ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

30. září 2020 - 31. května 2022

Celkový objem

680 mil. Kč

Hodnocené žádosti

328 mil. Kč

Podpořené žádosti

197 mil. Kč

Předložené žádosti

686 mil. Kč

Vyřazené žádosti

162 mil. Kč

Zbývající objem

75 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze avíza výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných nestátními neziskovými organizacemi) a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_20_082

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
komplementární výzva k IROP – SC 2.4

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

23. 9. 2020

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

30. 9. 2020

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

30. 9. 2020, od 14 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu1)

31. 5. 2022, do 14 hod.
1)

První uzávěrka bude 31. 10. 2020, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 12. 2021. Počínaje 1. 1. 2022 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (31. 5. 2022).

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 11. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
10 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

680 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Aktivita1 Minimální výše výdajů Maximální výše výdajů
A 400 000 Kč 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) x počet měsíců realizace projektu2
B 6 000 000 Kč 12 000 000 Kč
C 25 000 000 Kč 50 000 000 Kč

Upřesnění k aktivitě A: výpočet maximální výše celkových způsobilých výdajů vychází z počtu zapojených IZO mateřských, základních a základních uměleckých škol a z počtu měsíců, po které bude projekt realizován. 


1 Aktivity jsou popsány v bodě 5.1.1 výzvy.

2 Pro výpočet se použije údaj o počtu měsíců realizace projektu uvedený v žádosti o podporu na záložce harmonogram.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante

3.5 Výše 1. zálohové platby

Příjemci bude poskytnuta první zálohová platba ve výši částky, která se vypočte součtem plánovaných výdajů za první dvě sledovaná období uvedená ve finančním plánu, maximálně však do výše:

 • 50 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu s dobou realizace projektu do 18 měsíců (včetně);
 • 40 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu s dobou realizace projektu delší než 18 měsíců a max. 27 měsíců (včetně);
 • 30 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu s dobou realizace projektu delší než 27 měsíců.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Spolufinancování je vyžadováno v rozpětí od 0 % do 5 % dle podmínek uvedených v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory. Více informací k podmínkám veřejné podpory viz kap. 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé pro aktivitu A:

 • místní akční skupiny: soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost) uvedené v databázi Místních akčních skupin;
 • obce;
 • dobrovolné svazky obcí: svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
 • sdružení/spolek obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek;
 • městské části hlavního města Prahy.

Oprávnění žadatelé pro aktivitu B:

 • kraje.

Oprávnění žadatelé pro aktivitu C:

 • příspěvkové organizace zřizované MŠMT.

Omezení výzvy:

 • Pro aktivitu A platí, že poskytovatel vede pro každé území dopadu (tj. území vymezené v Usnesení/Stanovisku místně příslušné Regionální stálé konference, nebo v případě Prahy městských částí vymezených v Potvrzení Magistrátu hlavního města Prahy) se žadatelem vždy pouze jedno řízení o poskytnutí dotace.  
 • Pro aktivitu B platí, že poskytovatel vede se žadatelem vždy pouze jedno řízení o poskytnutí dotace.
 • Pro aktivitu C platí, že poskytovatel vede pouze jedno řízení o poskytnutí dotace.
 • Pro aktivitu A i B dále platí, že žadatel musí působit v území, ve kterém bude projekt realizován.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou projekt realizovat samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Oprávněnými partnery pro aktivitu A jsou:

 • místní akční skupiny: soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost) uvedené v databázi Místních akčních skupin;
 • obce;
 • dobrovolné svazky obcí: svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
 • sdružení/spolky obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek;
 • městské části hlavního města Prahy;
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze: spolek (vyjma pobočného), ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba;
 • právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku.

Oprávněnými partnery pro aktivitu B jsou:

 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze: spolek (vyjma pobočného), ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba;
 • právnické osoby vykonávající činnost středních škol, vyšších odborných škol, konzervatoří a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku.

Partnerství v aktivitě C není povoleno.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Výzva Akční plánování v území navazuje na dosažené cíle místních a krajských akčních plánů a obsahuje aktivity, které školy povedou blíže k naplnění vize jejich rozvoje. To znamená posun ke konkrétním cílům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.

Dílčí cíle výzvy:

 1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého akčního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
 3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě / každého žáka v inkluzivní škole.
 4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1 Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Žadatel je povinen v žádosti o podporu zvolit vždy pouze jednu povinně volitelnou aktivitu.

