ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Oddíly výzvy

48

Je možné aktualizovat Strategické rámce MAP a tabulky investic dříve než po 6 měsících a nastavit platnost schválené dokumentace až od doby, kdy 6 měsíců uplyne?

Ne, tento postup není možný. Postupy MAP III uvádějí (podaktivita A 1.8., část B/5.), že „Řídící výbor MAP (ŘV) projednává, aktualizuje a schvaluje kapitolu k souladu investičních potřeb se SR MAP do roku 2025 vždy nejdříve po uplynutí šesti měsíců od data předchozího schválení...“. S termínem „platnost dokumentů“ Postupy MAP III vůbec nepracují. Mezi datem schválení dokumentu ze strany ŘV MAP a datem platnosti tohoto dokumentu není žádný rozdíl. Schválení je platné a vymahatelné v den, kdy si to ŘV MAP odhlasoval. Je třeba, aby harmonogram jednání ŘV MAP tuto skutečnost zohlednil.

47

Tabulky investičních priorit pro období 2021-27 je třeba odevzdávat opatřené elektronickým podpisem oprávněné osoby – co je tím myšleno?

Oprávněnou osobou je předseda řídicího výboru MAP, který podepíše tabulky investičních priorit 2021-27 (tj. 1 soubor pdf obsahující všechny tabulky, případně jednotlivé tabulky ve formátu pdf a každý ze souborů opatřený jeho podpisem).

46

Budou ještě vyhlašovány výzvy z IROP 2014-20?

Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj ŘO IROP 2014-20 již nebude vyhlašovat výzvy pro oblast vzdělávání. Vyhlašovány jsou pouze výzvy z úrovně integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ/CLLD.

45

Kdy je třeba mít připravené a řídicím výborem schválené tabulky investičních priorit MAP na období 2021-27?

Tabulky investičních priorit pro čerpání podpory z nového programového období 2021-27, které budou součástí Strategického rámce MAP, stačí mít připravené (schválené) ve chvíli, kdy ŘO IROP 2021-27 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí na téma vzdělávání. Dle informací z MMR budou výzvy vyhlášeny po schválení IROP ze strany Evropské komise (může to být konec roku 2021, nebo začátek roku 2022).

44

Když máme investiční záměry pro MAP schválené zřizovateli a jsou stále aktuální, stačilo by je přepsat do tabulky na období 2021-27 nebo je nutné znovu jejich schválení zřizovateli?

Pokud bude mít aktualizovaný investiční záměr jiné parametry, než jsou parametry a informace uvedené v již vydaném „souhlasu zřizovatele“, bude třeba jeho nový souhlas (s novými parametry/údaji o investičním záměru). Pokud se nic z parametrů/údajů o investičním záměru, které byly v „souhlasu zřizovatele“ uvedeny nemění, není třeba vydávat jeho souhlas nový.

43

Mohou školy údaje o investičních projektových záměrech přímo vyplňovat do nových tabulek investičních priorit MAP, které následně bude schvalovat řídicí výbor nebo je nutné ke každému projektu ze strany škol vyplnit formulář projektové fiše a tyto údaje pak přenést do nové tabulky investičních priorit?

Způsob, jakým bude příjemce MAP od škol zjišťovat informace a podrobnosti o investičních záměrech je plně v jeho kompetenci. Pro ŘO OP VVV je důležité dodržení pravidel uvedených v Postupech MAP III (existence a archivace souhlasů zřizovatelů se zařazením investičního záměru do SR MAP, dohod o potřebnosti a využitelnosti investice a dohod o efektivní využitelnosti investice – viz tabulka na str. 52-53).

42

Jakým způsobem provádět aktualizaci tabulek investičních priorit, když projekt MAP II končí během roku 2021 a navazující projekt MAP III zahájíme až v roce 2022?

Tabulky investičních záměrů pro čerpání financí z nového programového období stačí mít připravené (schválené) ve chvíli, kdy ŘO IROP 2021-27 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí na téma vzdělávání. Dle informací z MMR budou výzvy vyhlášeny po schválení IROP ze strany Evropské komise (může to být konec roku 2021, nebo začátek roku 2022). V případě, že v roce 2021 ještě nebudete mít v realizaci projekt MAP III, je možné provést aktualizaci SR MAP včetně kapitoly investičních priorit v rámci projektu MAP II. V případě, že budete současně předkládat 2 tabulky (původní pro programové období 2014 – 20 a nové pro programové období 2021-27) budou vypadat takto:

V tabulkách investičních priorit pro období 2014-20 ponecháte:
- investiční záměry, které již byly podpořeny (zrealizovány, dokončeny),
- investiční záměry, které probíhají nebo jsou v řízení;
- případně investiční záměry, které ještě nebyly podpořeny a je možné, že se v letošním roce najde fin. zdroj na jejich podporu.

