ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. února 2019 - 15. dubna 2020

Celkový objem

410 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

406 mil. Kč

Předložené žádosti

595 mil. Kč

Vyřazené žádosti

189 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání. Tato výzva je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, včetně hl. m. Prahy.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

1.3 Číslo výzvy

02_18_071

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

4. 2. 2019

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

28. 2. 2019

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu1)

28. 2. 2019, od 10 hod.
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách OP VVV v sekci Aktuality.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu2)

15. 4. 2020, do 14 hod.
2)

Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí o podporu:

 • 15. 4. 2019 ve 14:00 hod.,
 • 15. 10. 2019 ve 14:00 hod.

Datum pozastavení příjmu žádostí o podporu: 23. října 2019 v 10:00:00.

Nedojde-li do data ukončení příjmu žádostí o podporu k opětovnému otevření výzvy (obnovení příjmu žádostí o podporu), bude výzva k tomutu datu ukončena.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 11. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
42 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

410 394 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů:                     1 000 000 Kč

Maximální výše výdajů:                    20 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante financování

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby bude maximálně 35 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele  a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu (u žadatele a u všech jeho partnerů s finančním příspěvkem) vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory. Více informací viz kapitola 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.8 Podpora de minimis

Pro tuto výzvu nerelevantní.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

 • Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku, a které jsou 
  • spolkem, nebo
  • ústavem, nebo
  • obecně prospěšnou společností, nebo
  • registrovanou církví nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba, nebo
  • zájmovým sdružením právnických osob

a zároveň

  • působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace pracující s dětmi a mládeží, nebo
  • jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin,nebo
  • zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3
 • Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s.

Omezení výzvy:

Jeden oprávněný žadatel může podat maximálně jednu žádost o podporu. Právo žadatele stáhnout žádost a podat novou žádost, tím není dotčena. Neúspěšní žadatelé mohou podat přepracovanou žádost o podporu v rámci výzvy jako žádost novou, a to nejpozději v den poslední uzávěrky příjmu žádostí o podporu dle kap. 2.4 výzvy.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně, nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.


Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Nad rámec Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část je umožněno, aby partneři projektu realizovali větší část aktivit uvedených v žádosti o podporu. Realizaci povinné aktivity Řízení projektu zajišťuje vždy žadatel/příjemce dotace.

Oprávněnými partnery jsou:

 • Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery: 
  • spolek;
  • pobočný spolek;
  • ústav;
  • obecně prospěšná společnost;
  • registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba;
  • zájmové sdružení právnických osob.

Pobočné spolky jsou povinny být v roli partnerů s finančním příspěvkem, pokud žadatelem/příjemcem bude spolek, který je založil a v rámci projektu bude docházet k finančním tokům mezi spolkem a jím založenými pobočnými spolky.

Jeden subjekt může být uveden jako partner pouze v jedné žádosti o podporu předložené v rámci této výzvy.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinná aktivita:

1. Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

2. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km

3. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km

4. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů

5. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

6. Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů

7. Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů

8. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů

9. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

10. Klub v neformálním vzdělávání

11. Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů

12. Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů

13. Projektový den mimo klubovnu 

5.1.2 Vyloučené aktivity

V rámci výzvy nebudou podporovány:

 • sportovní aktivity;
 • sociální služby.

5.1.3 Cílová skupina

pedagogičtí pracovníci
účastníci neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci základních a středních škol)
pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Pro tuto výzvu nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Výzva je vyhlašována v souladu s následujícími strategickými dokumenty: 

 • Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020; 
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 20152020;
 • Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

5.1.6 Udržitelnost

Pro tuto výzvu nerelevantní.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé ode dne, kdy žádost o podporu úspěšně splnila fázi věcného hodnocení1.

Nejdříve od tohoto okamžiku může žadatel začít projekt fyzicky realizovat.

Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby, či nikoli.


Za okamžik splnění fáze věcného hodnocení se považuje datum změny stavu projektu v MS2014+.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání ZoR projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektů bude vykazována formou nepřímých nákladů (viz kapitoly 8.7.4.1 a 8.7.4.3 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část). Zbývající část celkových způsobilých výdajů představují tyto výdaje:

 • přímé osobní výdaje prokazované účetními, daňovými a jinými doklady;
 • výdaje na jednotky aktivit vykazované formou standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.6.2 PpŽP – obecná část, bod a).

7.4 Limity rozpočtu

Podkapitola rozpočtu projektu – Výdaje na aktivity projektu (tj. výdaje 2. kategorie): suma finančních prostředků alokovaných v této podkapitole musí dosahovat minimálně 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Tento limit se vztahuje na sestavení rozpočtu v žádosti o podporu a musí být dodržován i v době realizace projektu při provádění změn rozpočtu projektu. 

Při čerpání výdajů projektu musí celkové skutečně vyúčtované způsobilé výdaje podkapitoly rozpočtu projektu – Výdaje na aktivity projektu (tj. výdaje 2. kategorie) tvořit nejméně 40 % celkových vyúčtovaných výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu2 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


2 Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle §14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé zasílat své dotazy k výzvě, příp. k přípravě projektové žádosti, na níže uvedený kontaktní e-mail.

Kontaktní e-mail: neformalni_vzdelavani@msmt.cz

 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Seminář pro žadatele se bude konat před každou průběžnou uzávěrkou výzvy. Tento seminář bude vždy přednostně určen pro ty žadatele, kteří připravují svou žádost o podporu k předložení v dané uzávěrce. Semináře budou určeny výhradně pro zástupce žadatelů, nikoliv pro jednotlivé partnery.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. 

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel  pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria 
 • Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část: 

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). 

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l rozpočtových pravidel, splňujeli právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví. 

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek pro realizaci projektu budou stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace.