ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

31. října 2018 - 28. února 2019

Celkový objem

605 mil. Kč

Hodnocené žádosti

173 mil. Kč

Podpořené žádosti

568 mil. Kč

Předložené žádosti

992 mil. Kč

Vyřazené žádosti

251 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií.

 

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

1.3 Číslo výzvy

02_18_067

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy1)

Druh výzvy
Kolová výzva
1)

Komplementární v rámci vazby Vzdělávání a celoživotní učení s IROP, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

17. 10. 2018

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

31. 10. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

31. 10. 2018, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28. 2. 2019, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

616 980 767 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč
Maximální výše výdajů: pro aktivitu č. 2: 10 000 000,- Kč
                                      pro aktivitu č. 3: 15 000 000,- Kč
                                      pro aktivitu č. 4: 10 000 000,- Kč
                                      pro aktivitu č. 5: 10 000 000,- Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

ex ante financování

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby bude maximálně 35 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Aktivita č. 2 – Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů

Podpora bude poskytnuta v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“).

Aktivita č. 3 – Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry

Podpora bude poskytnuta k realizaci nehospodářských aktivit vymezených v bodě 34 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01), a tudíž poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie.

Aktivita č. 4 – Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol

 • Žadateli a partnerům, kteří se budou podílet na vytvoření vzdělávacích programů, bude na tvorbu vzdělávacích programů poskytnuta podpora v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním SOHZ.
 • Žadateli a partnerům - uživatelům bude na aktivity uživatele (zapojení cílové skupiny) poskytnuta podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie za předpokladu, že bude na úrovni projektu (u všech zapojených škol) vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory.

Aktivita č. 5 – Šíření příkladů dobré praxe škol

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu (u žadatele a všech jeho partnerů) vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory.

3.8 Podpora de minimis

Pro tuto výzvu nerelevantní.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávněným žadatelem není příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu (PO OSS) jinou než Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Výčet oprávněných žadatelů je dále vymezen samostatně pro každou oprávněnou aktivitu.

Aktivita č. 2

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku nezřizované organizačními složkami státu.
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona.1
 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Územní samosprávné celky.
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
 • Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob).
 • Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí a krajů.

Aktivita č. 3

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku nezřizované organizačními složkami státu.
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona.
 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Územní samosprávné celky.
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
 • Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob).
 • Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí a krajů.

Žadatelem může být v případě výběru aktivity č. 3 pouze subjekt, který disponuje expozicemi/sbírkami/knižním fondem, které jsou běžně otevřeny a přístupny veřejnosti.

Aktivita č. 4

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku nezřizované organizačními složkami státu.
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona.
 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Územní samosprávné celky.
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
 • Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob).
 • Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí a krajů.

Aktivita č. 5

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku nezřizované organizačními složkami státu.
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona.

Omezení výzvy: Jedna žádost o podporu musí obsahovat pouze jednu povinně volitelnou aktivitu. Jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou povinně volitelnou aktivitu. Jedním žadatelem je subjekt s jedním IČO. Pokud jeden žadatel předloží v této výzvě více než dvě žádosti o podporu, budou všechny žádosti vyřazeny z procesu schvalování. V případě, že žadatel předloží dvě žádosti a v obou zvolí stejnou povinně volitelnou aktivitu, budou obě žádosti vyřazeny z procesu schvalování. Žádosti o podporu budou vybírány odděleně pro jednotlivé aktivity.


1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou předložit žádost o podporu samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Oprávnění partneři:

Aktivita č. 2,3,4

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku.
 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)
 • Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Územní samosprávné celky.
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
 • Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob).
 • Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí a krajů.

Upozornění pro aktivitu č. 4

Jeden subjekt (zapojená škola - uživatel) poskytující cílovou skupinu může být zapojen pouze v jedné žádosti o podporu v rámci aktivity č. 4 této výzvy.2

Aktivita č. 5

Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku nezřizované organizačními složkami státu.

Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona.