Do nové tabulky na období 2021-27 uvedete:
- nové investiční záměry, které plánujete podpořit v období 2021-27;
- investiční záměry, které byly ve staré tabulce, ale nebyly podpořeny a jsou aktualizovány (tj. časový posun v realizaci, výše fin. podpory atp.).

41

Je možné hradit členy realizačního týmu i z paušálu - například vedoucí a členy pracovních skupin, evaluátora?

U pozic, u kterých se plánuje jejich financování z paušálních nákladů/jiných zdrojů žadatele, bude v příloze Realizační tým uvedena vazba na položku rozpočtu 1.3 Paušální náklady/v případě hrazení pozice z jiných zdrojů žadatele nebude vazba na položku rozpočtu vyplněna. Z důvodu řádného posouzení kritéria „V1.1 Struktura a velikost administrativního a odborného týmu (úvazky včetně případného externího zajištění)“ je přímo nezbytné, aby v příloze Realizační tým byly uvedeny i pozice hrazené z paušálních nákladů/jiných zdrojů. U těchto pozic je však dostačující vyplnit vedle vazby na položku rozpočtu (vyjma pozic hrazených z jiných zdrojů žadatele) pouze údaje k velikosti úvazku a doby zapojení do realizace projektu.

40

Kdy máme začít používat nové tabulky pro investiční priority území, které se stanou součástí Strategického rámce MAP a byly zveřejněny na webu OP VVV?

Tabulky pro zaznamenávání investičních priorit, které jsou zveřejněny na webu u výzvy Akční plánování v území, jsou předpokladem pro čerpání finančních prostředků z výzev IROP 2021+ vyhlašovaných pro oblast vzdělávání. Strategický rámec s těmito tabulkami musí být schválen Řídicím výborem a zveřejněn na stránkách MMR (územní dimenze) či stránkách městské části Prahy ve chvíli, kdy se budou předkládat jednotlivé projektové záměry z těchto tabulek do výzev IROP.

39

Jak máme započítávat školy, jejichž zřizovatel nemá sídlo v území vymezeném pro MAP III?

Je třeba, aby jedna škola byla vždy započtena jen v jednom MAP, resp., aby na ni nebyly nárokovány finanční prostředky násobně, ve dvou či více projektech MAP výzvy Akční plánování v území.  Je třeba, aby žadatel toto diskutoval se zřizovateli i řediteli škol v rámci jejich oslovení ke spolupráci při zapojení do aktivit projektu a upozornil ředitele/zřizovatele, že není možné vydat případný Souhlas se zařazením do projektu MAP III více než 1 realizátorovi MAP, resp. více než pro 1 projekt MAP.  

38

Je možné aktualizovat MAP bez realizace projektu MAP III (tzn. jen na vlastní náklady obce/městské části) tak, aby vzdělávací organizace mohly čerpat dotace na investiční a neinvestiční projekty v novém programovém období v rámci IROP a OP JAK?

Aktualizace MAP z vlastních zdrojů tvůrce (tj. bez projektu z výzvy OP VVV) je možná. Pro financování implementačních aktivit v OP JAK bude třeba mít vytvořený/aktualizovaný MAP, resp. Strategický rámec MAP do roku 2025 a akční plány na jednotlivé roky (2023, 2024, 2025).

V případě tvorby/aktualizace MAP z vlastních zdrojů bude možné jeho využití pro financování investičních priorit z IROP 2021-27 a implementačních aktivit v OP JAK za splnění podmínky, že jeho tvorba/aktualizace proběhla v souladu s Postupy MAP III, tj. přílohou výzvy Akční plánování v území (č. 02_20_082). Konkrétně tvůrce předloží MŠMT (ŘO OP VVV):

1) Stanovisko (Usnesení) místně příslušné Regionální stálé konference (RSK) / Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) vymezující území, které nebude pokryto projektem MAP III z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území a určení subjektu, který v tomto území bude odpovědný za tvorbu SR MAP z vlastních zdrojů.

2) Seznam MŠ, ZŠ a ZUŠ zřizovaných v území správního obvodu ORP / MČ - přehled škol zapojených a nezapojených do tvorby SR MAP. Je nutné splnění podmínky stanovené Postupy MAP III, kap. 6 o zapojení minimálně 70 % škol v území dle IZO.

3)  Souhlasy škol se zařazením do tvorby SR MAP – vyjádření ředitelů škol k zapojení do tvorby SR MAP.

4) Statut a jednací řád Řídicího výboru MAP a zápis z jednání, na němž byl aktualizovaný SR MAP schválen – složení Řídicího výboru musí být v souladu s Postupy MAP III, kap. 11, podaktivita A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP. Případně doložení přehledu pracovních skupin, které byly za účelem aktualizace SR MAP vytvořeny, jejich prezenčních listin a závěrů z jednání.

5) Komunikační plán včetně přehledu realizovaných komunikačních/konzultačních aktivit.

6) SR MAP - aktualizovaná analytická část a aktualizovaná strategická část se SR MAP do roku 2025 (zpracování dle Postupů MAP III, podaktivita A 1.8 Místní akční plánování) schválená Řídicím výborem MAP a elektronicky podepsaná předsedou Řídicího výboru MAP. Platí podmínka aktualizace nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení.

7) Spolupráce s KAP – doložení nastavených mechanismů spolupráce s KAP v území, případně doložení přehledu uskutečněných aktivit vzájemné spolupráce.

Žádost o vyjádření k aktualizovanému SR MAP bude spolu s výše uvedenými dokumenty zaslána elektronicky na ap@msmt.cz s elektronickým podpisem statutárního zástupce/oprávněné osoby subjektu, který byl místně příslušnou RSK / rozhodnutím MHMP pověřen aktualizovat SR MAP.

MŠMT provede kontrolu všech dodaných dokumentů, resp. potvrdí soulad tvorby SR MAP s nastavenými postupy a do 30 dnů od předložení SR MAP vydá vyjádření, kterým informuje předkladatele, zda je možné zveřejnit SR MAP na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, část územní dimenze (https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map), nebo v případě městské části Prahy na jejích webových stránkách. Tvůrce SR MAP při žádosti na MMR o zveřejnění aktualizovaného SR MAP doloží i vyjádření MŠMT.

37

Pokud by se podepisovaly všechny dokumenty nejprve panem starostou a poté ještě jednou jím v systému ISKP, musíme je konvertovat do formátu pdf?

Pro tuto výzvu je forma doložení všech příloh prostá kopie, tudíž není nutný ani elektronický podpis přílohy v IS KP14+.

36

Lze i nadále v území realizovat aktivity, jako je sdílený logoped, rodilý mluvčí, nebo lektor volnočasových aktivit?

Uvedené aktivity souvisejí s implementací MAP, a tudíž nejsou oprávněnými aktivitami této výzvy.

35

Od září bude v našem území fungovat nově zřízená škola, můžeme ji již nyní zařadit do Kalkulačky výpočtu CZV projektu a nárokovat si na ni finanční prostředky?  

Počty škol dle IZO uvedené v žádosti o podporu (přílohy Kalkulačka CZV, Seznam škol, Souhlasy škol) musí být platné v době podání žádosti, tzn. je třeba tam mít započítané pouze školy, které v době podání žádosti existují (tj. jsou uvedené v rejstříku škol).  

34

Stačí v ISKP 14+ na záložce Umístění, jako území dopadu uvést jen okres?

Na záložce "území dopadu" je třeba uvést v souladu Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část území okresu / okresů / region LAU1/ území správních obvodů hl. m. Prahy. Doporučujeme ale i uvedení ORP, kterým je vymezeno území MAP III a které je v souladu s Usnesením/Stanoviskem místně příslušné RSK.

33

Je nutné vybrat do žádosti o podporu všechny cílové skupiny uvedené v textu výzvy bod 5.1.3 ?

Cílové skupiny vybíráte ve vazbě na aktivity, které budou součástí projektu. Nemusí být vybrány všechny, vyberete jen ty relevantní.

32

Připravujeme k podpisu Partnerskou smlouvu, použijeme aktuální nastavení výdajů z projektu, může se pak upřesnění výdajů provést uzavřením Dodatku po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde budou přesné částky, které byly schválené?

Abyste se vyhnuli nejasnostem, můžete nyní předložit jen přílohu Principy partnerství a smlouvu o partnerství doladit a předložit až před vydáním právního aktu. Samozřejmě je možná i cesta uzavřít smlouvu již nyní a pak udělat dodatek.

31

V realizačním týmu bude pozice evaluátora na cca 10h měsíčně po celou dobu projektu. Chtěli bychom ho hradit z paušálních nákladů, což jsme uvedli i k jeho popisu v příloze Realizační tým. V této příloze se odkazuje Vazba pracovní pozice na položku rozpočtu – tedy tam nic psát nebudeme? Nebo se do tabulky neuvádí pozice, pokud není hrazena z přímých výdajů?

