ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

21. ledna 2019 - 30. června 2020

Celkový objem

736 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

736 mil. Kč

Předložené žádosti

894 mil. Kč

Vyřazené žádosti

158 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit (SVL). Výzva se zaměřuje nejen na obce/svazky obcí zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) nebo spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování formou vzdálené dílčí podpory (VDP), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí SVL, které nejsou zapojené v KPSVL nebo VDP. Obce a kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání na svém území, jejichž aktivity doplní ostatní subjekty důležité pro koordinovanou podporu vzdělávání v území se sociálně vyloučenými lokalitami. Aktivity mohou obce, kraje a další oprávnění žadatelé zacílit na přímou podporu mateřských, základních a středních škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání apod. v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání, na osvětové aktivity směřované na veřejnost a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání. Výzva umožní i maximalizaci podpory škol v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím podpůrných personálních pozic, které doplní aktivity škol realizované z výzev na zjednodušené projekty.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_19_075

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Sociální začleňování a boj s chudobou“ s OP Z – SC 2.1, IROP – SC 2.4, OP PPR – SC 3.3

1.6 Model hodnocení1)

Jednokolový
1)

Proces schvalování žádostí o podporu je popsán Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (kapitola 5.4.).

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

7. 1. 2019

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

21. 1. 2019

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

21. 1. 2019, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu2)

30. 6. 2020, do 14 hod.
2)

Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí o podporu:

29. 4. 2019 do 14:00 hod.,

30. 8. 2019 do 14:00 hod.,

7. 2. 2020 do 14:00 hod.,

30. 6. 2020 do 14:00 hod.

Datum pozastavení příjmu žádostí o podporu: 7. února 2020 ve 14:00:01. Nedojde-li do data ukončení příjmu žádostí o podporu k opětovnému otevření výzvy (obnovení příjmu žádostí o podporu), bude výzva k tomuto datu ukončena.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
18 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

736 728 700 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante financování

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby bude maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Další informace o poskytnutí první zálohové platby jsou uvedeny v kapitole 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu (u žadatele a partnerů s finančním příspěvkem) vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Kategorie I

 • Obce.
 • Sdružení obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek.
 • Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Městské části hl. m. Prahy.

Kategorie II

 • Vyšší územní samosprávné celky – kraje, včetně hl. města Prahy, zřízené podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie III

 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, které jsou:
  • spolkem, vyjma pobočných spolků, nebo
  • ústavem, nebo
  • obecně prospěšnou společností, nebo
  • nadací, nebo nadačním fondem, nebo
  • registrovanou církví, nebo náboženskou společností, nebo jimi zřízenou tzv. církevní právnickou osobou,
 • a které zároveň:
  • vykonávají veřejně prospěšnou činnost, a/nebo
  • jsou místní akční skupinou uvedenou v databázi členů Národní sítě místních akčních skupin.
 • Zájmová sdružení právnických osob.

Školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku a soukromé vysoké školy nejsou oprávněnými žadateli této výzvy.

 

Omezení výzvy:

V této výzvě mohou žádat pouze:

 • Obce, sdružení obcí či svazky obcí zapojené v KPSVL, které nečerpají finanční prostředky z výzev 02_16_021 (Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL) a 02_17_051 (Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality), nebo již ukončily projekt v těchto výzvách nebo aktivity projektů z výzev 02_16_021 a 02_17_051, jež bude realizovat z výzvy 02_19_075, budou v době zahájení nového projektu již ukončené. 

 • Obce, sdružení obcí či svazky obcí spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) v režimu vzdálené dílčí podpory, a to na základě zpracovaného Místního plánu inkluze.

 • Městské části hl. m. Prahy zapojené do KPSVL nebo spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) v režimu vzdálené dílčí podpory, a to na základě zpracovaného Místního plánu inkluze.

 • Kraje, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita (lokality/obce nezapojené v KPSVL a nezapojené do vzdálené dílčí podpory ASZ)1 a které nečerpají finanční prostředky z výzvy 02_17_051 (Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality), nebo již ukončily projekt v této výzvě nebo cílí podporu na SVL lokality (mimo KPSVL a mimo obce zapojené do vzdálené dílčí podpory spolupracující s ASZ) nezapojené ve výzvě 02_17_051. Je vždy nutná prokazatelná vazba aktivit na řešení problematiky zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků žijících právě na území těchto lokalit. 