 


Platí pro jedno IČ, resp. RED IZO. Pokud bude škola (jedno IČ, resp. RED IZO) zapojena do více žádostí o podporu aktivity č. 4, budou všechny žádosti o podporu, do kterých je zapojena, vyřazeny z procesu hodnocení.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1 Řízení projektu

Všechny projekty musí povinně obsahovat dvě aktivity, povinnou aktivitu a povinně volitelnou aktivitu. Povinná aktivita je aktivita č. 1 (Řízení projektu). Jednu povinně volitelnou aktivitu je potřeba vybrat z aktivit č. 2 až č. 5.

Povinně volitelné aktivity:

Výzva obsahuje 4 povinně volitelné aktivity, z nichž žadatel vybírá vždy právě jednu.

Aktivita č. 2: Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů

Cílem aktivity je podpořit inovace výuky prostřednictvím vzniku nově vytvořených inovativních digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) pro rozvoj digitálního vzdělávání, informatického myšlení a digitální gramotnosti dětí a žáků. Těmi jsou zejména vzdělávací pomůcky a aplikace s interaktivním vzdělávacím obsahem, případně lokalizace3 zahraničních zdrojů.

Dílčí alokace na projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 2: 100 mil. Kč

Aktivita č. 3: Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/ paměťovými institucemi, science centry a ekocentry

Cílem této aktivity je podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů a aktivit (DVZ), ve kterých budou využity primární zdroje (exponáty, fondy) kulturních/paměťových institucí, science center a ekocenter. Vzniklé DVZ budou svým záměrem spadat do oblasti kultury, zachování kulturního dědictví nebo ochrany přírody.

Dílčí alokace na projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 3: 110 mil. Kč

Upozornění pro žadatele: V této aktivitě nebudou podpořeny shodné aktivity, které má již žadatel/partner financovány z výzvy Budování kapacit II OP VVV či aktivity, které budou zaměřeny na stejnou cílovou skupinu, pro kterou žadatel realizuje projekt z výzvy Budování kapacit II OP VVV.

Aktivita č. 4: Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol

Cílem aktivity je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Vzdělávací programy budou rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů.

Dílčí alokace na projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 4: 140 mil. Kč

Aktivita č. 5: Šíření příkladů dobré praxe škol

Cílem aktivity je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve školách a příkladná integrace digitálních technologií do vzdělávání.

Dílčí alokace na projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 5: 150 mil. Kč


3 Přizpůsobení počítačového software nebo jiného digitálního zdroje pro český jazyk (jazyková lokalizace) a místní (ČR) zvyklosti (kulturní lokalizace) jako jsou zvyklosti prostředí země, zápisu čísel, data, času apod.

5.1.2 Vyloučené aktivity

V rámci výzvy nebudou podporovány tyto aktivity:

 • Aktivity, které budou zaměřeny pouze na nákup a pořízení digitálních technologií bez vazby a návaznosti na vzdělávací aktivity.

5.1.3 Cílová skupina

Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ.
pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Pro tuto výzvu nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

5.1.6 Udržitelnost

Pro tuto výzvu nerelevantní.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé nejdříve ode dne nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání ZoR projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektů bude vykazována formou nepřímých nákladů (viz kapitoly 8.7.4.1 a 8.7.4.3 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část). Zbývající část celkových způsobilých výdajů představují přímé výdaje, jejichž způsobilost je prokazována doložením účetních, daňových a jiný dokladů.

7.4 Limity rozpočtu

Pro projekty této výzvy jsou stanoveny tyto limity rozpočtu:

 • položka rozpočtu Outsourcované služby – maximálně 49 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje;
 • kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční – max. 20 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje. Tento limit je relevantní pouze pro projekty, které obsahují aktivitu č. 4 nebo 5;

Pro projekty obsahující aktivitu č. 2 nebo 3 jsou investiční výdaje nezpůsobilé.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu4 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


4 Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě, příp. projektový záměr se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Ing. Irena Havlová
E-mail: Irena.Havlova@msmt.cz
Telefon: 234 814 597

Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.

Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.

Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.

Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.

V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.

Dotazy / projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.

V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / projektový záměr v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu určit, zda se bude konzultace konat.

Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1005517.htm

 

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit.

V případě zániku žadatele přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.