U pozic, u kterých se plánuje jejich financování z paušálních nákladů, bude v příloze Realizační tým uvedena vazba na položku rozpočtu 1.3 Paušální náklady. Z důvodu řádného posouzení kritéria „V1.1 Struktura a velikost administrativního a odborného týmu (úvazky včetně případného externího zajištění)“ je přímo nezbytné, aby v příloze Realizační tým byly uvedeny i pozice hrazené z paušálních nákladů. U těchto pozic je však dostačující vyplnit vedle vazby na položku rozpočtu pouze údaje k velikosti úvazku a doby zapojení do realizace projektu.

30

Je třeba dokládat přílohu Komentář k rozpočtu?  

Příloha Komentář k rozpočtu je pro tuto výzvu nerelevantní, není třeba ji předkládat (viz kap. 5.2.8 a 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část).

29

Jaké indikátory se uvádí do povinné přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF? V návrhu přílohy je pouze 5 49 01, máme tam dopsat i ostatní indikátory 5 08 10 a 5 26 02?

V příloze Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů ESF se vyplňují informace pouze k indikátoru 5 49 01 Počet regionálních systémů. Ostatní indikátory se zde neuvádějí.

28

Jak máme nastavit klíčové aktivity (KA) projektu?  KA 1. Řízení projektu, KA 2. Místní akční plány rozvoje vzdělávání III. Evaluace má být pod KA 2., anebo by měla být samostatně jako číslo 3?

Klíčové aktivity budou v souladu s Postupy MAP III v žádosti o podporu pouze dvě: KA 1. Řízení projektu a KA 2. MAP III. Druhá klíčová aktivita v sobě zahrne jak rozvoj a aktualizaci MAP, tak i evaluaci procesu místního akčního plánování.

27

Existuje nějaký nutný poměr mezi administrativní a odbornou částí realizačního týmu? Nepodařilo se mi tuto informaci v dokumentech vyhledat.

Přesný poměr mezi odborným a administrativním týmem projektu stanoven není. Realizační tým je nutné sestavit tak, aby odpovídal rozsahu a obsahu aktivit. Posouzení velikosti administrativního a odborného týmu je předmětem fáze věcného hodnocení žádosti o podporu.

26

Jak do žádosti o podporu nastavit závěrečnou zprávu o realizaci (ZZoR), když na ni na konci projektu vycházejí jen 2 měsíce (10 a 11/2023)? Je možné udělat ZZoR za 2 měsíce, nebo je lepší prodloužit o 2 měsíce předchozí období?

V době podání žádosti o podporu je třeba vyplnit i poslední dvouměsíční období, na které vychází ZZoR.

V průběhu realizace projektu lze přes změnové řízení požádat o nepředložení poslední řádné ZoR projektu/ŽoP (viz kapitola 7.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část). Jedná se o podstatnou změnu. Tato změna je možná v případě, že by poslední průběžná ZoR projektu/ŽoP měla být předložena do dvou měsíců (včetně) před ukončením realizace projektu. Příjemce požádá o nepředložení ZoR projektu/ŽoP a o úpravu finančního plánu obdobným způsobem, jako v případě dřívějšího předložení ZoR projektu/ŽoP. Řídicí orgán následně může povolit vypracování pouze závěrečné ZoR projektu (ZZoR projektu) / závěrečné ŽoP (ZŽoP).

25

Jednou z povinných příloh žádosti o podporu v aktivitě A jsou souhlasy škol se zapojením do MAP III. Je možné doložit tyto souhlasy s elektronickým podpisem ředitele příslušných škol?

Ano, příloha může být podepsána elektronickým podpisem statutárního zástupce školy/oprávněné osoby.

24

Je nějak omezena doba platnosti souhlasu škol se zapojením do projektu MAP III? Například když získáme souhlasy během ledna, ale žádost o podporu podáme až v březnu/dubnu?

Doba platnosti souhlasu školy se zapojením do MAP III není stanovena.

23

Jaké kroky je třeba podniknout, aby území, spadající v současnosti pod jiný MAP, mohlo být přiřazeno – stát se součástí MAP III jiného nositele? Některé školy chtějí vystoupit ze současného MAP a přidat se jinam. Pokud se nepřidají k nám, tak ze současného MAP vystoupí.

V nezbytně nutných případech je možné činit v souladu s Postupy MAP III změny v hranicích MAP (viz str. 14 - "Pokud je nutné, z důvodů přirozených lokálních funkčních partnerství nebo na základě dosavadních zkušeností z tvorby MAP, aby hranice MAP byla rozšířena nebo zúžena o jednotlivé školy, které leží v území sousední ORP, je to možné po dohodě s tímto územím ORP. Tato situace může nastat také v případě, pokud je na území správního obvodu ORP škola, která je spádová pro obce v území jiného správního obvodu ORP.  Každá škola - všechna její IZO - může být zahrnuta pouze v jednom MAP"). Vymezení změny území pro MAP III by měly projednat Řídicí výbory dotčených MAP II a následně území potvrdí svým stanoviskem/usnesením Regionální stálá konference daného kraje.

