Vyhlášená výzva

Podat žádost

30. září 2020 - 31. března 2022

Zbývá 519 dní na podání

Celkový objem

600 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

0 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

600 mil. Kč

Datum aktualizace

16. října 2020

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Oddíly výzvy

Kontaktní e-mail pro dotazy k výzvě: ap@msmt.cz

 

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

 

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé pro aktivitu A:

 • místní akční skupiny
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • sdružení/spolek obcí
 • městské části hlavního města Prahy

Oprávnění žadatelé pro aktivitu B:

 • kraje

Oprávnění žadatelé pro aktivitu C:

 • příspěvkové organizace zřizované MŠMT

Výčet oprávněných žadatelů je podrobněji vymezen v textu výzvy – kap. 4.1.

 

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Aktivita č. 1: Řízení projektu (povinná aktivita)

Povinně volitelné aktivity (žadatel je povinnen zvolit pouze jednu):

Aktivita A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

 • Rozvoj a aktualizace MAP
 • Evaluace procesu místního akčního plánování

Aktivita B Krajské akční plány rozvoje vzdělávání III

 • Rozvoj a aktualizace KAP
 • Evaluace procesu krajského akčního plánování

Aktivita C: Metodická podpora akčního plánování

 • Metodická podpora MAP a KAP
 • Evaluace

Podrobnosti k uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

 

Jaká je výše finanční podpory?

Minimální výše výdajů:

 • Aktivita A: 400 000 Kč
 • Aktivita B: 6 000 000 Kč
 • Aktivita C: 25 000 000 Kč

Maximální výše výdajů:

 • Aktivita A: 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) x počet měsíců realizace projektu
 • Aktivita B: 12 000 000 Kč
 • Aktivita C: 50 000 000 Kč

 

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • rodiče dětí a žáků
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

 

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 30. září. 2020 do 31. března 2022 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace.