ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Evaluace OP VVV

Hodnocení intervencí OP VVV ve spolupráci s JRC-CRIE

Hodnocení intervencí OP VVV ve spolupráci s JRC-CRIE

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/hodnoceni-intervenci-op-vvv-ve-spolupraci-s-jrc-crie.htm

Evaluační zpráva „Evaluation of the Support to Schools Project in Czech Republic“ vznikla ve spolupráci JRC-CRIE (Centrum pro hodnocení dopadů) a zástupců evaluační jednotky OP VVV. A to na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi JRC a Generálním ředitelstvím Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, které kromě zaměstnanosti a sociálních věcí vytváří a provádí politiku Evropské komise také v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Cílem evaluace byla pilotáž kontrafaktuálních metod v zhodnocení dopadů intervencí OP VVV financovaných Evropskou komisí prostřednictvím Evropského sociálního fondu v České republice během programového období 2014-2020. Konkrétním předmětem hodnocení byla podpora poskytnutá základním školám, a to formou zjednodušených projektů OP VVV tzv. Šablon.

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluace-projektu-pedagogickych-fakult-a-fakult-vzdelavajicich-ucitele-financovanych-z-op-vvv.htm

Předmětem evaluace je vyhodnocení intervence projektů financovaných z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV) zaměřených na podporu prostředí pedagogických fakult (dále PedF) a fakult vzdělávajících učitele (dále FVU).  Externím dodavatelem zpracované hodnocení má smíšený evaluační design. Jedná se o kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, prostřednictvím kterých byla analyzována a vyhodnocena dostupná sekundární data a rovněž primární data získaná prostřednictvím rozsáhlého terénního šetření se zástupci cílové skupiny projektů (zástupci vysokých škol: akademičtí pracovníci, techničtí pracovníci, studenti; ředitelé ZŠ/zaměstnavatelé absolventů PedF/FVU, ředitelé fakultních škol, učitelé fakultních škol). Evaluace je hodnocením, na které bude možné dále navázat (podstatnou část výsledků/dopadů nebylo z časových důvodů možné ověřit, neboť intervence nebyla v době hodnocení ještě zcela ukončena). Významnou přidanou hodnotou evaluace je získání uceleného přehledu o nastavení a fungování intervenční logiky podpory PedF a FVU z OP VVV. Triangulace metod i triangulace cílových skupin a konkrétních závěrů přispěla k přesnější intepretaci výsledků této evaluace, respektive síle jejich vypovídací hodnoty. Výsledky z evaluace jsou využívány nejen při přípravě budoucího programového období, ale slouží i jako zdroj pro Koncepci pregraduální přípravy učitelů. Evaluace vznikla na základě potřebnosti podpořené vedením resortu a je výsledkem spolupráce/kooperace zástupců externího dodavatele, respondentů šetření, zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy napříč jednotlivými útvary. Všem zapojeným aktérům děkujeme za spolupráci.

 

Zhodnocení internetové mediální kampaně OP VVV

Zhodnocení internetové mediální kampaně OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zhodnoceni-internetove-medialni-kampane-op-vvv.htm

Předmětem evaluace je vyhodnocení realizace a účinnosti kampaně na internetu probíhající s použitím display bannerů, a to na PC, tabletech i na mobilních zařízeních. Šetření bylo zaměřeno na zjištění spontánní i navozené znalosti OP VVV, tzn. „značky“ OP VVV, zjištění znalosti zaměření OP VVV a znalosti konkrétních výzev a projektů OP VVV, a dále zjištění ohledně samotného provedení a účinnosti mediální kampaně OP VVV na internetu (znalost kampaně, líbivost kampaně a přínos kampaně k podpoření zájmu o čerpání dotace v rámci OP VVV). V návaznosti na další aktivity v oblasti publicity OP VVV proběhlo i zjištění v oblasti povědomí o existenci obdobných kampaní OP VVV v TV a tisku. Byla provedena dvě šetření s ročním odstupem a následnou komparací pro posouzení vývoje účinnosti kampaně.

Evaluace individuálních projektů systémových OP VVV

Evaluace individuálních projektů systémových OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluace-individualnich-projektu-systemovych-op-vvv.htm

Předmětem evaluace je hodnocení individuálních projektů systémových realizovaných v rámci  OP VVV. Hlavním cílem evaluace je průběžně kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat realizaci individuálních projektů systémových s poskytnutím informace, jak efektivně realizace projektů probíhá a do jaké míry hodnocený projekt naplňuje vytyčené cíle.

Evaluační plán OP VVV

Evaluační plán OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluacni-plan-op-vvv.htm

Evaluační plán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je dokument, který rámcově vymezuje evaluační aktivity Řídícího orgánu OP VVV po celou dobu implementace OP VVV. V Evaluačním plánu OP VVV jsou detailně popsané evaluace na nejbližší období. Další evaluace mají indikativní charakter a jejich upřesnění bude předmětem aktualizací v následujících letech. Aktualizace Evaluačního plánu OP VVV budou probíhat pravidelně, zpravidla v ročních intervalech.

Plnění Evaluačního pánu OP VVV v rámci Řídícího orgánu OP VVV zajišťuje jeho Evaluační jednotka ve spolupráci s dalšími subjekty (dalšími útvary MŠMT, MMR-NOK, externími dodavateli apod.).

Evaluační plán OP VVV byl schválen Monitorovacím výborem OP VVV dne 21. října 2015.

Zveřejněno 01.01.2018

Hodnocení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Hodnocení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1015079.htm

V rámci této evaluace jsou realizovány evaluační aktivity, které vyhodnocují jednotlivé výzvy či projekty, které svým zaměřením přispívají k dosahování specifických cílů prioritní osy 3 OP VVV a jejich vytyčených výsledků. 

Zveřejněno 31.10.2017

Průběžná evaluace implementace OP VVV

Průběžná evaluace implementace OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015364.htm

Evaluační projekt je realizován pro Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání společností Deloitte Advisory s.r.o. Předmětem této nezávislé externí evaluace je kvalitativní a kvantitativní vyhodnocování implementace programu, identifikování faktorů ovlivňující jeho implementaci a navržení opatření vedoucí k odstranění potenciálních problémů a bariér, a to s cílem poskytnout Řídicímu orgánu zpětnou vazbu a doporučení týkající se implementace OP VVV.

Hodnocení bude probíhat v letech 2016 - 2023. Výstupem této evaluace budou jednak průběžné zprávy obsahující zejm. hodnocení věcného a finančního pokroku programu a zprávy specifické z hodnocení implementace ve vybraných oblastech. Konkrétně z hodnocení prvních výzev OP VVV, hodnocení synergických a komplementárních vazeb, hodnocení relevance a efektivnosti multifondovosti OP VVV a podporované kategorie regionů, hodnocení naplňování horizontálních principů v rámci OP VVV a ze specifického hodnocení efektivity realizovaných aktivit při dosahování cílů a výsledků technické pomoci OP VVV.  

Zveřejněno 01.10.2017

Ověřovací studie prostředí OP VVV

Ověřovací studie prostředí OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015363.htm

Předmětem veřejné zakázky je provedení analýzy aktuálního stavu prostředí, rozvojových potřeb a indikátorové soustavy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za účelem získání srovnávací báze pro tematické evaluace hodnotící dopad intervencí OP VVV v průběhu implementace programu. Zjištění aktuálního stavu prostředí bylo provedeno do úrovně jednotlivých specifických cílů prioritních os 1, 2 a 3 OP VVV.

Společně s analýzou aktuálního stavu prostředí v oblasti intervencí PO 1, 2 a 3 bylo provedeno i ověření toho, zda nedošlo ke změně rozvojových potřeb v jednotlivých oblastech popsaných výše s ohledem zejména na nejaktuálnější makroekonomická data. Následně bylo provedeno posouzení relevance jednotlivých specifických cílů programu a aktuálnosti platnosti jejich teorií změn a s tím související nastavení indikátorové soustavy, posouzení relevance synergických a komplementárních vazeb a územní dimenze, a to včetně zpracování návrhů na úpravu či doplnění výše uvedeného.

Zveřejněno 01.09.2017

Vyhodnocení publicity a komunikačních aktivit OP VVV

Vyhodnocení publicity a komunikačních aktivit OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015365.htm

Vyhodnocení publicity a komunikačních aktivit bylo provedeno na základě požadavku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (Obecného nařízení), čl. 111. S ohledem na naplnění této povinnosti byl Řídicím orgánem OP VVV zvolen postup interního vyhodnocení funkčně nezávislou Evaluační jednotkou OP VVV.

Zveřejněno 31.12.2016