22

Do MI 50810 započítávám nyní i další spolupracující organizace kromě škol (např. organizace zájmového a neformálního vzdělávání). Platí toto i pro MAP III, tj. hodnota MI může být vyšší než počet zapojených škol?

Ano, hodnota indikátoru může být vyšší než je počet zapojených škol. Započítáte i zapojené NNO a další organizace, které splní definici indikátoru uvedenou v příloze č. 1 výzvy. Pozor, nevykazují se organizace, které se zapojily jen do jednorázových akcí.

21

Pokud projekt MAP III ukončím v 11/2023, skutečně vytvářím akční plány dopředu na roky 2024 a 2025?

Ano, na konci realizace projektu MAP III odevzdá každý příjemce mj. akční plány na roky 2023, 2024 a 2025.

20

Ve vzorci maximální výše výdajů je počet zapojených škol podle IZO, anebo RED IZO škol?

Do vzorce pro výpočet maximální částky celkových způsobilých výdajů na projekt MAP III dosazujete počet zapojených škol v území dle IZO.

19

Při přípravě projektu KAP I byl stanoven rozsah součtu úvazků pro stanovení přímých nákladů. Bude to i tentokrát?

Pro KAP III žádný takový limit stanoven není. Žadatel je omezen maximální výší výdajů.

18

Mohu sestavit odborný tým, který dám do osobních výdajů + podpůrný tým odborníků (DPP max. 300 h/r)? Kam potom zařadit náklady na podpůrný tým?

Pracovníci jsou zařazeni do odborného/administrativního týmu na základě náplně práce. Pokud tedy i podpůrný tým odborného týmu bude pracovat na odborných činnostech, bude zařazen do odborného týmu.

17

Při volbě jednotkových nákladů se do těchto započítává i příspěvek na penzijní připojištění, pokud to vyplývá z kolektivní smlouvy zaměstnavatele?

Při výpočtu výše jednotkového nákladu zaměstnance (tzn., hodinové sazby nákladů na zaměstnance) se jako čitatel použijí roční náklady tohoto zaměstnance. Částka ročních nákladů na zaměstnance obsahuje: hrubou mzdu / plat / odměna z DPČ zaměstnance, náhrady mzdy / platu / odměny z DPČ, odvody na SP a ZP za zaměstnavatele, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, popř. odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu (způsob výpočtu jednotkového nákladu a definice ročních nákladů na zaměstnance je také uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, kap. 8.7.2). Příspěvek na penzijní připojištění, vyplývající z kolektivní smlouvy zaměstnavatele, se do částky "roční náklady na zaměstnance" použité při výpočtu jednotkového nákladu, nezapočítává.

16

V čem je metoda 1720 výhodná, k čemu je dobrá?

Vykazování osobních nákladů formou jednotkových nákladů (stanovených metodou 1720) je považováno za zjednodušenou formu vykazování výdajů. Při realizaci projektu příjemce prokazuje počet jednotek (tj. počet produktivních hodin) a tím dochází k určení výše způsobilého výdaje. Výstupy ze mzdového účetnictví prokazující výši zúčtované mzdy (např. výplatní lístky, mzdové listy, apod.) a doklady o úhradě (výpis z bankovního účtu), nejsou předmětem kontroly ze strany ŘO. Současně u jednotkových nákladů nedochází také ke kontrole alikvotní výše dovolené pro projekt a kontroly dodržení maximální výše úvazku. Oproti tomu, u osobních nákladů stanovených na základě ISPV, dochází při realizaci projektu k dokladování těchto osobních výdajů prostřednictvím výstupů ze mzdového účetnictví a dokladů o úhradě (více viz Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, kap. 8.7.2, část Osobní výdaje). Vykazování osobních nákladů formou jednotkových nákladů (stanovených metodou 1720) tedy přináší snížení administrativní zátěže v průběhu realizace projektu.

15

Jak se postupuje v situaci, kdy je zaměstnanec dle metody 1720 zaměstnán na pracovní smlouvu na celý úvazek, není nemocný, nemá žádné OČR apod.? Fond pracovní doby na r. 2021 je celkem 2016 hodin (bez státních svátků).

Jednotkový náklad vypočtený metodou 1720 je vždy počítán z celkových ročních nákladů na zaměstnance. Tímto je zajištěno, že mohou být příjemci poskytnuty finanční prostředky odpovídající ročním nákladům použitým při výpočtu jednotkového nákladu.

