ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Oddíly výzvy

7

Budou probíhat osobní konzultace?

Osobní konzultace k této výzvě poskytovány nejsou. Je to především z důvodu zachování rovného přístupu k žadatelům, neboť není možné z kapacitních důvodů zajistit konzultace všem žadatelům.

6

Budou se konat semináře pro žadatele?

Ano, vždy cca 1 měsíc před termínem průběžných uzávěrek příjmu žádosti o podporu, tj. před 15. 4. 2019 (seminář se již konal), 31. 7. 2019, 15. 10. 2019 a  6. 1. 2020. Informace o termínech jsou vždy v  předstihu zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare. Následně jsou na odkazu: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2/dokumenty.htm zveřejněny prezentace ze semináře.

5

Jakým způsobem má být zapojen partner? Musí být organizace, pro kterou budou realizovány jednotky aktivit, zapojena v projektu jako partner? Příklad: Větší organizace v kraji by byla žadatelem a realizovala by jednotky aktivit jak pro svoji cílovou skupinu, tak pro cílovou skupinu několika malých organizací, tzn., že by měla veškeré jednotky v rozpočtu. Další malé organizace by nebyly zapojeny jako partner. Je to možné?

Partnerství není v této výzvě povinné, je tedy možné projekt realizovat bez partnera. Žadatel by si při sestavování žádosti o dotaci měl zodpovědět tři otázky, které mu pomohou určit, zda partnera, případně jakého (bez finančního příspěvku nebo s finančním příspěvkem), potřebuje:

1.       Mám jako budoucí příjemce dostatečné zkušenosti a přímý přístup k cílové skupině v počtu a složení uvedeném v projektu? Pokud NE, bude žadatel potřebovat partnera či partnery s popisem jim dostupné cílové skupiny, aby pro účely věcného hodnocení prokázal, že cílovou skupinu v uvedeném počtu a složení do projektu zapojí a zrealizuje všechny aktivity projektu. Partnerství může být uzavřeno jak s finančním příspěvkem, tak bez finančního příspěvku.

2.       Plánuji proplácet jinému subjektu výdaje spojené s realizací aktivit z prostředků projektu? Pokud ANO, je nutné, aby žadatel zapojil tyto subjekty jako partnery s finančním příspěvkem. Proplácet lze pak výdaje přímo související s dosahováním cílů projektu. Realizací aktivit není míněn dílčí nákup služeb nebo zboží (dodavatelsko-odběratelský vztah), které musí příjemce zajistit dle postupů uvedených v kapitole 12 Zadávání a kontrola zakázek Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část.

3.       Mám jako žadatel obrat odpovídající alespoň 20 % částky plánovaných celkových způsobilých výdajů projektu? Pokud NE, bude žadatel potřebovat partnera či partnery s finančním příspěvkem, jejichž prostřednictvím může prokázat obrat odpovídající požadavku na oprávněnost dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitoly 5.2.1 písm. J. Podmínky partnerství dle kapitoly 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část nejsou tímto dotčeny.

V případě, že má žadatel odpovídající zkušenosti s cílovou skupinou, je schopen ji ve zvoleném složení a množství sám zapojit do projektu a provést s ní veškeré aktivity uvedené v projektu tak, aby dosáhl stanovených cílů (indikátorů) a sám splňuje podmínku obratu za poslední 2 roky ve výši alespoň 20 % požadovaných celkových způsobilých výdajů, může projekt realizovat bez partnerů.

Pokud žadatel partnera/y do realizace projektu zapojí, je nezbytné uzavřít Smlouvu o partnerství nejpozději před vydáním právního aktu. Partner a jeho role v projektu jsou identifikovány v žádosti
o dotaci. Principy partnerství upravuje kapitola 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

4

V aktivitě č. 2 a č. 3 je u vzdělávání pracovníků uvedeno, že: „Vybraný kurz nesmí být akreditován jako rekvalifikační,“ a dále je také uvedeno v textu na jiném místě:  „Nesmí se však jednat o vzdělávání vedoucí ke změně kvalifikace ani o rekvalifikační kurzy.“ Platí tedy oboje?

Ano, obě podmínky musejí být dodrženy. Kurzy, které mají být absolvovány, musejí být akreditované, ale nesmějí být akreditovány jako rekvalifikační či vést ke změně kvalifikace.

