Evaluace OP VVV

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluace-projektu-pedagogickych-fakult-a-fakult-vzdelavajicich-ucitele-financovanych-z-op-vvv.htm

Předmětem evaluace je vyhodnocení intervence projektů financovaných z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV) zaměřených na podporu prostředí pedagogických fakult (dále PedF) a fakult vzdělávajících učitele (dále FVU).  Externím dodavatelem zpracované hodnocení má smíšený evaluační design. Jedná se o kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, prostřednictvím kterých byla analyzována a vyhodnocena dostupná sekundární data a rovněž primární data získaná prostřednictvím rozsáhlého terénního šetření se zástupci cílové skupiny projektů (zástupci vysokých škol: akademičtí pracovníci, techničtí pracovníci, studenti; ředitelé ZŠ/zaměstnavatelé absolventů PedF/FVU, ředitelé fakultních škol, učitelé fakultních škol). Evaluace je hodnocením, na které bude možné dále navázat (podstatnou část výsledků/dopadů nebylo z časových důvodů možné ověřit, neboť intervence nebyla v době hodnocení ještě zcela ukončena). Významnou přidanou hodnotou evaluace je získání uceleného přehledu o nastavení a fungování intervenční logiky podpory PedF a FVU z OP VVV. Triangulace metod i triangulace cílových skupin a konkrétních závěrů přispěla k přesnější intepretaci výsledků této evaluace, respektive síle jejich vypovídací hodnoty. Výsledky z evaluace jsou využívány nejen při přípravě budoucího programového období, ale slouží i jako zdroj pro Koncepci pregraduální přípravy učitelů. Evaluace vznikla na základě potřebnosti podpořené vedením resortu a je výsledkem spolupráce/kooperace zástupců externího dodavatele, respondentů šetření, zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy napříč jednotlivými útvary. Všem zapojeným aktérům děkujeme za spolupráci.

 

Zhodnocení internetové mediální kampaně OP VVV

Zhodnocení internetové mediální kampaně OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zhodnoceni-internetove-medialni-kampane-op-vvv.htm

Předmětem evaluace je vyhodnocení realizace a účinnosti kampaně na internetu probíhající s použitím display bannerů, a to na PC, tabletech i na mobilních zařízeních. Šetření bylo zaměřeno na zjištění spontánní i navozené znalosti OP VVV, tzn. „značky“ OP VVV, zjištění znalosti zaměření OP VVV a znalosti konkrétních výzev a projektů OP VVV, a dále zjištění ohledně samotného provedení a účinnosti mediální kampaně OP VVV na internetu (znalost kampaně, líbivost kampaně a přínos kampaně k podpoření zájmu o čerpání dotace v rámci OP VVV). V návaznosti na další aktivity v oblasti publicity OP VVV proběhlo i zjištění v oblasti povědomí o existenci obdobných kampaní OP VVV v TV a tisku. Byla provedena dvě šetření s ročním odstupem a následnou komparací pro posouzení vývoje účinnosti kampaně.

Evaluace individuálních projektů systémových OP VVV

Evaluace individuálních projektů systémových OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluace-individualnich-projektu-systemovych-op-vvv.htm

Předmětem evaluace je hodnocení individuálních projektů systémových realizovaných v rámci  OP VVV. Hlavním cílem evaluace je průběžně kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat realizaci individuálních projektů systémových s poskytnutím informace, jak efektivně realizace projektů probíhá a do jaké míry hodnocený projekt naplňuje vytyčené cíle.

Evaluační plán OP VVV

Evaluační plán OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluacni-plan-op-vvv.htm

Evaluační plán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je dokument, který rámcově vymezuje evaluační aktivity Řídícího orgánu OP VVV po celou dobu implementace OP VVV. V Evaluačním plánu OP VVV jsou detailně popsané evaluace na nejbližší období. Další evaluace mají indikativní charakter a jejich upřesnění bude předmětem aktualizací v následujících letech. Aktualizace Evaluačního plánu OP VVV budou probíhat pravidelně, zpravidla v ročních intervalech.

Plnění Evaluačního pánu OP VVV v rámci Řídícího orgánu OP VVV zajišťuje jeho Evaluační jednotka ve spolupráci s dalšími subjekty (dalšími útvary MŠMT, MMR-NOK, externími dodavateli apod.).

Evaluační plán OP VVV byl schválen Monitorovacím výborem OP VVV dne 21. října 2015.

Zveřejněno 01.01.2018

Hodnocení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Hodnocení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1015079.htm

V rámci této evaluace jsou realizovány evaluační aktivity, které vyhodnocují jednotlivé výzvy či projekty, které svým zaměřením přispívají k dosahování specifických cílů prioritní osy 3 OP VVV a jejich vytyčených výsledků. 

