ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

30. září 2020 - 31. května 2022

Celkový objem

680 mil. Kč

Hodnocené žádosti

328 mil. Kč

Podpořené žádosti

197 mil. Kč

Předložené žádosti

686 mil. Kč

Vyřazené žádosti

162 mil. Kč

Zbývající objem

75 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Oddíly výzvy

Kontaktní e-mail pro dotazy k výzvě: ap@msmt.cz

 

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

 

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé pro aktivitu A:

 • místní akční skupiny
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • sdružení/spolek obcí
 • městské části hlavního města Prahy

Oprávnění žadatelé pro aktivitu B:

 • kraje

Oprávnění žadatelé pro aktivitu C:

 • příspěvkové organizace zřizované MŠMT

Výčet oprávněných žadatelů je podrobněji vymezen v textu výzvy – kap. 4.1.

 

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Aktivita č. 1: Řízení projektu (povinná aktivita)

Povinně volitelné aktivity (žadatel je povinnen zvolit pouze jednu):

Aktivita A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

 • Rozvoj a aktualizace MAP
 • Evaluace procesu místního akčního plánování

Aktivita B Krajské akční plány rozvoje vzdělávání III

 • Rozvoj a aktualizace KAP
 • Evaluace procesu krajského akčního plánování

Aktivita C: Metodická podpora akčního plánování

 • Metodická podpora MAP a KAP
 • Evaluace

Podrobnosti k uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

 

Jaká je výše finanční podpory?

Minimální výše výdajů:

 • Aktivita A: 400 000 Kč
 • Aktivita B: 6 000 000 Kč
 • Aktivita C: 25 000 000 Kč

Maximální výše výdajů:

 • Aktivita A: 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) x počet měsíců realizace projektu
 • Aktivita B: 12 000 000 Kč
 • Aktivita C: 50 000 000 Kč

 

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • rodiče dětí a žáků
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

 

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.czv termínu od 30. září. 2020 do 31. května 2022 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.

 

Další informace

Aktualizace vzoru přílohy žádosti o podporu Prokázání vlastnické struktury

Řídicí orgán informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Prokázání vlastnické struktury“, a to v souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „AML zákon“), a s účinností zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V dokumentu byla rozšířena výjimka v dokládání části I přílohy pro subjekty, které skutečného majitele nemají na základě § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů. Konkrétně se jedná o tyto subjekty, které mohou být oprávněnými žadateli či partnery v OP VVV:

 • školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
 • církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
 • obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je ČR, kraj nebo obec,
 • právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech ČR, kraj nebo obec.

Část II přílohy zůstává beze změny.  

Aktualizovaný vzor přílohy Prokázání vlastnické struktury je relevantní pro žadatele, kteří podávají žádost o podporu po 1. červnu 2021. Dokument je pro žadatele k dispozici ke stažení na webové stránce příslušné výzvy a v dokumentech v IS KP14+.  

 


 

Upozornění pro žadatele výzvy 02_20_082 Akční plánování v území se zvolenou povinně volitelnou aktivitou A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

ŘO upozorňuje žadatele, kteří zvolili povinně volitelnou aktivitu A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III, že žádost o podporu je nutno předložit v IS KP14+ v takovém termínu, aby byly splněny současně obě podmínky uvedené v kapitole 7.1.1 (zahájení realizace zvolené povinně volitelné aktivity projektu do 6 měsíců od vydání právního aktu) a 8.7.1 (zahájení realizace MAP III nejdříve po ukončení MAP II) Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Vzhledem k délce schvalovacího procesu a uvedeným podmínkám je doporučený termín pro podání žádosti nejdříve 12 měsíců před ukončením současného projektu MAP II či později. Bude-li žádost předložena dříve a následně nebude splněna první z výše uvedených podmínek, je s tímto nesplněním spjat odvod za každý započatý měsíc prodlení se zahájením realizace ve výši uvedené v kapitole 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

(zveřejněno dne 6. 1. 2020)