Příklad:

Zaměstnavatel zaměstnával v období 12 po sobě jdoucích měsících zaměstnance na 1,0 úvazek, přičemž roční náklady na zaměstnance činily 516 tis. Kč. Jednotkový náklad se vypočte jako 516000/1720, tj. 300 Kč.

Zaměstnanec je do realizace projektu zapojen na úvazek 1,0 od 1.1.2021 a to po celou dobu roku 2021. Za zaměstnance je možné v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od zapojení zaměstnance do realizace projektu, vykázat max. 1720. Příjemce prokazuje produktivní hodiny zaměstnance v jednotlivých ZoR/ŽoP, při vykázání počtu produktivních hodin ve výši 1720 jsou příjemci kumulativně schváleny způsobilé výdaje ve výši 300 * 1720, tj. 516000 Kč. Tzn., příjemce po vykázání 1720 hodin disponuje finančními prostředky, které se rovnají ročním nákladům na zaměstnance, tedy nákladům na celý rok 2021.

Při realizaci projektu může dojít při úvazku 1,0 k vykázání počtu produktivních hodin ve výši 1720 např. již v 11. měsíci tj. v listopadu 2021. V tomto případě je nutné, aby příjemce i za 12. měsíc dokladoval výši pracovního úvazku zaměstnance. Pokud by zaměstnanec např. již v 12. měsíci nebyl zaměstnancem, jeho roční celkový úvazek by nebyl v průměru 1,0 a muselo by dojít k alikvotnímu snížení hodnoty 1720 tj., pokud by například zaměstnanec pracoval 11 měsíců na úvazek 1,0 a 12. měsíc na úvazek 0,0 - celkový úvazek za období 12 měsíců by činil 11/12 = 0,916. Maximální počet produktivních hodin by se vypočetl jako 1720 * 0,916 = 1575,52.

14

Pokud se v průběhu realizace projektu bude mzda zvedat, tj. bude vyšší než doložená roční mzda, je možné ji navýšit následně?

Výše jednotkového nákladu stanovená na základě doložené výše ročních nákladů na zaměstnance je platná a neměnná po celou dobu realizace projektu - resp. po dobu zapojení zaměstnance do realizace projektu. Tzn., jednotkový náklad není možné v průběhu realizace projektu navyšovat.

13

Pokud by byl zaměstnanec v posledních 12 měsících na nemocenské (neplacené zaměstnavatelem), tak jednotkový náklad na toho konkrétního zaměstnance bude nižší, než pokud by na nemocenské nebyl?

V případě, že v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, za něž mají být stanoveny roční náklady na zaměstnance potřebné pro výpočet jednotkového nákladu, byl zaměstnanec nemocný, tj., zaměstnavateli nevznikal za dobu nemoci zaměstnance mzdový náklad, lze v měsících, kdy hrubá mzda poklesla pod 80 % stanovené měsíční mzdy v pracovní smlouvě, nahradit skutečně vzniklý mzdový náklad částkou hrubé mzdy včetně SP a ZP za zaměstnavatele + zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, apod. - jedná se o tzv. dopočítání nákladů. Dopočítání nákladů je možné provést max. za 4 kalendářní měsíce. Dopočítání nákladů je možné použít v případech, kdy nevznikal zaměstnavateli mzdový náklad, např. tedy v případech ošetřování člena rodiny, neplaceného volna apod. Podrobně popsáno v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, kap. 8.7.2.

12

Co se stane, když v projektu použiji metodu 1720 (pro konkrétní osobu) a v průběhu doby realizace zaměstnanec skončí a pozici nahradím někým novým, kdo nebyl na projektu MAP II ani zaměstnanec žadatele ani partnera?

Obecně, pokud zaměstnanec, pro kterého je stanoven jednotkový náklad, v průběhu realizace ukončí pracovní poměr, lze tohoto zaměstnance nahradit novým zaměstnancem, pro kterého bude stanoven jednotkový náklad. K tomu, aby mohlo dojít ke stanovení jednotkového nákladu, musí dojít ke splnění podmínek - např. zaměstnavatel musí být schopen k tomuto zaměstnanci doložit výstupy ze mzdového účetnictví za uplynulých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, apod. (kompletní výčet podmínek je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, kap. 8.7.2). Pokud by u zaměstnance, který má nahradit zaměstnance, který ukončil pracovní poměr, nebyly splněny podmínky nutné pro výpočet jednotkového nákladu, pak není možné jednotkový náklad pro tohoto zaměstnance stanovit a výše mzdy musí být pro tohoto zaměstnance stanovena dle ISPV.  Stanovení jednotkového nákladu v průběhu realizace projektu je podstatnou změnou projektu. Spolu s žádostí o změnu předloží příjemce přílohu Stanovení jednotkových nákladů – nákladů na zaměstnance, výstupy ze mzdového účetnictví za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců za období před předložením žádosti o změnu pro každého zaměstnance, kterému je v rámci žádosti o změnu hodinová sazba stanovována ve formě jednotkového nákladu a přepracovaný rozpočet.

