ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. srpna 2019 - 14. ledna 2020

Celkový objem

1 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

799 mil. Kč

Předložené žádosti

813 mil. Kč

Vyřazené žádosti

13 mil. Kč

Zbývající objem

201 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Oddíly výzvy

Kontaktní e-mail pro dotazy k výzvě:  IGA_VS@msmt.cz

Co je cílem této výzvy?

Zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na VŠ. Výzva je určena veřejným, soukromým i státním vysokým školám, které realizují výuku spojenou s výzkumem. Záměrem výzvy je podpořit vysoké školy, které na základě svých strategií usilují o zkvalitnění výuky spojené s výzkumem, posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti nebo snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia.

Kdo může o dotaci požádat?

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které zároveň splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01:

  • Veřejné vysoké školy
  • Státní vysoké školy (organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu)
  • Soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú., a. s., s. r. o. aj.)

Ke splnění podmínky oprávněnosti je žadatel rovněž povinen k datu vyhlášení výzvy v IS KP14+ realizovat výuku alespoň v jednom akreditovaném doktorském studijním programu.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinné aktivity

  • Zvyšování kvality studentské grantové soutěže na VŠ
  • Implementace studentských grantů
  • Řízení projektu

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč

Minimální výše výdajů: není stanovena

Maximální výše výdajů: je stanovena individuálně pro jednotlivé oprávněné žadatele

Maximální alokace pro jednotlivé oprávněné žadatele vychází z údajů v centrální databázi Sdružené informace matrik studentů (SIMS) k 31. 10. 2018. Konkrétní hodnoty individuálních alokací jsou uvedeny v Příloze č. 3 výzvy Přehled maximálních alokací pro jednotlivé oprávněné žadatele.

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

  • Studenti vysokých škol
  • Akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol
  • Pracovníci výzkumných organizací

Jak a kdy si žažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 28. 8. 2019 od 10:00 hod. do 14. 1. 2020 do 14:00 hod.

Další informace

Řídicí orgán OP VVV dne 28. 8. 2019 vyhlašuje výzvu č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 14. 1. 2020 ve 14:00:00 hod.