Aktivita A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

Cílem aktivity je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání bude zaměřená na společné informování, plánování rozvoje partnerství pro řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce. Plánování společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém se nachází MAP, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Při volbě aktivity A je žadatel povinen v žádosti o podporu uvést jako realizované činnosti pouze tyto:

 • Rozvoj a aktualizace MAP

Cílem je prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán. Cílem je také monitoring realizace projektu a naplňování cílů místního akčního plánu včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného místního akčního plánu.

 • Evaluace procesu místního akčního plánování

Cílem je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2020.

Aktivita B Krajské akční plány rozvoje vzdělávání III

Cílem aktivity je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání. Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání bude zaměřená na společné informování, plánování partnerských aktivit pro řešení specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce. Cílem aktivity je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispívají k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Při volbě aktivity B je žadatel povinen v žádosti o podporu uvést jako realizované činnosti pouze tyto:  

 • Rozvoj a aktualizace KAP

Cílem je prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný krajský akční plán. Cílem je také monitoring realizace projektu a naplňování cílů krajského akčního plánu včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného krajského akčního plánu.

 • Evaluace procesu krajského akčního plánování

Cílem je vyhodnocení celého procesu krajského akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2020.

Aktivita C: Metodická podpora akčního plánování

Cílem aktivity je metodická a koordinační podpora příjemců pro tvorbu místních a krajských akčních plánů a jejich vzájemné spolupráce.

Při volbě aktivity C je žadatel povinen v žádosti o podporu uvést jako realizované činnosti pouze tyto:

 • Metodická podpora MAP a KAP

Cílem je metodická podpora, koordinace a poradenství příjemcům realizujícím individuální projekty MAP III a KAP III (aktivity A a B) včetně sdílení dobré praxe.

 • Evaluace

Cílem je pravidelné mapování a vyhodnocování realizovaných činností v rámci projektu a jejich přínosu ke stanoveným cílům.

5.1.2 Vyloučené aktivity

V rámci výzvy nejsou podporovány aktivity, které nejsou popsané v přílohách výzvy Postupy MAP III, Postupy KAP III, nebo v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4. Dále nejsou podporovány:

 • zřizování následujících pracovních pozic: školní asistent, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce, zapojení ICT technika do výuky, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, odborník z praxe ve výuce;
 • aktivity vedoucí k zařazování a udržení dětí a žáků ve školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 • aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov či k pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného investičního majetku.

5.1.3 Cílová skupina

rodiče dětí a žáků
pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
veřejnost
pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.
- pracovníci organizací působících ve vzdělávání
zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Pro tuto výzvu nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019–2023.

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 / Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Doporučení Rady EU k Národnímu programu reforem 20204


4https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-czechia_cs.pdf

5.1.6 Udržitelnost

Pro tuto výzvu nerelevantní

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky5


5 Podrobné informace o přípustném místě dopadu jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky6


6 Podrobné informace o přípustném místě dopadu jsou uvedeny v kapitole 5.2.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Obecné podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Datum způsobilosti výdajů (datum, od kdy je možné zahájit fyzickou realizaci):

 • pro aktivitu A jsou výdaje způsobilé ode dne, který následuje po dni, ve kterém byla na daném území ukončena fyzická realizace projektu výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, nebo od 1. 11. 2020, pokud na daném území nebyl realizován projekt z výzvy č. 02_17_047;
 • pro aktivitu B jsou výdaje způsobilé ode dne, který následuje po dni, ve kterém byla ukončena fyzická realizace projektu ve výzvě č. 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání;
 • pro aktivitu C jsou výdaje způsobilé od 1. 12. 2021.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání Zpráv o realizaci projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.1.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude financování aktivit projektu probíhat částečně v režimu úplného vykazování a částečně v režimu zjednodušeného vykazování použitím paušální sazby 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. Další informace k této formě zjednodušeného vykazování jsou uvedeny v kapitole 8.7.4.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné jednat za žadatele.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz ). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Řídící orgán bude poskytovat pouze e-mailové konzultace prostřednictvím e-mailu: ap@msmt.cz  

 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla do 5 pracovních dnů od doručení
  e-mailu. E-mailem budou konzultovány výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Telefonické konzultace nebudou poskytovány.
 • Osobní konzultace budou poskytovány pouze žadatelům, kteří byli v jedné z fází procesu schvalování neúspěšní.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Postupy MAP III
 • Příloha č. 4 Postupy KAP III
 • Příloha č. 5 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

MŠMT v průběhu procesu schvalování žádosti o dotaci uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.