V PpŽP – specifická část kpt.  5.2.4. Oprávněnost aktivit projektu, Specifikace aktivity č. 2 a 3 (vzdělávání pracovníků) je (pouze) v souvislosti s požadovanou akreditací kurzu upozorněno na výjimku pro akreditované rekvalifikační kurzy: „Pracovníci organizací působících v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže budou podporováni ve svém odborném růstu účastí na akreditovaných vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí ve vybraných tématech. Lze využít nejen programy akreditované MŠMT, ale např. i programy s akreditací MPSV. Vybraný kurz nesmí být akreditován jako rekvalifikační.a v popisu aktivit v části „Cíle a popis realizace“ jsou stanoveny všechny podmínky vztahující se k obsahu kurzu: „Vzdělávání musí probíhat prezenční formou, absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu. Nesmí se však jednat o vzdělávání vedoucí ke změně kvalifikace ani o rekvalifikační kurzy. “.

3

Můžeme při realizaci aktivity č. 2 tj. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km uskutečnit i kurz vzdálenější než 10 km?

Při realizaci aktivity č. 2 „Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin – realizace do vzdálenosti 10 km“ se nedokládá cestovní doklad ani jiný doklad o vzdálenosti. Příjemce tedy může pracovníka vyslat na školení do jakéhokoliv místa bez ohledu na vzdálenost.  Příjemci však bude za realizaci aktivity proplacen pouze jednotkový náklad ve výši 1.604 Kč, který obsahuje cestovní náhrady a další náklady vyčíslené pro vzdálenost menší než 10 km (oproti aktivitě č. 3, kde jednotkový náklad činí 2.112 Kč).

2

Může být tandemové vzdělávání realizováno ve stávajícím placeném kroužku?

Tandem se může odehrávat v rámci jakékoliv aktivity (stávající či nové) za předpokladu, že není aktivita (kroužek) právě hrazena z jiných finančních prostředků. Jednotka aktivity v sobě zahrnuje veškeré náklady na realizaci (např. provozní náklady).

Výše uvedené platí pro aktivity

  • č. 6  a č. 7  Tandemové neformální vzdělávání (s financováním i bez financování osobních nákladů)
  • č. 8 a č. 9  Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání (s financováním i bez financování osobních nákladů)
  • č. 11, č. 12, č. 13 Projektové dny (s financováním i bez financování osobních nákladů) v klubovně i mimo klubovnu

Poznámka: U aktivity č. 10 Klub v neformálním vzdělávání -  24 hodin -  se musí jednat o zcela novou aktivitu, výše uvedené se této aktivity netýká.

1

Ve stanovách organizací pracujících prokazatelně s cílovou skupinou děti a mládež v rámci neformálního vzdělávání nebývá zaneseno přímo formální vzdělávání. Bude uznána jiná formulace například výchova a rozvoj osobnosti apod.?

Ve zřizovacích/zakládacích dokumentech organizace nemusí být používán pojem „Neformální vzdělávání“, ale z dokumentu musí jasně vyplynout, že předmětem činnosti Žadatele jsou aktivity odpovídající definici neformálního vzdělávání (například výchovně vzdělávací aktivity mládeže, rozvoj osobnosti dítěte….).

Neformální vzdělávání je vymezeno v PpŽP– specifická část v kapitole 2 :

„Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém (formální vzdělávání vede k dosažení určitého stupně vzdělání doloženého certifikátem, např. vysvědčením, diplomem) a nevede k ucelenému školskému vzdělání. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů, založených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné. Organizátory jsou sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace (NNO), školská zařízení pro zájmové vzdělávání – především střediska volného času, vzdělávací agentury, kluby, kulturní zařízení a další.“.

Dále je vymezen pojem: Nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží ve vazbě na cílovou skupinu: „Neziskové organizace, které mají ve svých zřizovacích dokumentech zakotveno, že jednou
z jejich stěžejních činností je práce s dětmi a mládeží.“.

Při kontrole oprávněnosti žadatele bude vyjma doložených dokumentů (např. stanov organizace) hodnocena i příloha Zkušenosti s prací s cílovou skupinou.

Dále upozorňujeme na různou míru spolufinancování oprávněných žadatelů:

Pro potřeby spolufinancování platí kpt. 8.1.5. v PpŽP – specifická část „Spolufinancování v projektech OP VVV“, kde je uvedeno:

„V případě, že žadatelem/příjemcem je soukromoprávní subjekt vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jehož hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a tento subjekt se zabývá alespoň jednou z níže uvedených činností:

a) podporou nebo ochranou osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob,

b) poskytováním sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování,

c) realizací aktivit v oblasti vzdělávání,

d) prováděním aktivit sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu,

je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele/příjemce stanoveno na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.“

U žadatelů, kteří nesplňují výše uvedené, je dána míra spolufinancování dle kpt. 8.1.5. PpŽP- obecná část.