ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)

Oddíly výzvy

6

Jsou v příloze Realizační tým uváděny i pracovní pozice, které souvisejí s realizací podaktivit 6.1 - 6.7?

Ne, v příloze Realizační tým jsou uváděny pouze pracovní pozice spadající dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.5 mezi náklady 1. kategorie, tzn. pracovní pozice související s realizací aktivity Řízení projektu a dále s aktivitami č. 2 – 5.

5

V případě zařazení personální pozice školního psychologa z aktivity č. 6 je možné navíc do rozpočtu projektu vložit např. nákup odborné psychologické literatury pro potřeby této pozice?

Ne, jednotkový náklad zahrnuje veškeré výdaje na realizaci dané personální pozice. Náklady na pomůcky atd. související s jednotkovými náklady tedy nelze uplatňovat v dalších částech rozpočtu projektu.

4

Může doučování probíhat i v době hlavních prázdnin formou přípravy žáků na reparáty, které probíhají na konci srpna? A platí i v tomto případě min. hodinový rozsah doučování?

Doučování může doplňkově probíhat i o prázdninách. Minimální rozsah doučování jednoho žáka jsou 2 vyučovací hodiny (45 minut) týdně mimo období prázdnin, tzn., že podmínka přesného časového rozsahu doučování je stanovena pouze pro období školního vyučování.

3

Jak je to se závazkem finančního čerpání v aktivit č. 6 - vztahují se na jednotkové náklady finanční milníky? Co nastane v případě nevyčerpání?

Finanční milník dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.2.5.1 vyjadřuje minimální výši výdajů projektu, kterou je v úhrnu příjemce povinen předložit ŘO za sledovaná období, pro která je finanční milník nastaven. Pro vyhodnocení splnění výše finančního milníku se sečtou veškeré předložené částky vyúčtování, které jsou zahrnuty do příslušných žádostí o platbu. Na čerpání finančních prostředků v rámci aktivity č. 6 se tedy nevztahují samostatné finanční milníky.

2

V rámci aktivity č. 6 – u pozice Školní psycholog – personální podpora školy je stanovena podmínka min. 5 žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně. Je tím myšleno min. I. stupně, příp. vyšších stupňů?

Cílem této podaktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa školám hl. vzdělávacího proudu, které vzdělávají minimálně 5 dětí/žáků s potřebou podpůrných opatření (právě) prvního stupně podpory, z nichž minimálně 3 děti/žáci musí mít přiznané podpůrné opatření z důvodu sociokulturního znevýhodnění. Minimální počet dětí/žáků je nutné plnit po celou dobu realizace aktivity. Není možné započítávat děti/žáky s potřebou podpůrných opatření vyššího stupně.

1

Začátek projektu - Aktuálně z předchozích výzev SVL realizujeme projekt na ZŠ (výzva č. 21) a MŠ (výzva č. 7). Projekt na MŠ končí v listopadu 2019, projekt na ZŠ pak v červnu 2020. Můžeme připravovaný projekt z výzvy č. 75 začít v prosinci 2019 aktivitami na MŠ, přičemž aktivity na ZŠ by začaly až v červenci 2020?

Ano, nicméně je nutné, aby nebyly souběžně realizovány stejné podaktivity z výzev 02_16_021 a 02_17_051 a výzvy 02_19_075. V době začátku realizace podaktivity z výzvy 02_19_075 musí být tato podaktivita již ukončena v rámci stávajícího projektu z výzvy 02_16_021/02_17_051. Nesmí tudíž dojít k souběhu realizace stejné podaktivity ze dvou výzev.