ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

21. ledna 2019 - 30. června 2020

Celkový objem

736 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

736 mil. Kč

Předložené žádosti

894 mil. Kč

Vyřazené žádosti

158 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)

Oddíly výzvy

Kontaktní e-mail pro dotazy k výzvě: inkluzeSVL@msmt.cz

Co je cílem této výzvy?

Zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit (SVL). Podpora obcí a krajů, na jejichž území leží SVL, v roli koordinátorů řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Zajištění finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání na zavádění a realizaci individuální integrace. Pořádání osvětových aktivit pro veřejnost, podpora vzniku nových platforem, realizace workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání a možnost absolvovat stáže do zemí EU.

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Kompletní výčet oprávněných žadatelů a partnerů je uveden v textu výzvy (bod 4.1 a 4.2).

Kategorie I

 • Obce
 • Sdružení obcí zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek
 • Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí
 • Městské části hl. m. Prahy

Kategorie II

 • Vyšší uzemní samosprávné celky – kraje (včetně hl. města Prahy)

Kategorie III

 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku
 • Zájmová sdružení právnických osob

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Všechny projekty musí obsahovat jak aktivity povinné, tak i některé aktivity povinně volitelné. Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinné aktivity

 • Řízení projektu (aktivita povinná pro všechny kategorie žadatelů)
 • Podpora obce/kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání (aktivita povinná pouze pro žadatele kategorie I a II)

Povinně volitelné aktivity

 • Předškolní vzdělávání
 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách a školských poradenských zařízeních

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 736 728 700 Kč

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

Povinné cílové skupiny

 • Žáci/děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí
 • Rodiče a osoby, jimž je dítě/žák svěřeno do péče

Další oprávněné cílové skupiny

 • Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
 • Děti a žáci, pokud jsou aktivity projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole a v dalších zařízeních pro zájmové vzdělávání
 • Pracovníci škol a školských zařízení, management škol a školských zařízení
 • Pracovníci a dobrovolníci působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v zájmovém vzdělávání, studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení
 • Veřejnost

Jak a kdy si žažádat?

Řídicí orgán OP VVV informuje, že dne 7. února 2020 od 14:00 hodin pozastavuje příjem žádostí o podporu v souladu s bodem 8.5 výzvy. Od tohoto data nelze podávat nové žádosti o podporu (výzva je v IS KP14+ ve stavu uzavřena).

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 21. 1. 2019 do vyčerpání alokace, nejpozději do 30. 6. 2020 do 14:00 hod.

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

opvvv.msmt.cz

opvvv@msmt.cz

Další informace

Řídicí orgán OP VVV ve výzvě č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) zveřejnil videozáznam ze semináře k výzvě:

Video prezentace ze semináře k výzvě č. 02_19_075 konaného dne 1. 10. 2020


Řídicí orgán OP VVV (ŘO OP VVV) informuje, že dne 7. února 2020 od 14:00 hodin pozastavuje příjem žádostí o podporu ve výzvě 02_19_075  Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II v souladu s bodem 8.5 výzvy. Od tohoto data nelze podávat nové žádosti o podporu (výzva je v IS KP14+ ve stavu uzavřena). Důvodem pozastavení výzvy je velký počet žádostí o dotaci předložený k 7. únoru 2020 (třetí průběžná uzávěrka), který překračuje disponibilní alokaci výzvy. Dojde-li v důsledku vyřazení žádostí či snížení jejich celkových způsobilých výdajů v průběhu procesu hodnocení k nedočerpání finanční alokace výzvy, bude výzva znovu otevřena, aby bylo možné podat další žádosti o podporu a podpořit projekty až do výše odpovídající alokaci výzvy. V opačném případě bude k datu 30. 6. 2020 ve 14:00 hod. výzva ukončena. O případném opětovném otevření výzvy budou žadatelé s dostatečným předstihem informováni na webových stránkách OP VVV.  U všech žádostí o podporu podaných do data pozastavení výzvy proběhne řádný proces hodnocení v souladu s pravidly a nastavenou metodikou OP VVV.

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. ledna 2019 výzvu č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality  II (SVL II) v prioritní ose 3. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. června 2020 ve 14:00 hod.