Vyhlášená výzva

Podat žádost

30. září 2020 - 31. března 2022

Zbývá 317 dní na podání

Celkový objem

600 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

0 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

600 mil. Kč

Datum aktualizace

17. května 2021

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Oddíly výzvy

Kontaktní e-mail pro dotazy k výzvě: ap@msmt.cz

 

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

 

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé pro aktivitu A:

 • místní akční skupiny
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • sdružení/spolek obcí
 • městské části hlavního města Prahy

Oprávnění žadatelé pro aktivitu B:

 • kraje

Oprávnění žadatelé pro aktivitu C:

 • příspěvkové organizace zřizované MŠMT

Výčet oprávněných žadatelů je podrobněji vymezen v textu výzvy – kap. 4.1.

 

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Aktivita č. 1: Řízení projektu (povinná aktivita)

Povinně volitelné aktivity (žadatel je povinnen zvolit pouze jednu):

Aktivita A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

 • Rozvoj a aktualizace MAP
 • Evaluace procesu místního akčního plánování

Aktivita B Krajské akční plány rozvoje vzdělávání III

 • Rozvoj a aktualizace KAP
 • Evaluace procesu krajského akčního plánování

Aktivita C: Metodická podpora akčního plánování

 • Metodická podpora MAP a KAP
 • Evaluace

Podrobnosti k uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

 

Jaká je výše finanční podpory?

Minimální výše výdajů:

 • Aktivita A: 400 000 Kč
 • Aktivita B: 6 000 000 Kč
 • Aktivita C: 25 000 000 Kč

Maximální výše výdajů:

 • Aktivita A: 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) x počet měsíců realizace projektu
 • Aktivita B: 12 000 000 Kč
 • Aktivita C: 50 000 000 Kč

 

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • rodiče dětí a žáků
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

 

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 30. září. 2020 do 31. března 2022 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.

 

Další informace

Řídicí orgán OP VVV ve výzvě Akční plánování v území zveřejnil nahrávku z workshopu pro žadatele MAP III:

Záznam workshopu k nejčastějším chybám v žádostech o podporu MAP III

Workshop pro žadatele MAP III výzvy Akční plánování v území zaměřený na nejčastější chyby v podaných žádostech proběhl dne 23. března 2021. Níže naleznete jeho program s uvedením časové stopáže (v závorce), kde je možné v nahrávce najít a přehrát si daný bod programu:

Zahájení, úvodní slovo (0:00:00 – 0:05:04)

 1. Fáze hodnocení a schvalování projektů (0:05:05 – 0:12:44)
 2. Nejčastější chyby zjištěné při formálním hodnocení (0:12:45 – 0:45:34)
 3. Nejčastější chyby zjištěné při hodnocení přijatelnosti (0:45:35 – 1:08:05)
 4. Přestávka (1:08:06 – 1:08:16)
 5. Diskuse, zodpovídání dotazů z chatu (1:08:17 – 1:59:00)

 


Upozornění pro žadatele výzvy 02_20_082 Akční plánování v území se zvolenou povinně volitelnou aktivitou A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

ŘO upozorňuje žadatele, kteří zvolili povinně volitelnou aktivitu A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III, že žádost o podporu je nutno předložit v IS KP14+ v takovém termínu, aby byly splněny současně obě podmínky uvedené v kapitole 7.1.1 (zahájení realizace zvolené povinně volitelné aktivity projektu do 6 měsíců od vydání právního aktu) a 8.7.1 (zahájení realizace MAP III nejdříve po ukončení MAP II) Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Vzhledem k délce schvalovacího procesu a uvedeným podmínkám je doporučený termín pro podání žádosti nejdříve 12 měsíců před ukončením současného projektu MAP II či později. Bude-li žádost předložena dříve a následně nebude splněna první z výše uvedených podmínek, je s tímto nesplněním spjat odvod za každý započatý měsíc prodlení se zahájením realizace ve výši uvedené v kapitole 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

(zveřejněno dne 6. 1. 2020)


Řídicí orgán OP VVV ve výzvě Akční plánování v území zveřejnil nahrávku z webináře k výzvě:

Video k výzvě č. 02_20_082 Akční plánování v území


Webinář pro žadatele výzvy Akční plánování v území proběhl dne 6. listopadu 2020. Níže naleznete jeho program s uvedením časové stopáže (v závorce), kde je možné v nahrávce najít a přehrát si daný bod programu:

1. Základní informace k výzvě Akční plánování v území (0:00:00 – 0:43:00)

2. Vykazování osobních výdajů pomocí ISPV (0:43:20 – 1:01:30)

Přestávka (1:01:30 – 1:10:19)

3. Vykazování osobních výdajů pomocí metody 1720 (1:10:30 – 2:07:07)

4. Dotazy k metodám vykazování osobních výdajů (2:07:10 – 3:19:35)

5. Nejčastější dotazy k výzvě (3:19:50 – 3:26:44)