 1 úvazek (tj. součet veškerých odpracovaných hodin zaměstnance včetně případných DPP a DPČ u příjemce a partnerů nesmí překročit počet hodin fondu pracovní doby pro daný měsíc), a to ve všech kalendářních měsících po dobu realizace projektu OP VVV.

Ve výjimečných případech může počet odpracovaných hodin zaměstnance u všech subjektů zapojených do realizace projektu dosahovat v součtu až 1,2násobku fondu pracovní doby daného měsíce. Výjimka na tuto výši odpracovaných hodin platí pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci škol vymezených § 7, odst. 3 školského zákona, akademičtí pracovníci vymezení § 70 zákona o vysokých školách. Těmto pracovníkům je ze strany ŘO udělena výjimka, tj. navýšení na 1,2násobek fondu pracovní doby daného měsíce může proběhnout bez nutnosti žádat o toto navýšení Řídicí orgán prostřednictvím změnového řízení. V odůvodněných případech je možné výjimku udělit i pro další členy odborného týmu, příjemce však musí o toto navýšení požádat prostřednictvím změnového řízení, viz kapitola 7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

21

Je nějak ošetřena situace, kdy řešitel vloží do projektu svoje data a v rámci výstupu projektu potom budou veřejnosti k dispozici zdarma? S výstupem projektu by to mělo značnou souvislost, protože nad těmito daty by vznikala ICT aplikace pro různé formy učení, vzdělávání, testování, včetně multimediálních složek.

V případě ISDV II v KA2 a KA3 se má jednat o INOVACE v (digitálním) vzdělávání. Inovací nemůže být pouhé zpřístupnění dříve vytvořeného produktu, byť pod CC licencemi. Hradit lze pouze nově vytvořený produkt a práce na něm, nikoliv vstup žadatele/partnera do projektu (již dříve vytvořený produkt).

20

Je možné mít za partnera zřizovatele subjektu žadatele?

Ano, tato možnost je u povinně volitelných aktivit č. 2–4. Výčet oprávněných partnerů je uveden v kap. 4.2 textu výzvy.

19

Pokud má vzdělávací program více modulů, jakým způsobem je žadatel v projektu vykazuje?

Jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou povinně volitelnou aktivitu. V případě, že má vzdělávací program více modulů (stanovuje si sám tvůrce digitálního vzdělávacího zdroje), je nutné je popsat v rámci jedné žádosti o podporu a vykázat je v rámci indikátoru 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem. Tzn., že číslo u indikátoru 5 13 01 určuje počet ucelených finálních digitálních vzdělávacích zdrojů, které budou v projektu vytvořeny.

18

Je možné zapojit školu do projektu bez partnerství, tedy pouze jako spolupracující subjekt?

Ano, lze, ale pouze v aktivitách č. 2 a 3 a to pouze v případě, že je v těchto aktivitách počítáno s průběžným ověřováním a v době podávání žádosti o podporu nejsou jednotlivé subjekty škol, které budou zapojeny do průběžného ověřování, známy. Je tak pouze kvantifikován počet škol, které žadatel plánuje zapojit do průběžného ověřování, ale bez jejich bližší identifikace (např. název školy apod.). Pokud jsou školy známy (i pro průběžné ověřování) již v době podávání žádosti o podporu, je nutné je zapojit v pozici partnera. Nelze takto zapojit školy, pro které jsou povinně stanovená pravidla zapojení jako partnerů projektu, tzn. zapojené školy (Seznam zapojených škol).

17

Jakým způsobem by měl žadatel přizpůsobit program pro žáky se SVP?

Žadatel zařadí mezi vytvářené digitální vzdělávací zdroje (DVZ) minimálně jeden specifický s uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), přičemž je na žadateli, jaký typ SVP zvolí. Tento DVZ bude označen tak, aby byl jednoznačně identifikovatelný. Za splnění této podmínky může být považováno i vytvoření jiné verze již vytvořeného DVZ pouze s dílčím uzpůsobením pro děti a žáky se SVP.

16

V textu výzvy je uvedeno, že je výzva komplementární s IROP, SC 2.4. Jedná se o podmínku podání žádosti o podporu?

Nikoliv, výzva jako taková je komplementární v rámci vazby Vzdělávání a celoživotní učení s IROP, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, nejedná se však o podmínku podání žádosti o podporu.

15

Aktivita č. 5 - Šíření příkladů dobré praxe škol: Je možné, aby v rámci jedné žádosti o podporu byl vzorovou školou v některém tématu partner projektu?