 • Žadatelé kategorie III mohou žádat pouze za předpokladu, že nečerpají finanční prostředky na aktivity pro cílové skupiny v totožném území, na něž čerpají finanční prostředky z výzvy 02_17_039 (Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II), nebo již ukončili projekt v této výzvě, nebo veškeré aktivity projektu z výzvy 02_17_039 budou v době zahájení nového projektu z výzvy 02_19_075 již ukončené, a současně je předkládaný projekt zaměřený na území zapojené do KPSVL nebo na území obcí ve vzdálené dílčí podpoře. 


Pro potřeby výzvy bude primárním zdrojem informací o těchto lokalitách aktualizovaná tzv. Gabalova zpráva (studie GAC 2015, dostupná na http://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/?page=1; výskyt SVL dle ORP – viz:  https://www.esfcr.cz/mapa-svl2015/www/index2f08.html?page=iframe_orp; přehled lokalit zapojených v KPSVL nebo Vzdálené dílčí podpoře (VDP) viz http://www.socialni-zaclenovani.cz, záložka Lokality).

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery (s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku). 

V případě realizace neformálních předškolních center v aktivitě č. 4 (Předškolní vzdělávání), je povinné partnerství s min. jednou mateřskou školou. Dále v případě zařazení jakékoliv personální pozice z aktivity č. 6 (Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách a školských zařízeních) do projektu musí být školy/školská poradenská zařízení, kde budou tyto pozice zřízeny, partnery s finančním příspěvkem (partnerství s finančním příspěvkem je pro ně v tomto případě povinné). 

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Oprávnění partneři:

 • Subjekty vymezené v bodě 4.1 této výzvy.
 • Školy a školská zařízení (tj. právnické osoby vykonávající činnost škol nebo školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku). Každá škola/školské zařízení může být partnerem pouze v jednom projektu této výzvy.
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.
 • Veřejné vysoké školy.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinné aktivity:

1) Žadatel kategorie I

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu

V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést tuto povinnou aktivitu, a to jako samostatnou klíčovou aktivitu. Popis obsahu této aktivity je uveden v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

 • Aktivita č. 2: Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání

Žadatel je povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu uvedenou v kapitole 5.2.4.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Dále je žadatel povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu z povinně volitelné aktivity č. 4 a/nebo 5 a/nebo 6.           

2) Žadatel kategorie II

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu

V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést tuto povinnou aktivitu, a to jako samostatnou klíčovou aktivitu. Popis obsahu této aktivity je uveden v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

 • Aktivita č. 3: Podpora kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání

Žadatel je povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu uvedenou v kapitole 5.2.4.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Dále je žadatel povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu z povinně volitelné aktivity č. 4 a/nebo 5 a/nebo 6.

3) Žadatel kategorie III

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu

V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést tuto povinnou aktivitu, a to jako samostatnou klíčovou aktivitu. Popis obsahu této aktivity je uveden v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

Dále je žadatel povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu z povinně volitelných aktivit č. 4 a/nebo 5, dále může realizovat i aktivitu č. 6.

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 4: Předškolní vzdělávání

Aktivita č. 5: Prevence školní neúspěšnosti

Aktivita č. 6: Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách a školských poradenských zařízeních

Podaktivity povinně volitelných aktivit jsou uvedeny v kapitole 5.2.4.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • vznik nových webových portálů nebo jejich částí,

 • adaptační kurzy, vícedenní akce typu motivačního soustředění pro „starší kamarády“, vícedenní exkurze odpoledních klubů, vícedenní soustředění sportovních i ostatních kroužků, vícedenní výjezdy v rámci vzdělávacích aktivit o prázdninách, vícedenní výjezdy (pobytové aktivity) pro děti/žáky a/nebo jejich rodiče,