Zveřejněno 31.10.2017

Průběžná evaluace implementace OP VVV

Průběžná evaluace implementace OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015364.htm

Evaluační projekt je realizován pro Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání společností Deloitte Advisory s.r.o. Předmětem této nezávislé externí evaluace je kvalitativní a kvantitativní vyhodnocování implementace programu, identifikování faktorů ovlivňující jeho implementaci a navržení opatření vedoucí k odstranění potenciálních problémů a bariér, a to s cílem poskytnout Řídicímu orgánu zpětnou vazbu a doporučení týkající se implementace OP VVV.

Hodnocení bude probíhat v letech 2016 - 2023. Výstupem této evaluace budou jednak průběžné zprávy obsahující zejm. hodnocení věcného a finančního pokroku programu a zprávy specifické z hodnocení implementace ve vybraných oblastech. Konkrétně z hodnocení prvních výzev OP VVV, hodnocení synergických a komplementárních vazeb, hodnocení relevance a efektivnosti multifondovosti OP VVV a podporované kategorie regionů, hodnocení naplňování horizontálních principů v rámci OP VVV a ze specifického hodnocení efektivity realizovaných aktivit při dosahování cílů a výsledků technické pomoci OP VVV.  

Zveřejněno 01.10.2017

Ověřovací studie prostředí OP VVV

Ověřovací studie prostředí OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015363.htm

Předmětem veřejné zakázky je provedení analýzy aktuálního stavu prostředí, rozvojových potřeb a indikátorové soustavy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za účelem získání srovnávací báze pro tematické evaluace hodnotící dopad intervencí OP VVV v průběhu implementace programu. Zjištění aktuálního stavu prostředí bylo provedeno do úrovně jednotlivých specifických cílů prioritních os 1, 2 a 3 OP VVV.

Společně s analýzou aktuálního stavu prostředí v oblasti intervencí PO 1, 2 a 3 bylo provedeno i ověření toho, zda nedošlo ke změně rozvojových potřeb v jednotlivých oblastech popsaných výše s ohledem zejména na nejaktuálnější makroekonomická data. Následně bylo provedeno posouzení relevance jednotlivých specifických cílů programu a aktuálnosti platnosti jejich teorií změn a s tím související nastavení indikátorové soustavy, posouzení relevance synergických a komplementárních vazeb a územní dimenze, a to včetně zpracování návrhů na úpravu či doplnění výše uvedeného.

Zveřejněno 01.09.2017

Vyhodnocení publicity a komunikačních aktivit OP VVV

Vyhodnocení publicity a komunikačních aktivit OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015365.htm

Vyhodnocení publicity a komunikačních aktivit bylo provedeno na základě požadavku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (Obecného nařízení), čl. 111. S ohledem na naplnění této povinnosti byl Řídicím orgánem OP VVV zvolen postup interního vyhodnocení funkčně nezávislou Evaluační jednotkou OP VVV.

Zveřejněno 31.12.2016

Evaluace publicity a komunikačních aktivit OP VVV 2017

Evaluace publicity a komunikačních aktivit OP VVV 2017

https://opvvv.msmt.cz/clanek/evaluace-publicity-a-komunikacnich-aktivit-op-vvv-2017.htm

Evaluace komunikační strategie, nástrojů a publicity OP VVV byla provedena v souladu s aktuální verzí Evaluačního plánu OP VVV, schváleného Monitorovacím výborem dne 11. 10. 2017. Ve vazbě na článek 116 Obecného nařízení, který stanovuje povinnost zpracovat komunikační strategii, byla evaluace provedena funkčně nezávislou Evaluační jednotkou OP VVV (O435). Požadavek na funkční nezávislost evaluačních subjektů je taktéž dán Obecným nařízením, konkrétně článkem 54(3). K provedení evaluace byla použita především metoda deskresearch sekundárních zdrojů (Roční komunikační plány a jejich vyhodnocení, interní materiály Řídicího orgánu OP VVV (dále též „ŘO“), Společná komunikační strategie a výstupy jiných evaluačních projektů). Primární zdroje představují materiály věnované vyhodnocení mediální kampaně, které je postaveno zejména na různých formách dotazníkového šetření, a na analýze mediálního pokrytí provedeného pomocí analýzy neomezeného medialistu na základě vyhledávání klíčových pojmů. Primární zdroje byly dále doplněny o dotazníková šetření realizovaná v rámci dalších aktivit Evaluační jednotky OP VVV, případně aktivit MMR – NOK. Jedním ze vstupů je také spíše doplňkově provedené praktické ověření funkčnosti webových stránek MŠMT, resp. sekce webu věnované strukturálním fondům.