Nikoliv, v rámci této povinně volitelné aktivity může být vzorovou školou pouze žadatel. Žadatel si pro zaměření projektu volí ve své žádosti o podporu minimálně jedno a maximálně dvě témata z výběru uvedeného u dané aktivity v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.4.2.4. Pokud se tedy chce vzdělávat v jiné oblasti, než která je projektem nabízena a pro kterou je vzorovou školou (být tedy školou zájemce), musí se zapojit do projektu jiné vzorové školy (žadatele), která danou tematickou oblast nabízí. 

14

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol: Je výstupem projektu vzdělávací program nebo digitální vzdělávací program?

Výstupem aktivity č. 4 je digitální vzdělávací program zaměřený na digitální kompetence pedagogů.

13

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol: Je možné skupinovou část vzdělávání přizpůsobit, tedy rozdělit je na několik částí přizpůsobených různým skupinám pedagogických pracovníků?

Skupinové vzdělávání musí splňovat podmínku minimální časové dotace 16 hodin (à 45 minut) za přítomnosti zástupců vedení a min. poloviny pedagogického sboru a musí probíhat vždy pro všechny výše zmíněné společně v jednom místě a termínu. Zároveň musí být realizováno ve všech pěti tematických oblastech DigCompEdu uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.4.2.4. Pokud bude skupinové vzdělávání nabízet další moduly, které budou časově nad rámec povinných 16 hodin (à 45 min) skupinového vzdělávání, je možné jej přizpůsobit pedagogům např. tematicky či rozdělením do různých skupin.

Vhodnější je ale využít zaměření na konkrétní obor či témata spíše v individuálním vzdělávání.

12

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol: Minimální časová dotace skupinového vzdělávání 16 hodin se vztahuje k délce kurzu nebo k počtu účastníků?

Minimální časová dotace skupinového vzdělávání je stanovena na 16 x 45 minut v celkovém souhrnu za školu bez ohledu na počet účastníků. Minimálně 8 x 45 minut z této časové dotace musí proběhnout prezenční formou. Zbytek je možné realizovat online. Online forma vzdělávání musí být vždy tutorovaná a pro studujícího aktivizující.

11

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol: Je možné skupinové vzdělávání zaměřit na konkrétní obor?

Skupinové vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených škol v nově vytvořeném vzdělávacím programu je zaměřeno obecně na digitální kompetence jako takové bez rozdělení na konkrétní obory či předměty. Zaměření na určitý obor/určité obory může být pouze přidanou hodnotou tohoto vzdělávání. Vhodnější je využít zaměření na konkrétní obor spíše v individuálním vzdělávání.

10

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol: Jakým způsobem probíhá individuální vzdělávání s lektorem v nově vytvořeném vzdělávacím programu v případě MŠ, kde jsou u dětí přítomny dvě učitelky?

V případě individuálního vzdělávání je skutečně nutné, aby se jednalo pouze o individuální vzdělávání pedagoga s lektorem (1 pedagog vs 1 lektor). Tzn., že individuální vzdělávání nelze realizovat např. při  výuce,  ve které  jsou přítomny dvě učitelky.

9

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol: U individuálního vzdělávání s lektorem postačí zaměření na jednu tematickou oblast?

V individuálním vzdělávání je na volbě pedagoga, kterým tematickým oblastem DigCompEdu se hodlá s lektorem věnovat. Minimálně se však musí vzdělávat ve dvou tematických oblastech DigCompEdu uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.4.2.4 u dané aktivity včetně všech do nich spadajících digitálních kompetencí.

8

Je možné pořizované vybavení zapůjčit v průběhu realizace projektu škole a po ukončení projektu dané vybavení škole bezúplatně převést?

Tento postup není Pravidly pro žadatele a příjemce vyloučen, posouzení potřebnosti pořízení daného vybavení a následný způsob zacházení s tímto vybavením bude součástí procesu hodnocení žádosti o podporu. Je tedy v tomto případě nutné pečlivě zvážit a popsat postup, jakým způsobem bude vybavení pořizováno a jak s ním bude nakládáno v průběhu realizace projektu. Doporučený a vhodný je i popis výše zmíněného bezúplatného převedení pořízeného vybavení školám.

7

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol: Týká se omezení počtu partnerství i subjektů, které nejsou školami, např. spolků?

V případě, že se jedná o subjekt, který neposkytuje v aktivitě č. 4 cílovou skupinu (tzn. škola), ale pouze se podílí na vytváření vzdělávacího programu, je možné jej zapojit do více projektů. Je ovšem třeba mít na paměti, že v případě úspěšného hodnocení více projektů, do kterých je subjekt zapojen, nemůže dojít k financování stejných výstupů či činností.