 • kroužky, které nejsou primárně zaměřeny na rozvoj sociálních a personálních kompetencí a občanských kompetencí, tj. kroužky zaměřené výhradně na individuální taneční nebo pohybové aktivity a individuální sporty, sólový zpěv, individuální hru na hudební nástroj apod., kroužky ručních prací, šití, šikovných rukou, vaření, výtvarné, keramické, fotografické, kroužky ICT a robotiky a podobně,

 • příprava, tvorba a následná realizace nových vzdělávacích kurzů pro pracovníky ve vzdělávání příjemcem a/nebo partnerem, tj. příjemce/partner nemůže vytvořit nový kurz a ten následně realizovat. Možný je pouze nákup vzdělávacího kurzu od externího dodavatele (kurzy nemusí být akreditované),

 • vznik a vybavování neformálních volnočasových zařízení/klubů v povinně volitelné aktivitě č. 5,

 • aktivity zaměřené na pořízení vybavení, vč. nábytku,

 • aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov.

5.1.3 Cílová skupina3)

Žáci/děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí (děti/žáci ze znevýhodněného prostředí), např. žáci/děti s odlišným mateřským jazykem nebo romským etnolektem, kteří jsou současně socioekonomicky znevýhodnění.
Rodiče a osoby, jimž je dítě/žák svěřeno do péče (dále jen rodiče).
3)

Další oprávněné cílové skupiny

 • Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.
 • Děti a žáci, pokud jsou aktivity projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže.
 • Pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků.
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení.
 • Veřejnost.

Další informace jsou uvedeny v kap. 5.2.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu s následujícími strategickými dokumenty: Strategií romské integrace, Akčním plánem inkluzivního vzdělávání 2019-2020, Strategií vzdělávací politiky do roku 2020, Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací politiky České republiky, Strategií boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020 a jejím Akčním plánem2, Strategickým plánem sociálního začleňování (SPSZ daného území, resp. jeho přílohou Místním plánem inkluze)/Místním plánem inkluze, Školskou inkluzivní koncepcí kraje.

Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.


Vždy v souladu s aktuálně platnými verzemi uvedených dokumentů.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky vždy ve vazbě na zpracovaný a schválený Místní plán inkluze (MPI), případně Školskou inkluzivní koncepci kraje.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, pouze podaktivity výzvy č. 2.2 a 3.2 (Studijní cesty/stáže do zemí EU) mohou být realizovány mimo území České republiky, a to na území EU.3


3Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé od 1. 1. 2019. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání Zpráv o realizaci projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektů bude vykazována formou nepřímých nákladů (viz kapitoly 8.7.4.1 a 8.7.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část). Zbývající část celkových způsobilých výdajů představují tyto výdaje:

 • výdaje zařazené do 1. kategorie a 2. A. kategorie rozpočtu projektu prokazované účetními, daňovými a jinými doklady,
 • výdaje zařazené do 2. B. kategorie rozpočtu projektu – výdaje na jednotky podaktivit spadající pod povinně volitelnou aktivitu č. 6 vykazované formou standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, bod a).

7.4 Limity rozpočtu

Položka rozpočtu Outsourcované služby – maximálně 49 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje.

Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční – maximálně 10 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje. Tento limit je relevantní pouze pro projekty, které obsahují povinně volitelnou podaktivitu č. 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.10. Pro ostatní projekty jsou investiční výdaje nezpůsobilým výdajem. 

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu4 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě, příp. projektový záměr se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktovat Řídicí orgán ohledně výzvy je možné prostřednictvím e-mailu: inkluzeSVL@msmt.cz

 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v předem domluveném termínu.
 • Dotazy / projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů (nebude-li domluveno jinak) před konáním konzultace na e-mail.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / projektový záměr v požadovaném termínu, je v kompetenci Řídicího orgánu určit, zda se bude konzultace konat.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr. Formu a rozsah konzultace určí Řídicí orgán na základě zaslaných podkladů.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.  

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Informace ke změnám výzvy jsou uvedeny v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována podle rozpočtových pravidel formou dotace. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

V případě zániku žadatele přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l rozpočtových pravidel, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně při nedodržení stanovených podmínek výzvy budou stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace.