ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. února 2019 - 15. dubna 2020

Celkový objem

410 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

406 mil. Kč

Předložené žádosti

595 mil. Kč

Vyřazené žádosti

189 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Výzva umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

 • Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku:
  • Spolky
  • Ústavy
  • Obecně prospěšné společnosti
  • Registrované církve (nebo jimi zřízené náboženské společnosti)
  • Zájmová sdružení právnických osob
 • Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s.

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 28. 2. 2019 do vyčerpání alokace, nejpozději do 15. 4. 2020 do 14:00:00 hod. Řídicí orgán OP VVV informuje, že dne 23. října od 10 hodin pozastavuje příjem žádostí o podporu v souladu s bodem 8.5 výzvy. Od tohoto data nelze podávat nové žádosti o podporu (výzva je v IS KP14+ ve stavu uzavřena).

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinná aktivita:

 • Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity (ve dvou variantách):

 • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemové neformální vzdělávání
 • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
 • Projektový den v klubovně

Povinně volitelné aktivity (v jedné variantě):

 • Projektový den mimo klubovnu
 • Klub v neformálním vzdělávání

Podrobnosti k výše jmenovaným aktivitám jsou uvedeny v textu výzvy (kap. 5.1.1) a Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (kap. 5.2.4).

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 410 394 000 Kč

Minimální výše výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 20 000 000 Kč

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • Děti a žáci, kteří se účastní neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci ZŠ a SŠ)
 • Pracovníci a dobrovolníci organizací působících v oblasti vzdělávání a neformálního vzdělávání
 • Pedagogičtí pracovníci

Další informace

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 6. dubna 2020 změnu výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání spočívající v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. prosince 2022 na 31. srpna 2023 a v prodloužení max. délky trvání projektů z 36 na 42 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

Po zohlednění aktuální disponibilní alokace dále ŘO OP VVV rozhodl o navýšení alokace výzvy o 110 394 000 Kč, aby mohly být schváleny k financování všechny projekty zařazené v zásobníku náhradních projektů. Další navýšení alokace výzvy již ŘO OP VVV nepředpokládá a výzva bude dne 15. 4. 2020 uzavřena.

Zároveň je aktualizována příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru.


Řídicí orgán OP VVV (ŘO OP VVV) informuje, že dne 23. října od 10 hodin pozastavuje příjem žádostí o podporu ve výzvě 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v souladu s bodem 8.5 výzvy. Od tohoto data nelze podávat nové žádosti o podporu (výzva je v IS KP14+ ve stavu uzavřena). Zároveň ŘO OP VVV informuje o změně výzvy spočívající v posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu ze 6. ledna 2020 na 15. dubna 2020 do 14:00:00 hod.

Důvodem změny výzvy a jejího pozastavení je velký počet žádostí o podporu předložený k 15. říjnu 2019 (k termínu druhé průběžné uzávěrky). Alokace výzvy byla po první průběžné uzávěrce navýšena o 100 mil. Kč a její další navýšení ŘO OP VVV již nepředpokládá. Dojde-li v důsledku vyřazení žádostí či snížení jejich celkových způsobilých výdajů v průběhu procesu hodnocení k nedočerpání finanční alokace výzvy, bude výzva znovu otevřena, aby bylo možné podat další žádosti o podporu a podpořit projekty až do výše odpovídající alokaci výzvy. V opačném případě bude k datu 15. 4. 2020 výzva ukončena. O případném opětovném otevření výzvy budou žadatelé s dostatečným předstihem informováni na webových stránkách OP VVV.

U všech žádostí o podporu podaných do data pozastavení výzvy proběhne řádný proces hodnocení v souladu s pravidly a nastavenou metodikou OP VVV.

Žadatelé byli na možnost předčasného ukončení příjmu žádostí o podporu upozorněni dne 25. 6. 2019 na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.htm a prostřednictvím aplikace IS KP14+.


ŘO OP VVV informuje, že vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání budou na webových stránkách OP VVV zveřejněny v týdnu 7. – 11. října 2019.


Řídicí orgán OP VVV (ŘO) informuje žadatele výzvy 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání o změně výzvy spočívající ve zrušení druhé průběžné uzávěrky (31. 7. 2019) a navýšení finanční alokace výzvy o 100 000 000 Kč (tedy na 300 000 000 Kč). Třetí a čtvrtá průběžná uzávěrka zůstávají beze změny, současně však ŘO upozorňuje žadatele, že v případě vyčerpání finanční alokace po vyhodnocení všech žádostí předložených do uzávěrky dne 15. 10. 2019 může ŘO rozhodnout o předčasném ukončení výzvy.

K uvedeným změnám ŘO přistoupil vzhledem k neočekávaně vysokému zájmu o realizaci projektů v této výzvě ze strany žadatelů s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny žadatele a podpořit kvalitně připravené projekty.


ŘO OP VVV upozorňuje žadatele výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, že první průběžná uzávěrka pro příjem žádostí o podporu byla v souladu s výzvou ukončena 15. dubna 2019 ve 14:00 hod. Žádosti o podporu zaregistrované po tomto datu (a hodině) budou do procesu schvalování zařazeny až po ukončení další průběžné uzávěrky, která je stanovena ke dni 31. července 2019 ve 14:00 hod. S ohledem na skutečnost, že objem požadovaných finančních prostředků v žádostech předložených v první uzávěrce překročil alokaci výzvy, informuje ŘO žadatele, že je plánováno navýšení alokace výzvy. Děkujeme za pochopení.