6

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol: Pro aktivitu č. 4 platí omezení, že každá zapojená škola se smí zapojit pouze do jednoho projektu. Může se však takto zapojená škola zapojit do více projektů v případě, že se bude jednat o jinou aktivitu?

Ano, omezení se týká pouze zapojení škol do povinně volitelné aktivity č. 4. Zde je žadatel povinen zapojit min. 10 škol stejného druhu, přičemž zapojené školy musí být různými subjekty s různým IČ a jejich výčet dokládá žadatel přílohou žádosti o podporu Seznam zapojených škol (škola jako subjekt žadatele nebo partnera – spolutvůrce, pokud zároveň poskytuje cílovou skupinu, do tohoto výčtu se započítává). Platí pro jedno IČ, resp. RED IZO. Pokud bude škola (jedno IČ, resp. RED IZO) zapojenou školou ve více projektech aktivity č. 4, budou všechny tyto projekty, do kterých je zapojena, vyřazeny z procesu hodnocení. Toto omezení platí i v případě, že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola. Takový subjekt může zapojit pedagogy MŠ i ZŠ pouze v případě, že v projektu, kterého se bude účastnit, vznikne samostatný vzdělávací program pro MŠ i pro ZŠ. Obdobně to platí, pokud je součástí právnické osoby ZŠ a SŠ, případně MŠ, ZŠ i SŠ. 

5

Aktivita č. 4 - Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol: Je nutné zapojit právě 10 škol? Může se do nich započítat i subjekt žadatele?

Pro každý jeden vzdělávací program musí být do projektu zapojeno min. 10 škol stejného druhu, přičemž je možné mezi tyto subjekty započítat i subjekt žadatele v případě, že poskytuje zároveň i cílovou skupinu – tedy hodlá vzdělávat i své vlastní pedagogy. Např. pro vzdělávací program zaměřený na MŠ jsou zapojeni pouze pedagogové MŠ, pro vzdělávací program zaměřený na ZŠ pouze pedagogové ZŠ, pro vzdělávací program zaměřený na SŠ pouze pedagogové SŠ. V případě, že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola, do vzdělávacího programu pro MŠ se zapojí pouze učitelé MŠ, do vzdělávacího programu pro ZŠ pouze učitelé ZŠ. Pokud se budou chtít zapojit pedagogové MŠ i ZŠ v jednom subjektu (spojená MŠ a ZŠ), je možné se zapojit pouze do projektu, který nabízí vzdělávací program pro oba tyto druhy škol. 

4

Je žadatel povinen doložit společně se žádostí o podporu seznam škol, na kterých bude probíhat ověřování vytvořeného programu?

V rámci výzvy jsou definovány dva druhy ověřování: průběžné ověřování (nepovinné) a ověření finální verze digitálního vzdělávacího programu (dále pouze „DVZ“, povinné).

Průběžné ověření DVZ není pro žadatele povinné, pokud ho však plánuje v projektu, uvede jej do žádosti o podporu a stává se tak pro něho závazným. Pro průběh průběžného ověřování není nutné udávat seznam škol, ve kterých bude průběžné ověřování probíhat. Je však nutné kvantifikovat a popsat cílovou skupinu pro potřeby průběžného ověřování.

Na rozdíl od průběžného ověřování je ověření finální verze DVZ stanoveno výzvou (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část) a je povinné. Pro průběh ověření finální verze DVZ je nutné doložit seznam škol, ve kterých bude ověření finální verze DVZ probíhat, a to samostatnou přílohou Seznam zapojených škol.

3

Uveďte příklad na přílohu Analýza selhání tržního prostředí digitálních vzdělávacích zdrojů

Žadatel vytváří např. digitální vzdělávací zdroj tematicky zaměřený na vyjmenovaná slova.

Z Analýzy selhání tržního prostředí a návodných otázek pro její zpracování však vychází, že takový digitální zdroj již na trhu existuje, je např. komerčně nabízen, nejedná se tedy o vytvoření inovovaného digitálního vzdělávacího zdroje.

2

Jak postupovat v případě, že Learning Management System je chráněn licencí?

Doporučujeme využití systému Moodle či jiného obdobného open source programu, který je dostupný zdarma a to včetně zdrojového kódu. Je nutné postupovat takovým způsobem, aby bylo možné udělat z LMS export, který bude možné využít i zdarma bez licence.

1

Pro koho je vytvořen Rámec DigCompEdu, je zaměřen pouze na učitele základních škol?

Nikoliv, Rámec DigCompEdu je vytvořen obecně tak, aby bylo možné jej aplikovat pro co nejvíce oblastí, je však nutné jej vždy přizpůsobit konkrétnímu druhu školy.