11

Je možné v rámci této výzvy čerpat podporu rovněž na aktivity, které budou přímo spojeny s podporou cílové skupiny? Např. doučování dětí ze soc. znevýhodněného prostředí?

Výzva (aktivita A,B) je určena pouze na plánování a přípravu Krajských/Místních akčních plánů, resp. vyhodnocení akčního plánování v území v programovém období 2014-20. Není možné v projektech podpořit implementační aktivity.

10

Počítá se do limitu 1,0 úvazku zaměstnavatele žadatel i partner? Nebo jen žadatel? Jde mi o to, že kdyby žádala MAS a partner bylo město, zda by 1 osoba mohla být hrazena partnerem městem a současně být zaměstnána v MAS. V součtu žadatele a partnera by pak daná osoba měla více než 1,0 úvazku.

Součet veškerých odpracovaných hodin zaměstnance (včetně náhrad za dovolenou, nemoc, apod.) u příjemce a partnerů projektu nesmí v daném kalendářním měsíci překročit 1,0 násobek popř. 1,2 násobek fondu pracovní doby pro daný měsíc. Pokud by tedy pro zaměstnance platil max. úvazek ve výši 1,0 a tento zaměstnanec by pracoval pro partnera projektu na 1,0 úvazku (mimo projekt), tak již není možné přidělit tomuto zaměstnanci úvazek v projektu. Další informace k maximální výši uvazku zaměstnance projektu u subjektů zapojených do realizace projektu (u příjemce, partnerů projektu) jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 5, kap. 8.7.2, str. 149.

9

Pokud budeme i nadále využívat sazby dle ISPV, přílohu, která vychází z metody 1720 už přikládat k žádosti nemusíme? Máme na výběr jakožto žadatelé, kterou metodiku pro stanovení mezd/platů zvolíme?

Ano, metodu si volíte sami dle toho, co vám více vyhovuje. Pokud zvolíte ISPV, přílohy související s metodou 1720 nedokládáte.

8

Pokud bychom podali navazující projekt MAP III, jací zaměstnanci a za jakou dobu se do přílohy k metodě 1720 uvádějí?

Žadatel se při přípravě žádosti o podporu rozhodne, pro jaké zaměstnance stanoví výši osobních nákladů ve formě jednotkových nákladů. Jednotkové náklady lze stanovit pouze pro zaměstnance pro které je žadatel schopen doložit výstupy ze mzdového účetnictví za uplynulých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pro výpočet jednotkového nákladu lze použít výstupy ze mzdového účetnictví, obsahující osobní náklady související s pracovněprávním vztahem:
• uzavřeným na PS nebo DPČ;
• jehož průměrný úvazek za období 12 uplynulých po sobě jdoucích kalendářních měsíců je min. 0,2;
• v němž není započítána odměna za vykonávání volené funkce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Samotný výpočet jednotkové sazby probíhá pro každého zaměstnance zvlášť, a to v příloze žádosti o podporu Stanovení jednotkových nákladů – nákladů na zaměstnance. Výpočet používá data obsažená ve výstupech ze mzdového účetnictví zaměstnance za uplynulých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (tzn. žadatel přepisuje potřebná data z výstupů ze mzdového účetnictví do přílohy žádosti o podporu Stanovení jednotkových nákladů – nákladů na zaměstnance).

7

Co znamená vykazování osobních výdajů metodou 1720?

Ve výzvě č. 02_20_082 Akční plánování v území jsou umožněny dva způsoby stanovení výše osobních nákladů – prvním způsobem je stanovení osobních nákladů podle ISPV a druhým způsobem je stanovení osobních nákladů ve formě jednotkových nákladů. Při výpočtu jednotkových nákladů je používána hodnota produktivních hodin odpovídající 1,0 úvazku, která je stanovena ve výši 1720 – výpočet jednotkových nákladů je tak pro zjednodušení neformálně nazýván jako „metoda 1720“. V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Akční plánování v území je metoda 1720 podrobně popsána v kapitole 8.7.2 v části pod nadpisem Stanovení nákladů na zaměstnance ve formě jednotkového nákladu (náklady 2. kategorie).

6

Ve PpŽP - specifická část, kap. 5.2.1 je uveden bod J) Žadatel splňuje minimální hranici ročního obratu za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (která existují). Žadatel je povinen prostřednictvím přílohy žádosti o podporu prokázat, že roční obrat organizace/společnosti žadatele dosahuje alespoň 30 % částky celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. V případě projektu, kde se na realizaci podílí partner/partneři s fin. příspěvkem, může žadatel část odpovídající podílu partnera/partnerů s fin. příspěvkem na celkových způsobilých výdajích projektu prokázat prostřednictvím ročního obratu partnera/partnerů s fin. příspěvkem.
Pokud má žadatel partnera s fin.příspěvkem, postačí, když obrat doloží jen žadatel, který sám podmínky splní?

Ano, požadovanou výši obratu může doložit pouze žadatel, pokud požadované podmínky splní. Doložení obratu i ze strany partnera lze využít, pokud žadatel výši obratu sám nesplní.

5

Mohou být v projektu konána i setkávání na různá témata, nejen pracovní skupiny?

Prioritně je třeba být v souladu s Postupy MAP III/Postupy KAP III a s Pravidly pro žadatele a příjemce - specifická část. Do indikátoru 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání je možné započítat pouze platformy u nichž platí, že nesmí jít o jednorázovou aktivitu, ale o "ucelený komplex opakujících se aktivit". Jednorázové aktivity (příp. platformy), které jsou v souladu s aktivitami výzvy a souvisejí např. s přípravou akčních plánů, evaluací MAP/KAP atp. je možné realizovat, ale do indikátoru se nezapočítávají (viz příloha výzvy č. 1 a definice indikátoru).

4

Musí se všechny pracovní skupiny scházet 4x ročně? I ty nepovinné?

Pracovní skupiny (PS), které budete vykazovat v rámci indikátoru 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání se musí scházet 4x během 12 po sobě jdoucích měsíců, pro kratší období než 12 měsíců pak platí setkávání 1x za 3 měsíce (viz příloha výzvy č. 1 a instrukce k indikátoru 5 26 02 v kapitole 11.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). V případě aktivity A a v souladu s Postupy MAP III je možné realizovat i tzv. nepovinné PS. U nepovinných PS není stanovena četnost setkávání. Započítat do indikátoru pak lze ale pouze takovou PS, která se setkává v četnosti stanovené podmínkami naplnění indikátoru 5 26 02.

3

Kde nalezneme vzory příloh, které se dokládají k žádosti o podporu?

Všechny vzory příloh jsou dostupné v systému ISKP, záložka Dokumenty. Vidět na první pohled jsou jen přílohy, které jsou povinné pro všechny žadatele, resp. aktivity A,B,C. Přílohy, které jsou povinně volitelné dle typu zvolené aktivity se musí stáhnout zvlášť:
1) Na záložce Dokumenty vyberete „nový záznam“.
2) Vedle kolonky „Název předdefinovaného dokumentu“ kliknete na nabídku, která rozbalí seznam všech vzorů příloh.
3) Zvolíte vzor přílohy a kliknete na „uložit“.
4) Dole kliknete na „stáhnout soubor dokumentu“. Tím se vzor přílohy stáhne do vašeho počítače a je možné jej otevřít.
Tři vybrané přílohy jsou k dispozici i na webových stránkách OP VVV u výzvy.

2

Kdy máme podat žádost o podporu, abychom plynule navázali na projekt MAP II a splnili všechny povinnosti stanovené výzvou?

Podmínky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, konkrétně v kapitole 7.1.1. – zahájit realizaci zvolené povinně volitelné aktivity projektu do 6 měsíců od vydání právního aktu, a v kapitole 8.7.1. – realizace MAP III může být zahájena nejdříve po ukončení MAP II, musí být splněny současně. Tzn. žádost o podporu je třeba předložit v takovém okamžiku, aby obě tyto podmínky byly splněny. Vzhledem k délce schvalovacího procesu a těmto podmínkám vychází podání žádosti na cca 12 měsíců před ukončením současného projektu MAP II či spíše později.

1

PpŽP kap. 5.2.1, bod N) Žadatelé (MAS a mikroregiony), kteří nepodávali žádost o podporu ve výzvách 02_15_005 a/nebo 02_17_047, jsou povinni prokázat minimálně dvouletou historii, tzn. subjekt žadatele je zapsaný do příslušné evidence/registru minimálně po dobu dvou let před datem podání žádosti o podporu v IS KP14+. Postačí, když tuto podmínku splní jen žadatel? Partner s fin.příspěvkem dvouletou historii nemá.

Ano, podmínka doložení dvouleté historie uvedená v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, kap. 5.2.1, bod N) se týká pouze žadatele.